fixed image

  • Обща политехника
  • постоянен образ
199 допълнителни резултата:
тлв.after imageостатъчно изображение
политех.bifurcate imageраздвоено изображение
политех.blurred imageнеясно изображение
тлв.charge imageпотенциален релеф
тлв.crisp imageконтрастно изображение
тлв.curvature of the image fieldкривина на полето на изображение
политех.diffraction imageдифракционно изображение
политех.diminished imageумалено изображение
тлв.double imageдвойно изображение
тлв.echo imageдвойно изображение
политех.electrical imageелектрическо изображение
тлв.electronic imageелектронно изображение
политех.enlarged imageувеличено изображение
политех.erect imageправ образ
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flat-image amplifierусилвател на изображение с плосък екран
тлв.ghost imageповторно изображение
тлв.half-tone imageполутоново изображение
тлв.hard imageконтрастно изображение
тлв.harsh imageконтрастно изображение
политех.high-contrast imageизображение с голям контраст
imageизвиквам във вьображението си, представям/вьобразявам си (something to oneself)
imageимидж
imageобраз, общоприета представа, мисъл, мнение
imageрисувам/изобразявам живо, представям (символично)
imageобраз (и опт.), изображение, отражение (в огледало), образ и подобие
imageимиджов
imageизобразявам, рисувам
imageстатуя, картина, идол, истукан, икона
imageотразявам
мат.imageстатистически аналог
лит.imageобраз, метафора
кино.imageкадър
политех.image amplifierсъгласуван усилвател, усилвател на изображение
политех.image amplifierвидеоусилвател
тлв.image carrierносеща честота на сигнала на изображението
тлв.image contractionстесняване на изображение
политех.image converterпреобразувател на изображение
политех.image convertorпреобразувател на изображение
политех.image definitionконтрастност на изображение
политех.image developmentпроявяване на изображение
политех.image dipoleдипол, образуван от заряд и от електрическия му образ
политех.image distortionизкривяване на изображение
политех.image driftизместване на изображението
тлв.image fieldполе на изображение
политех.image forceсила на взаимодействие между електричен заряд и неговия образ
тлв.image fragmentфрагмент от изображение
политех.image framingокантовка на изображение
рад.image frequencyогледална честота
тлв.image frequencyвидеочестота
политех.image frequencyчестота на кадрите
политех.image hardnessконтрастност на изображение
политех.image iconoscopeсупериконоскоп
image imagemakerимиджмейкърски
политех.image intensifierусилвател на изображение
рад.image interferenceогледални смущения
политех.image interferenceтелевизионни смущения
политех.image lineмнима линия
image makerимиджмейкър
image makerимиджмейкърски
image makerимиджмейкърка
политех.image nucleiогледално ядро
политех.image nucleusогледално ядро
политех.image of interferenceинтерференционна картина
политех.image orthiconортикон с пренасяне на изображението
тлв.image patternпотенциален релеф
кино.image pictureкадър
тлв.image planeравнина на изображение
тех.image ratioформат на изображение
политех.image recognitionразпознаване на зрителен образ
тлв.image rejectionпотискане на носещата на изображението
политех.image scaleмащаб на изображение
добави значение или превод тук