moving target indication

  • Радиолокация
  • индикация на движещи се цели
153 допълнителни резултата:
политех.amplitude indicationамплитудна индикация
политех.anti-indication networkтелеграфен филтър
политех.audible indicationзвукова сигнализация
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
рлк.bearing indicationиндикация на насоченост
политех.character indicationиндикация на знак
рлк.collision indicationиндикация на курса на стълкновение
ядр.conductive targetпроводяща мишена
contra-indicationпротивопоказание, контраиндикация
политех.distance indicationдистанционно показание
воен.drill targetучебна мишена
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.failure indicationсигнал за неизправност
рлк.false targetлъжлива цел
рлк.fixed targetнеподвижна цел
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.ground-target-search radarрадиолокационен станция за откриване на наземен цели
политех.high-slip indication motorасинхронен електродвигател с повишено хлъзгане
indicationиндикиране
indicationуказание, знак, признак, симптом
indicationпоказание (на уред)
indicationпоказване, посочване
indicationозначаване
тех.indicationиндициране
политех.indicationиндикация
политех.indication delayзакъснение на показания
политех.indication errorгрешка в показанията
политех.jet-powered targetреактивен самолет-мишена
ядр.liqujd targetтечна мишена
политех.missile-target encounterсреща на ракета с целта
movingдвижещ (се), подвижен
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
movingвълнуващ
политех.movingпреместване
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
рлк.multiple targetгрупова цел
политех.normal indicationуказание за неизправност
политех.phantom indicationлъжливо показание
ядр.photoconductor targetфотопроводяща мишена
ядр.pile targetмишена, поместена в реактор
геод.pin-pointed targetточков ориентир
рлк.pin-pointed targetточкова цел
политех.radar targetрадиолокационна цел
политех.radio-controlled targetрадиоуправляем самолет-мишена
политех.reciprocal indicationвзаимна индикация
политех.remote indicationпоказание от разстояние
политех.rough indicationгрубо отчитане
политех.self-movingсамоходен
политех.stationary targetнеподвижна цел
targetзапланиран резултат, цел
targetобектов
targetагнешки врат и предница (месо)
targetцел, мишена
targetобектен
ист.targetмалък кръгъл щит
тех.targetшибър
геод.targetвизирна точка
ел.targetуказател на действие
политех.targetплан, флагче, антикатод, прицел, мишена, цел
политех.targetпланов
политех.targetзадание
марк.targetтаргет
марк.targetтаргетирам
политех.target acquisitionтърсене на цел
ядр.target actuationвъвеждане на мишена
политех.target aircraftрадиоупрабляван самолет-мишена
политех.target areaрайон на целта
политех.target atomатом на антикатода
политех.target atomатом-мишена
ядр.target backingподложка на мишена
target ballкошонет
рлк.target bearingпеленг на целта
политех.target cathodeантикатод
мед.target cellкодоцит, таргетна клетка
политех.target coilбобина на указател на действие
политех.target dateустановен срок
политех.target detectionоткриване на цел
политех.target electrodeелектрод мишена
политех.target electrodeантикатод
политех.target figureпланово задание
политех.target functionцелева функция
политех.target homingсамонасочване към цел
политех.target indicatorбоен
политех.target indicatorпоказател на цел
политех.target languageкраен език
политех.target languageобектен език
политех.target lifeнормативна дълготрайност
политех.target methodметод на проби
политех.target nucleiядро мишена
политех.target nucleiядрена мишена
политех.target nucleusядрена мишена
политех.target nucleusядро мишена
ав.target planeсамолет-мишена
рлк.target positionкоординати на цел
политех.target present dataтекущи координати
политех.target recognition chartкарта за опознаване на цел
нав.target trackingсъпровождане на цели
политех.target-homing systemсистема за самонасочване към цел
политех.target-seeking deviceглава за самонасочване
ав.towed targetмишена на буксир
политех.transmission targetпроницаема мишена
политех.visual indicationвизуална индикация
политех.warning indicationпредупредителна сигнализация
политех.with indication of charge callискане за телефонна връзка по аванс
политех.x-ray targetантикатод на рентгенова тръба
добави значение или превод тук