fixed resistor

  • Обща политехника
  • постоянен резистор
198 допълнителни резултата:
политех.adjustable resistorрегулируем резистор
политех.age resistorпротивостарител
политех.ballast resistorбаласт резистор
политех.bleeder resistorделител на напрежение
политех.boron-carbon resistorборовъглероден резистор
тех.braking resistorспирачен резистор
политех.brazil resistorрезистор от въгленов прах
политех.calibrated resistorкалиброван резистор
политех.carbon resistorвъгленов резистор
политех.cermet resistorметалокерамичен резистор
политех.control resistorрегулиращ резистор
политех.coupling resistorсвързващ резистор
политех.current-limiting resistorтокоограничаващ резистор
политех.damping resistorгасящ резистор
политех.diffused resistorдифузионнен резистор
политех.discharge resistorразряден резистор
политех.earthing resistorзаземителен резистор
политех.film-type resistorтънкослоен резистор
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flexible resistorгъвкав резистор
политех.graphite resistorграфитен резистор
политех.heat-variable resistorтермистор
политех.heating resistorсъпротивителен нагревателен елемент
политех.inductive resistorрезистор с голяма индуктивност
политех.light resistorфоторезистор
политех.liquid resistorрезистор с течност
политех.load resistorтоварен резистор
политех.load-limiting resistorрезистор за ограничаване на натоварването
елн.memory resistorмемристор
политех.metal-film resistorметалослоен резистор
политех.metallic resistorметален резистор
политех.meter resistorизмерителен резистор
мех.non-fixedнезапънат
политех.non-inductive resistorбезиндуктивен резистор
политех.non-ohmic resistorнелинеен резистор
политех.potentiometer-type resistorпотенциометър
политех.protective resistorпредпазен резистор
политех.quenching resistorгасящ резистор
елн.resistorсъпротивление, резистор
ел.resistorрезисторен
ел.resistorрезистор
политех.resistorсъпротивителна бобина
хим.resistorагент, който повишава устойчивостта
политех.resistor alloyсплав с голямо електросъпротивление
политех.resistor elementрезисторен елемент
ел.resistor ovenсъпротивителна пещ
политех.resistor read-only memoryрезисторна памет само за четене
ел.resistor unitсъпротивителен елемент
политех.rod-type resistorпръчковиден съпротивителен нагревателен елемент
политех.semi-fixed girderполузакрепена греда
политех.sliding resistorреостат с подвижен контакт
политех.standard resistorстандартен резистор
политех.starting resistorпусков реостат
фин.tangible fixed assetдълготраен материален актив
политех.tape resistorлентов резистор
политех.tapped resistorрезистор с междинни изводи
политех.temperature-sensitive resistorтерморезистор, термистор
политех.temperature-sensitive resistorтоплочувствителен резистор
ел.thermal resistorтермосъпротивление
политех.thin-film resistorтънкослоен резистор
политех.trimmer resistorтримерпотенциометър
политех.trimmer resistorполупроменлив резистор
политех.tubular resistorреостат цилиндрична форма
политех.undercarriage fixedнеприбиращ се колесник
елн.variable resistorваристор
елн.variable resistorваристорен
политех.variable resistorреостат, потенциометър
политех.variable resistorпроменливо съпротивление
политех.voltage-dependent resistorвариатор
политех.wire-wound resistorжичен резистор
политех.woven resistorелектрическа нагревателна тъкан
добави значение или превод тук