fixed nozzle

  • Обща политехника
  • дюза с постоянно сечение
  • неподвижна дюза
198 допълнителни резултата:
политех.accelerating nozzleускорителна дюза
политех.acceleration nozzleускорителна дюза
двиг.acceleration nozzleжигльор за високи обороти
политех.adjustable area nozzleдюза с променливо сечение
политех.adjustable nozzleрегулируема дюза
политех.annular nozzleпръстеновидна дюза
тех.atomizing nozzleфорсунка
политех.atomizing nozzleразпръсквателна дюза
пласт.ball check nozzleдюза със затварящ сачмен клапан
пласт.blow nozzleдюза за раздуване
политех.blow-off nozzleпродухвателна дюза
политех.blow-off nozzleдюза за продухване
тех.burner nozzleфорсунка
политех.burner nozzleдюза на горелка
политех.combining nozzleсмесителна дюза
политех.compensating nozzleкомпенсиращ жигльор
политех.contoured nozzleдюза със специално профилирана разтваряща се част
политех.contracting nozzleстесняваща се дюза
политех.contracting-expanding nozzleдюза на лавал
политех.convergent nozzleстесняваща се дюза
политех.convergent-divergent nozzleдюза на лавал
политех.coolant nozzleдюза за подаване на миещо охлаждаща течност
политех.cutting nozzleдюза за газокислороден резач
политех.delivery nozzleнагнетателна дюза
политех.diffuser nozzleразширяваща се дюза
тех.discharge nozzleфорсунка
политех.discharge nozzleизпускателна дюза
политех.divergent nozzleразширяваща се дюза
политех.diverging nozzleразширяваща се дюза
политех.ejector nozzleежекторна дюза
политех.engine nozzleдюза на реактивен двигател
политех.exhaust nozzleизпускателна дюза
политех.expanding nozzleразширяваща се дюза
политех.expansion nozzleразширяваща се дюза
политех.fanging nozzleсмесителна дюза
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flexible nozzleдюза с еластични стени
политех.flexible nozzleрегулируема дюза
политех.flow nozzleдебитомерна дюза
тех.fuel nozzleфорсунка
политех.fuel nozzleдюза за гориво
политех.fuel-injection nozzleдюза за впръскване на гориво
двиг.idler nozzleжигльор за празен ход
политех.injecting nozzleдюза за впръскване на гориво
пласт.injection moulding nozzleдюза за леене под налягане
injection nozzleдюза за впръскване на гориво
тех.jet nozzleфорсунка
политех.jet nozzleдюза за реактивен двигател
политех.jet nozzleжигльор
политех.laval nozzleдюза на лавал
двиг.low-speed nozzleжигльор за празен ход
политех.measuring nozzleизмервателна дюза
политех.metering nozzleдозираща дюза
политех.mixing nozzleсмесителна дюза
политех.multi-jet nozzleмногоструйна впръсквателна дюза
политех.multi-jet spray nozzleмногоструйна впръсквателна дюза
политех.needle nozzleиглена дюза
политех.no-load nozzleдюза за празен ход
мех.non-fixedнезапънат
nozzleдюза, накрайник, щуцер, мундщук, струйник (на маркуч)
тех.nozzleфорсунка
тех.nozzleсопло
тех.nozzleдюзов
мет.nozzleизстрелваща глава
мин.nozzleоросител
рад.nozzleпроцеп
политех.nozzleхидромонитор
политех.nozzle angleъгъл на стесняване на дюза
политех.nozzle brickкуха тухла
политех.nozzle brickтухла за монтаж на дюзи
политех.nozzle flowпоток в дюза
политех.nozzle holderдюзодържач
добави значение или превод тук