fixed gate

  • Обща политехника
  • фиксиран стробимпулс
199 допълнителни резултата:
изч.adder gateвентил на суматор
мет.air gateотливък
леяр.air gateотдушник
мин.air gateвентилационна галерия
политех.air gateвентилационна решетка
политех.air-operated gateпневматичен затвор
политех.and gateлогическа схема и
леяр.annular gateпръстеновиден питател
политех.annular gateвертикален цилиндричен затвор
политех.apron gateулеен затвор
политех.arc gateсекторен затвор
политех.balanced gateуравновесен затвор
политех.bidirectional gateдвупосочен вентил
политех.bin gateбункерен затвор
леяр.bottom gateсифонна леярска система
мин.bottom gateизвозна галерия
хидр.bottomoutlet gateзатвор на дънен водоизпускател
политех.bracketed-board gateшибърен затвор
хидр.bulkhead gateплосък пълзящ затвор
политех.bunker gateбункерен затвор
политех.butterfly gateдроселен затвор
политех.central gateцентрален леяков канал
политех.chain gateверижен затвор
политех.chute gateлюков затвор
леяр.circular gateпръстеновиден питател
политех.circular gateвертикален цилиндричен затвор
политех.clearance gateгабарит
политех.coincidence gateвентил на съвпадение
политех.common-gate admittanceпълна проводимост в схема с общ гейт
политех.common-gate amplifierусилвател с общ гейт
политех.cone gateконусен леяков канал
политех.control gateрегулиращ затвор
жп.crossing gateбариера
политех.cut-off gateсекторен затвор
хидр.deep gateдълбочинен затвор
политех.diode gateдиоден вентил
политех.direct gateправ леяков канал
хидр.double-leaf mitre gateдвукрилна шлюзна врата
политех.double-side gateлеякова система за заливане от две страни
леяр.down gateлеяков канал
хидр.draft-tube gateзатвор за изсмукваща тръба
леяр.drop gateлеякова система със свободно падане на стопилката
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.emergency gateавариен затвор
политех.fan gateветрилообразен леяк
леяр.feeding gateпитател
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flap gateклапанен затвор
политех.flash gateфилмов леяков канал
хидр.flood gateшибър
политех.flood gateсавак, врата
леяр.flow gateлеяк
политех.fluid gateструен логически елемент
хидр.flushing gateзатвор за промиване
политех.flux gateмагнитометър с наситена сърцевина
политех.full gateнапълно отворен затвор
gateврата, порта, вратник
gateпланински проход
gateшлюз, бариера
мат.gateсхема на съвпадение
сп.gateброй на публиката (на мач, състезание), целият приход от входна такса
елн.gateгейт
елн.gateзейт
тех.gateразблокирам
тех.gateотсекател
тех.gateразблокирвам
тех.gateстробирам
тех.gateвентилен
мет.gateшибърен затвор
мет.gateшибър
мет.gateшибърен затвор, шибър
изч.gateвентил
добави значение или превод тук