fixed storage

  • Обща политехника
  • постоянна памет
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic storageакустична памет
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.addressed storageадресна памет
изч.allotement of storageразпределение на памет
политех.associative storageасоциативна памет
политех.auxiliary storageдопълнителна памет
политех.backing storageвторична памет
политех.buffer storageбуферна памет
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.cathode-ray storageелектроннолъчева памет
политех.cement-storage binконтейнер за съхраняване на цимент
политех.charge-storage diodeдиод с натрупване на заряд
политех.circulating storageциклична памет
политех.coal storageзапас от въглища, съхраняване на въглища
политех.coal storageсклад за въглища
политех.coal-storage yardсклад за въглища
политех.cold storageхладилник
политех.cold storageсъхраняване на студено
политех.cold-storage roomхладилно помещение
политех.cold-storage truckизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleхладилен фургон
политех.computer storageпамет на компютър
политех.conservation storageрезервно водохранилище
политех.coordinate storageкоординатна памет
политех.crude storageнефтохранилище
политех.cyclic storageциклична памет
хидр.daily storageрезервоар за дневно регулиране
политех.dead storageмъртъв обем на водохранилище
политех.dead storageрезервен склад
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
политех.delay line storageпамет със задръжка
политех.depth of flood-storageголемина на резервния обем на водохранилище
политех.drum storageбарабанна памет
политех.dynamic allocation storageдинамично разпределение на памет
политех.dynamic storageдинамична памет
политех.electron-beam storageелектроннолъчева памет
политех.electrostatic storageелектростатична памет
политех.energy storageнатрупване на енергия
политех.energy-storage capacityспособност за натрупване на енергия
политех.external storageвъншна памет
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flask storageсклад за леярски каси
политех.flood-control storageрезервна вместимост на водохранилище
политех.flood-control storageводохранилище за борба с наводненията
политех.floppy-disk drive storageпамет с гъвкав магнитен диск
политех.fuel storageсклад за гориво, запас на гориво
политех.fuel storageбункер за гориво
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
политех.gas-storage holderрезервоар за газ
политех.gasoline storageбензинов резервоар
с. с.grain storageзърнохранилище
политех.heat storageакумулиране на топлина
политех.high-speed storageбързодействуваща памет
политех.holographic storageхолографна памет
изч.interlayer storage transferпредаване на информация между различни нива на паметта
политех.iron storage batteryжелязно-никелов акумулатор
политех.live storageсклад за текущ разход
политех.long-period storage reservoirводохранилище за многогодишно регулиране
политех.low-water regulation storageводохранилище за частично регулиране
политех.magnetic storageмагнитен носител
политех.magnetic-disk drive storageпамет с магнитни дискове
политех.magnetic-drum storageпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-tape storageпамет с магнитна лента
политех.main storageосновна памет
политех.main storageглавен склад
политех.microinstruction storageмикрооперативна памет
политех.multiseasonal storageводохранилище за многогодишно регулиране
мех.non-fixedнезапънат
политех.off-line storageавтономна памет
политех.on-line storageон лайн памет
добави значение или превод тук