tank vessel

  • Обща политехника
  • танкер
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air vesselвъздушен колектор
политех.air vesselвъздухосъбирател
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
анат.blood vesselсъд
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.cargo vesselтоварен кораб
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coasting vesselкораб за крайбрежно плаване
политех.coasting vesselкаботажен кораб
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.compressed-air vesselресивер
политех.compressed-air vesselсъд със сгъстен въздух
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
трансп.container vesselконтейнеровоз
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewar vesselдюаров съд
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.evacuated vesselвакуумен резервоар
политех.exhaust vesselизпускателна камера
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
ел.expansion vesselразширител
политех.expansion vesselразширителен съд
политех.factory vesselплаващ рибозавод
политех.factory vesselкитобойна база
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feeder vesselзахранващ съд
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed vesselутаителен съд
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.flat-bottomed vesselплоскодънен плавателен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
ядр.in-vesselвътрешнокорпусен
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mine vesselминочистач
политех.mine vesselтралчик
политех.mine-laying vesselминен заградител
политех.mine-sweeping vesselминочистач
политех.mine-sweeping vesselтралчик
политех.mixing tankсмесителен съд
политех.mixing vesselсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.motor vesselмоторен кораб
политех.naval vesselвоенен кораб
политех.oceanographic vesselокеанографски кораб
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-vessel galvanometerгалванометър с маслен успокоител
мед.one-vesselедноклонов
политех.open vesselбезпалубен кораб
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overflow vesselпреливен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.paddle vesselколесен параход
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.pilot vesselлоцмански кораб
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressure vesselсъд под налягане
pressure vesselрезервоар за високо налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quartz vesselкварцов съд
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
хим.reaction vesselреакционен съд
политех.reactor vesselрезервоар за ядрен реактор
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
политех.rescue vesselспасителен кораб
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
мор.sea-going vesselсъд
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.sein-net fishing vesselсейнер
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
мед.single vessel diseaseедноклонова болест
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
мед.single-vesselедноклонов
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
small vesselкорабче
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.storage vesselакумулиращ съд
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surge tankизравнителен съд
tankпълня резервоар/цистерна
tankцистерна, резервоар, казан
tankсъхранявам в цистерна
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
политех.tankвана
политех.tankтанков
политех.tankналивам в резервоар
воен.tankтанк
tankвоен. танк
tankизкуствен водоем, водохранилище (в Индия, Пакистан и др.)
политех.tank bargeшлеп за наливни товари
политех.tank boilerпламъчнотръбен котел
политех.tank bottomsдънна утайка
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tank circuit inductanceиндуктивност на трептящ кръг
политех.tank furnaceванна пещ
политех.tank gaugeнивопоказател за резервоар
авто.tank lorryавтоцистерна
политех.tank palletрезервоарна палета
политех.tank shipтанкер
политех.tank street carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.tank testизпитване в опитен басейн
политех.tank transformerтрансформатор с маслено охлаждане
авто.tank truckавтоцистерна
авто.tank truckбензиновоз
политех.tank truckавтомобил-цистерна
политех.tank-carавтомобил-цистерна
обог.thickening tankрезервоар-сгъстител
мед.three-vessel coronary diseaseтриклонова болест, триклонова коронарна болест
мед.three-vessel diseaseтриклонова болест
добави значение или превод тук