fixed carbon

  • Обща политехника
  • свързан въглерод
199 допълнителни резултата:
хим.activated carbonактивен въглен
политех.agraphitic carbonнеграфитен въглерод
политех.arc-lamp carbonвъглен на електродъгова лампа
политех.asyrnmetric carbonасиметричен въглероден атом
политех.asyrnmetrical carbonасиметричен въглероден атом
политех.baked carbonвъгленов електрод
политех.bare carbonнеобмеден въглен
политех.beta-carbonбета-въглероден атом
политех.boron-carbon resistorборовъглероден резистор
политех.carbide carbonкарбиден въглерод
carbonиндиго (и CARBON paper)
carbonхимически чист въглен
елн.carbonвъгленов електрод, кокс
тех.carbonвъгленов
хим.carbonвъглерод
политех.carbon arcвъгленова дъга
тлф.carbon ballsграфитна сачма
политех.carbon blackвъглеродни сажди
политех.carbon breakerпрекъсвач с въгленови електроди
ел.carbon brushвъглена четка
политех.carbon cellвъгленов елемент
политех.carbon chainвъглеродна верига
политех.carbon copyмашинописно копие
ядр.carbon cycleвъглероден цикъл
политех.carbon depositнагар
политех.carbon depositionобразуване на нагар
политех.carbon diaphragmвъгленова мембрана
политех.carbon dichlorideтетрахлоретилен
политех.carbon disulphideсяровъглерод
политех.carbon dustвъглен на прах
политех.carbon electrodeвъгленов електрод
мет.carbon eliminationобезвъглеродяване
политех.carbon equivalent boundary actual valueвъглероден еквивалент
политех.carbon fibreвъглеродна нишка
тех.carbon filmвъгленов
биол.carbon fixationцикъл на Келвин
политех.carbon formationобразуване на нагар
политех.carbon granuleграфитно зърно
политех.carbon hexachlorideхексахлоретан
полигр.carbon layingпревод на пигментово копие
политех.carbon microphoneвъгленов микрофон
политех.carbon monoxideвъглероден окис
политех.carbon monoxideвъглеокис
политех.carbon noiseшум на въгленов микрофон
политех.carbon oxideвъглероден окис
политех.carbon oxychlorideфосген
политех.carbon paperиндиго
политех.carbon pick-upнавъглеродяване
политех.carbon reactorграфитов реактор
политех.carbon replicaвъглеродна реплика
политех.carbon resistorвъгленов резистор
политех.carbon rheostatвъгленов реостат
политех.carbon scraperстъргалка за почистване на нагар
политех.carbon skeletonвъглероден скелет
мет.carbon steelвъглеродна стомана
политех.carbon suboxideсубокис на въглерода
политех.carbon sulfideсеровъглерод
политех.carbon sulphideсеровъглерод
политех.carbon testопределяне съдържанието на въглерод
хим.carbon tetrabromideтетрабромметан
хим.carbon tetrachlorideтетрахлорметан
политех.carbon tracerбелязан въглерод
политех.carbon-arc lampдъгова лампа с въгленови електроди
политех.carbon-arc weldingелектродъгово заваряване с въгленов електрод
геол.carbon-bearingвъглероден
политех.carbon-black formationобразуване на сажди
политех.carbon-break switchпрекъсвач с въгленови контакти
леяр.carbon-dioxide processсо2 процес
политех.carbon-filament lampлампа с въгленова жичка
политех.carbon-freeнесъдържащ въглерод
ядр.carbon-nitrogen cycleвъглероден цикъл
carbon-paperиндиго
политех.carbon-tool steelинструментална въглеродна стомана
политех.cobmined carbonсвързан въглерод
политех.cored carbonвъглен с фитил
политех.dissolved carbonразтворен въглерод
хран.dissolved carbon dioxideгазировка
политех.extra-low carbon steelстомана с особено ниско въглеродно съдържание
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
добави значение или превод тук