semi-fixed girder

  • Обща политехника
  • полузакрепена греда
200 допълнителни резултата:
мин.arch-girder stabilizerразпънка между дъгови опори
политех.arched girderдъгова ферма
политех.bow girderдъгова греда
политех.bowstring girderферма с криволинеен горен пояс
политех.box girderкутиеобразна греда
политех.brick girderгреда от армирани тухли
политех.cantilever girderконзолна греда
политех.cellular girderкуха греда
политех.compound girderсъставна греда
политех.crane girderподкранова греда
политех.crane girderкранова греда
стр.crane runway girderподкранов
стр.crane track girderподкранов
политех.curb girderбордюрна четвъртита греда
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.depth of girderвисочина на греда
под.-тр.double-girderдвугредов
политех.end girderкрайна греда
политех.fascia girderкрайна надлъжна греда на ферма
политех.fish-bellied girderгреда с рибовидна форма
политех.fish-bellied girderгреда с еднакво съпротивление на огъване
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.foundation girderфундаментна греда
стр.foundation girderрандбалка
политех.frame girderвиренделова греда
тех.girderтрегер, подпорна греда
мин.girderкапа
стр.girderносеща греда
стр.girderшвелер
стр.girderферма
политех.girder bridgeгредов мост
политех.girder frameрешетъчна рама
стр.girder grillageростверк
стр.girder latticeферма
политех.girder poleрешетъчна мачта
политех.girder poleрешетъчен стълб
трансп.girder railжлебова релса
политех.girder stayнапречна греда
политех.girder structureгредова конструкция
политех.girder tongsчелюсти за вдигане на греди
политех.girder trussгредова ферма
политех.girder trussферма-греда, подкосна ферма
политех.h-girderширокрпоясна двойно
политех.h-girderдвойно т-образна греда с широки кантове
политех.half-latticed girderполурешетъчна греда
политех.hinged cantilever girderферма на шарнири
политех.hinged cantilever girderгреда с междинни шарнири
стр.hinged girderгерберов
политех.i-beam girderдвойно т-образна греда
политех.i-girderдвойно т-образна греда
стр.interconnected bridge girder systemсистема от взаимносвързани мостови ферми
политех.lattice girderрешетъчна греда
политех.longitudinal girderнадлъжна греда
политех.mair girderглавна греда
политех.mair girderглавна ферма, товарна греда на мостов кран
политех.member of girderелемент от греда
политех.middle girderнапречна греда
политех.middle girderвторостепенна греда
мех.non-fixedнезапънат
политех.panel girderрешетъчна греда
политех.parabolic girderпараболична греда
политех.parabolic girderпараболична ферма
политех.parallel girderгредова ферма с успоредни пояси
политех.plain girderпълностепенна греда
политех.plain-web girderпълностепенна греда
политех.plane girderплоска ферма
политех.plate girderпълностепенна греда
политех.plate-girder bridgeгредов мост с непрекъснати ферми
политех.riveted girderнитована греда
политех.secondary girderмеждинна греда
политех.segmental girderгредова ферма с горен криволинеен пояс
semipref полу
добави значение или превод тук