non-fixed

  • Механика
  • незапънат
200 допълнителни резултата:
политех.asymmetrical non-linearityасиметрична нелинейност
политех.combined non-linearityкомбинирана нелинейност
политех.criteria of non-interactionкритерий за автономност
политех.criterion of non-interactionкритерий за автономност
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.intensronal non-linearityдопълнителна нелинейност
политех.natural non-linearityестествена нелинейност
nonpref не, който не е, който не може да, който няма, обратно на, несвързан с
политех.non waste technologyбезотпадъчна технология
non-abrasiveнеабразивен
политех.non-absorbingнеабсорбиращ
non-achievementнедостигане
политех.non-activatedнеактивиран
тех.non-actuationнезадействане
инф.non-addressableнеадресируем
политех.non-adiabatic transitionнеадиабатен преход
тех.non-adjustableненастройваем
тех.non-adjustableнерегулируем
non-advertisementнерекламен
non-advertisingнерекламен
политех.non-ageingнестареещ
политех.non-ageing steelнестарееща стомана
non-aggressiveнеагресивен
non-ajacentнесъседен
non-allowingнепозволяване
мет.non-alloyнелегиран
мет.non-alloyedнелегиран
политех.non-alteringнепроменлив
non-applicationнеприлагане
non-appreciationнеоценяване
политех.non-aqueousбезводен
non-Arabнеарабски
non-Arabianнеарабски
non-Arabicнеарабски
ел.non-arcingдъгоустойчив
ел.non-arcing arresterдъгогасящ разрядник
ел.non-arcing arrestorдъгогасящ разрядник
non-assignmentнепрехвърляне
мат.non-associativeнеасоциативен
хим.non-attackingнеагресивен
non-attainmentнедостигане
политех.non-attendedнеобслужван
политех.non-attended substationавтоматична подстанция
политех.non-automatic breakerнеавтоматичен прекъсвач
non-availabilityненаличие
тех.non-availabilityнеразполагаемост
политех.non-bakingнеспичащ се
политех.non-balancedнеуравновесен
стр.non-bearingненосещ
политех.non-bearing structureненосеща конструкция
политех.non-bearing wallненосеща стена
политех.non-black radiatorсив излъчвател
политех.non-bleeding cableимпрегниран кабел
политех.non-blind clothнезапушваща се мрежа
политех.non-blind clothнезамърсяващо се платно
тех.non-blockableнеблокируем
non-blockingнеблокиране
тех.non-blockingнеблокируем
политех.non-bonding electronантисвързващ електрон
non-boutiqueнебутиков
ядр.non-breedingнеразмножаващ
non-briquettedнебрикетиран
политех.non-bucklingустойчив на надлъжно огъване
фин.non-budgetизвънбюджетен
фин.non-budgetaryизвънбюджетен
non-Bulgarianнебългарски
политех.non-burning modelмодел, некомплектован с двигател
политех.non-caking coalнекоксувани въглища
хим.non-calcareousбезкарбонатен
рел.non-canonicнеканоничен
рел.non-canonicalнеканоничен
рел.non-canonicityнеканоничност
добави значение или превод тук