fixed load

  • Обща политехника
  • собствено тегло
199 допълнителни резултата:
политех.acoustical loadакустичен товар
политех.actual loadдействителен товар
политех.actual loadполезен товар
политех.additional loadдопълнителен товар
политех.additional loadдобавъчно натоварване
мин.adversing of load upтранспорт срещу наклона на пътя
политех.allowable loadдопустимо натоварване
политех.alternating loadзнакопроменливо симетрично натоварване
ел.anode loadаноден товар
политех.anode loadтовар в анодната верига
политех.antisymmetric loadнесиметрично натоварване
политех.apex loadнатоварване на връзка
ел.appliance loadтовар за битови нужди
ел.artificial loadизкуствен товар
политех.assumed loadприет изчислителен товар
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.axial loadосово натоварване
политех.axle loadнатоварване на ос
политех.balanced loadуравновесен товар
тех.balancing loadуравновесяващо натоварване
обог.ball loadтопков товар
ел.base loadосновен товар
политех.base-load stationбазисна електроцентрала
ел.basic loadосновен товар
политех.basic load ratingосновна динамична товароносимост
политех.bearable loadдопустимо натоварване
политех.bearing loadнатоварване на опора
политех.bed loadдънен нанос
хидр.bed load debrisдънен нанос
ав.bomb loadбомбен товар
мин.bore-hole electric load cellелертрически датчик за напрежение
политех.brake loadспирачен товар
политех.breaking loadнатоварване, което предизвиква счупване
политех.buckling loadнатоварване при изкълчване
ел.cathode loadкатоден товар
политех.chain loadнатоварване на верига
мин.chambered loadкотлови заряд
политех.changing loadпроменливо натоварване
политех.collapse loadнатоварване при изкълчване
политех.collapse loadразрушаващо натоварване, натоварване от частите на разрушено съоръжение
мин.column loadколонков заряд
политех.column loadнатоварване на колона
политех.combined loadсмесено натоварване
политех.compression loadнатоварване при натиск
политех.concentrated loadконцентрирано натоварване
ел.condensive loadкапацитивен товар
ел.connected loadприсъединен товар
политех.constant loadпостоянно натоварване
изч.construction loadичислително натоварване
политех.cracking loadнатоварване, което предизвиква образуването на пукнатини
политех.crane loadнатоварване на кран
политех.crippling loadразрушаващо натоварване
политех.critical loadгранично натоварване
политех.crushing loadраздробяващо натоварване
ел.current loadтоков товар
политех.cyclic loadциклично натоварване
политех.dead loadсобствено тегло
политех.dead load momentмомент от собствено тегло
политех.dead-load stressнапрежение от собствена маса
политех.dead-weight loadсобствено тегло
изч.design loadислително натоварване
политех.direct-acting loadнепосредствено натоварване
политех.disposable loadполезен товар
политех.distributed loadразпределено натоварване
политех.division of loadразпределение на натоварване
ел.domestic loadтовар за битови нужди
политех.dummy loadизкуствено натоварване
тех.dust loadзапрашеност
политех.dynamic loadдинамично натоварване
политех.earth loadземен натиск
политех.eccentric loadексцентрично натоварване
политех.eccentricity of loadексцентричност на натоварване
политех.electric load cellелектрически динамометър
политех.electric strain-gauge load cellелектрически тензометричен динамометър
политех.equivalent loadеквивалентно натоварване
политех.even loadравномерно натоварване
политех.exterior loadвъншно натоварване
политех.extra loadдобавъчен товар
политех.extra loadдопълнително натоварване
политех.failure loadразрушаващо натоварване
политех.fatigue loadнатоварване, което предизвиква умора
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
добави значение или превод тук