fixed level

  • Обща политехника
  • постоянно ниво
199 допълнителни резултата:
политех.abney levelмалък ръчен нивелир
above sea level heightвисочина над морското равнище
политех.acceptance quality levelприемателно ниво на дефектност
политех.acceptor levelакцепторно ниво
политех.air levelнивелир
политех.allowable levelдопустимо ниво
политех.atom-like energy levelатомоподобно енергийно ниво
политех.atomic energy levelатомно енергийно ниво
политех.background levelфоново ниво
политех.balance levelнивелир
политех.band power levelниво на звуковата мощност в честотна лента
политех.band pressure levelниво на звуковото налягане в определена честотна лента
политех.bin-level controlрегулиране на нивото на бункер
политех.bin-level indicatorпоказател на нивото в бункер
тлв.black levelниво на черното
тлв.black-out levelниво на гасящите сигнали
тлв.blanking levelниво на гасящите сигнали
мин.by-levelспомагателна галерия
тлв.carrier-reference white levelниво на носещата честота, съответствуващо на максимално бяло
политех.ceiling levelмаксимално ниво
политех.clipping levelниво на ограничение
тлв.colour levelниво на цветен сигнал
политех.confidence levelграница на достоверност
политех.contamination levelстепен на замърсяване
политех.conversion levelстепен на конверсия
политех.convertible transit levelтеодолит-нивелир с напречна тръба
политех.cracking levelдълбочина на крекиране
политех.dam crest levelрепер за ниво на короната на язовирна стена
политех.datum levelабсолютен хоризонт
политех.datum levelизходен нивелирен репер
мин.day levelщолня
политех.dead levelабсолютно точно ниво
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.degenerate levelизродено ниво
политех.discrete energy levelдискретно енергийно ниво
политех.donor levelдонорно ниво
политех.double-level bridgeдвутактен мост
геод.dumpy-levelземлемерски нивелир с малък телескоп
политех.dumpy-levelглух нивелир
политех.duplicated-level lineдвойно нивелирано разстояние
тех.dust levelзапрашеност
политех.electron energy levelелектронно енергийно ниво
политех.electron levelелектронно ниво
политех.energy levelенергийно ниво
политех.energy level widthширочина на енергетичното ниво
политех.energy-level splittingразцепване на енергийно ниво
политех.engineering levelтехническо равнище
политех.entrance-exit free level signal boxмаршрутна централизация със свободни ръчки от типа 'вход-изход'
политех.equilibrium levelравновесно ниво
политех.excitation levelенергийно ниво на възбудено състояние
тлф.expected levelабсолютно ниво на напрежение
политех.fermi levelниво на ферми
политех.filling levelниво на запълване
фин.first level spending unitпървостепенен разпоредител с бюджетни средства
политех.first-order levelвисокоточен нивелир
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
ав.flight levelешелон
политех.foundation levelотметка при полагане на основи
политех.free levelсвободно ниво
политех.free water levelниво на свободната водна повърхност
политех.frequency levelчестотно ниво
политех.geodetic levelгеодезично ниво
софт.gray-levelполутонов
софт.grey-levelполутонов
политех.ground levelосновно ниво
нефт.gum levelсъдържание на смоли
half-levelполуниво
хидр.half-tide levelниво на високи и ниски води
политех.hand levelръчен нивелир
политех.headwater levelподприщено водно ниво
физ.high levelвисокоактивен
политех.high levelинтензивен
добави значение или превод тук