fixed flange

  • Техника
  • заглушка
  • Обща политехника
  • неподвижен фланец
198 допълнителни резултата:
политех.angle flangeъглов фланец
политех.attachment flangeсъединителен фланец
политех.base flangeоснова
политех.bearing flangeопорен фланец
тех.blank flangeзаглушка
политех.blank flangeглух фланец
тех.blind flangeзаглушка
политех.blind flangeглух фланец
политех.bottom flangeдолен пояс
политех.choke flangeдроселен фланец
политех.collar flangeфланец с издатина
политех.companion flangeдвоен фланец
политех.compression flangeнатиснат пояс
политех.counter flangeконтрафланец
политех.coupling flangeсъединителен фланец
политех.cylinder flangeфланец на цилиндър
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
тех.double-flangeдвуреборден
политех.exhaust flangeизпускателен фланец
политех.expanded flangeзавалцован фланец
политех.fastening flangeсъединителен фланец
политех.female flangeфланец с канал
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
flangeфланец, ръб
тех.flangeфланшов
тех.flangeфланцев
тех.flangeфланцов
политех.flange chuckгладка план-шайба
политех.flange connectionфланцово съединение
политех.flange connectorфланцов съединител
политех.flange connectorсъединителен фланец
политех.flange connexionфланцово съединение
политех.flange couplingфланцово свързване
политех.flange couplingфланцов съединител
политех.flange jigдисков кондуктор
политех.flange jigкръгла кондукторна плоча
политех.flange jointфланцово съединение
политех.flange mountainзакрепен на фланец
политех.flange nutгайка с шайба
политех.flange pipeфланиова тръба
политех.flange pulleyшайба с реборд
политех.flange railрелса с широк пета
политех.flange teeфланцов тройник
политех.flange-mountedмонтиран на фланец
политех.flange-mountedфланцов
политех.flange-type motorфланшов електродвигател
политех.follower flangeфланец на капака на салник
политех.follower flangeфланец на подавач
политех.internal flangeвътрешен фланец
политех.joint flangeсъединителен фланец
политех.locating flangeфиксиращ фланец
политех.loose flangeсвободен фланец
политех.loose flangeнеплътен фланец
политех.male flangeфланец със зъб
тех.mating flangeконтрафланец
политех.movable flangeподвижен фланец
мех.non-fixedнезапънат
политех.packing flangeманшет
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.pipe flangeфланец на тръба
политех.plane-face flangeплосък фланец
политех.raised face flangeфланец с издадена уплътнителна повърхност
политех.rim flangeвенец на джанта
политех.screwed flangeфланци, свързани с болтове
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
политех.shaft flangeфланец на вал
политех.sleeve flangeфланец на втулка
политех.slip-on flangeсвободен фланец
фин.tangible fixed assetдълготраен материален актив
политех.tension flangeпояс, работещ на опън
политех.tongued flangeфланец със зъб
политех.top flangeгорен пояс
добави значение или превод тук