fixed-time call

  • Обща политехника
  • телефонен разговор в определено време
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
тлф.accept a callприемам повикване
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.alarm callповикване по сигнал за тревога
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.audible callзвуково повикване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.bell callповикване с звънец
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.buzzer callповикване със звуков сигнал
callбудя, събуждам
callбридж (право на/ред за) анонс
callповик, повикване, зов, призив, апел, възвание
callобаждане
callнаричам, назовавам, именувам
callповикване/позвъняване по телефон
callпозивен
callобаждам се/повиквам/позвънявам по телефона
callпоименно повикване
callвлечение, призвание
callзов
callповиквам, поканвам, призовавам, посочвам кандидат (to за)
callискано, поискване, изискване, претенция
callбридж правя анонс
callкратко посещение, визита
callзова
callправя кратка официална визита, посещавам
callнужда, необходимост, случай, повод, причина, задължение
callвик, крясък
callвикам, повиквам
ик.callонколен
рад.callпозивна
callat/on CALL на разпoложение, под ръка, платим при поискване (за дълг и пр.)
callсвиквам, насрочвам (събрание и пр.)
callизвикване/повикване на актьор и пр. за репетиция/изпълнение/покланяне, покана за заемане на катедра и пр
тлф.call annexуказател на повикване
тлф.call bellзвънец за повикване
тлф.call buttonповиквателен бутон
ам.call centerколцентър
call centreколцентър
тлф.call circuitслужебна линия
политех.call circuitслужебна верига
политех.call distributorразпределител на повиквания
тлф.call frequencyповиквателна честота
прав.call inвръщам за преразглеждане
фин.call inизваждам от обращение
тлф.call indicatorоптичен указател за повикване
тлф.call keyключ за повикване
рад.call letterпозивен инициал
рад.call letterпозивна
рад.call lettersпозивна
тлф.call meterброяч за повикванията
рад.call nameпозивна
изч.call numberизвикващ параметър
тлф.call numberповикван номер
политех.call officeтелефонен пост
политех.call on-handповикване по ред
политех.call on-waitingповикване по ред
call pointпротивопожарен кран
рад.call signповикващ сигнал
рад.call signпозивна
рад.call signalпозивна
политех.call signalсигнал за повикване
изч.call statementоператор за обръщане към подпрограма
политех.call switchразпределителен ключ за повиквания
политех.call-back telephone setтелефонен апарат с бутон за справки
call-boxтелефонна будка
рад.call-lettersидентифициращ буквен сигнал
ик.call-off quantityразмер на частична доставка
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charged callплатен телефонен разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.collect callтелефонен разговор на чужда сметка
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.conference callконферентна телефонна връзка
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay on a callвреме за осъществяване на телефонна връзка
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delayed callзабавено повикване
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.dialled callповикване чрез номероизбирателна шайба
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.direct inernational callдиректен международен разговор
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
тлф.district-call boxшкаф с повиквателми ключове
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.effective callтелефонен разговор, който се е състоял
тлф.effective-call meterброяч на разговори
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.emergency callтревожен сигнал
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.fee callплатен телефонен разговор
политех.fire callсигнал за пожар
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
добави значение или превод тук