coil pitch

  • Електричество и електротехника
  • стъпка на секция
199 допълнителни резултата:
политех.absolute pitchабсолютна височина на тон
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.angular pitchъглова стъпка
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.axial pitchосова стъпка
политех.back pitchнапречна стъпка
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.base pitchосновна стъпка
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.black pitchкаменовъглен катран
политех.blade pitchразстояние между две съседни лопатки
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.circular pitchстъпка по делителната окръжност в цолове
политех.circular pitchкръгова стъпка
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coal-tar pitchкаменовъглена смола
политех.coal-tar pitchкаменовъглен катран
политех.coarse-pitch cutterфреза с голяма стъпка
политех.coarse-pitch cutterфреза с едри зъби
политех.coarse-pitch screwвинт с едра резба
политех.coarse-pitch tapметчик за нарязване на едра резба
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
ел.commutator pitchстъпка на колектор
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.constant thread-decreasing-pitch screwшнек с постоянна дълбочина на резбата и намаляваща стъпка
политех.controllable-pitch fanвентилатор с променлива стъпка на лопатките
политех.controlled-pitch airscrewвъздушно витло с изменяща се стъпка
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cross-pitch miningизземване по простирането
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.diametral pitch'диаметрал-питч'
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.even pitchравномерен наклон
политех.even pitchрезбова стъпка с четен брой витки в 1 цол
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
изч.feed pitchподаваща стъпка
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.fin pitchразстояние между ребра
политех.fine pitchмалка стъпка
политех.fine-pitch cutterфреза с малка стъпка
политех.fine-pitch cutterфреза със ситни зъби
политех.fine-pitch screwвинт със ситна резба
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.former wound coilшаблонна бобина
политех.fractional-pitch windingнамотка с дробна стъпка
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.full-pitch windingдиаметрална намотка
политех.full-pitch windingнамотка с цяла стъпка
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
ак.groove pitchстъпка на записа
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.hard pitchтвърд битумен зифт
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.high-pitch screwвинт с едра резба
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.knurling pitchстъпка на накатка
политех.linear pitchосова стъпка
политех.linear pitchстъпка на зъбна рейка
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.long-pitch screwвинт с едра резба
политех.longitudinal pitchнадлъжна стъпка
политех.low-pitch screwвинт със ситна резба
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
политех.mineral pitchестествен асфалт
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
политех.nominal pitchноминална стъпка
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.normal circular pitchстъпка в нормална равнина
политех.normal-pitch diameterдиаметър на средната делителна окръжност на конусно зъбно колело
политех.odd pitchрезбова стъпка с нечетен брой витки в един цол
политех.odd-pitch screwвинт с нестандартна резба
политех.operating coilвъзбудителна бобина
политех.peaking coilкоригираща бобина
политех.petroleum pitchнафтова смола
политех.picture control coilбобина за центриране на изображение
политех.pilot coilконтролна бобина
политех.pipe coilтръбна серпантина
pitchспускам се, накланям се (за терен)
pitchсмола, катран, зифт
pitchпадам тежко, тупвам
pitchопределям, придавам определена височина на
pitchсклон, спуск, скат, полегатост, ъгъл на наклона
pitchборова смола
pitchкарти определям коз
pitchпавирам, покривам с калдъръм
pitchстепен, ниво, уровен
pitchразпъвам (палатка), разполагам (лагер), установявам се (на лагер)
pitchлюлея се равномерно (за автомобил, самолет)
добави значение или превод тук