fixed arch

  • Обща политехника
  • безставна дъга
199 допълнителни резултата:
политех.acute archстреловидна дъга
мед.aortic archаортна дъга
политех.apex of archбило на дъга
геол.archантиклинала
мин.archзакрепвам с арков крепеж
политех.archцелик
мед.archфорникс, свод
стр.archсводов
мин.arch abutmentфундамент на арков крепеж
политех.arch anticlineденудирана антиклинала
мин.arch blockсвод на крепеж от блокове
мин.arch bondзакрепване свода на изработка с бетонни блокчета
политех.arch brickклиновидна тухла
политех.arch bridgeсводов мост
политех.arch centreаркообразен кофраж
стр.arch centreшаблон на арка
геол.arch coreядро на антиклинален свод
мин.arch coverарковиден свод
политех.arch coveringсводово покритие
политех.arch culvertгалерия със сводест профил
политех.arch dookсводеста врата
политех.arch falseworkсводово скеле
политех.arch keyключов камък на свод
политех.arch keystoneключов камък на арка
политех.arch liningсводов крепеж
политех.arch of a vaultкривина на свод
политех.arch ribкриволинейна греда
политех.arch ribнервюра
политех.arch ringзидария, образуваща арка
политех.arch ringчело на арка
политех.arch riseстрела на арка
политех.arch stressдъгово напрежение
политех.arch timberingполигонно дървено крепене
политех.arch timberingполигонна дървена крепежна рамка
политех.arch trussдъговидна ферма
политех.arch viaductсводов виадукт
политех.arch wallстена с укрепващи дъги
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
мин.arch-girder stabilizerразпънка между дъгови опори
политех.arch-hyperbolic functionобратна хиперболична функция
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
тех.arch-typeдвустойков
политех.askew archпълзяща дъга
политех.axed archдъга от грубодялани тухли
политех.back of archвъншна повърхност на арка
политех.basket-handle archтриставна дъга
политех.blank archглуха дъга
политех.blank archглух свод
политех.blind archглух свод
политех.blind archглуха дъга
политех.brick archтухлен сводов крепеж
политех.brick archтухлен свод
политех.brick arch floorтухлена сводова подова конструкция
политех.camber archтриставна дъга
политех.camber of archстрела на свод
политех.cantilever arch bridgeконзолен сводест мост
политех.catenary archвисяща арка
политех.concrete archбетонен свод
политех.constant-angle arch damдъгова язовирна стена с постоянен централен ъгъл
политех.corbel archдъга построена чрез последователно издаване на тухлените редове
анат.costal archребрена дъга
политех.cupola-arch damкуполно-дъгова язовирна стена
политех.depressed archполегат свод
политех.depressed archполегата дъга
политех.discharging archразтоварващ свод
политех.discharging archразтоварваща дъга
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double-curvature arch damкуполна язовирна стена
политех.dutch archхоландски свод
политех.elliptic archелиптичен свод
политех.elliptic archелиптичиа дъга
политех.fairway archсветъл отвор на сводов мост
мед.fallen archплоскостъпие
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
добави значение или превод тук