target-seeking device

  • Обща политехника
  • глава за самонасочване
200 допълнителни резултата:
полигр.accumulating deviceсъбирателен апарат
политех.acoustic delay deviceакустично задържащо устройство
политех.acoustic resonance deviceакустичен резонатор
политех.actuating deviceизпълнително устройство
политех.adjusting deviceприспособление за регулиране
политех.aiming deviceприцелно устройство
политех.alarm deviceсигнално устройство
мед.ambulatory deviceхолтер
политех.anti-collision deviceрадиолокационна станция за избягване на сблъсквания
ен.anti-entrainment deviceотбойник
политех.anticrash deviceаварийно устройство
политех.antidazzling deviceпротивозаслепяваию устройство
политех.antiradar deviceантирадар
политех.antireaction deviceкръг за отстраняване на обратна връзка
тлф.antisidetone deviceпротивоместна схема
политех.antiskid deviceпротивоплъзгащо устройство
политех.antivibration deviceамортисьор
политех.arresting deviceзастопоряващо устройство
политех.arresting deviceограничител на ход
политех.attitude control deviceмеханизъм за ориентиране
политех.audible signalling deviceзвуково сигнално устройство
политех.aural warning deviceустройство за звукова сигнализация
политех.automatic starting deviceавтоматичен стартер
политех.auxiliary deviceспомагателно устройство
политех.backup deviceрезервно устройство
balancing deviceсиметрирам
рад.balancing deviceсиметриращо устройство
политех.balancing deviceприспособление за уравновесяване
политех.batching deviceдозатор
политех.beam-switching deviceустройство за превключване на диаграмата на насоченост на антена
политех.belt-shifting deviceмеханизъм за прехвърляне на ремък
политех.bistable deviceустройство с две устойчиви състояния
политех.blocking deviceблокиращо устройство
политех.bolt-locking deviceпредпазно устройство против саморазвиване
мед.bone-seekingостеотропен
ел.caging deviceаретир
политех.calculating deviceкалкулатор
политех.calibrating deviceкалибровъчно приспособление
политех.calling deviceповиквателно приспособление
политех.catching deviceзахващащо устройство
политех.centring deviceприспособление за центриране
политех.chain-stretching deviceустройство за опъване на верига
политех.checking deviceконтролно устройство
политех.chucking deviceпатронник
политех.clamping deviceзакрепващо приспособление
политех.clearing deviceизтриващо устройство
политех.closing deviceзатвор
ядр.conductive targetпроводяща мишена
политех.contact deviceконтактно устройство
политех.control deviceустройство за управление
политех.cooling deviceохлаждащо устройство
политех.copying deviceприспособление за копиране
политех.correcting deviceкоригиращо устройство
политех.counting deviceброяч
политех.current-collecting deviceтокоприемно устройство
мин.cut-out-switch deviceловител на вагонетки
политех.cycle-by-cycle deviceограничител при чес-
damping deviceгасител
политех.damping deviceдемпфер
политех.decoding deviceдешифратор
политех.deflecting deviceотклоняващо устройство
политех.demagnetization deviceразмагнитващ апарат
deviceплан, проект, схема
deviceхитрост, хитрина, похват, умисъл
deviceспособ, приспособление, изобретение, апарат, механизъм
deviceдевиз, мото, емблема
deviceсредство, начин
политех.device control characterзнак за управление на устройство
изч.device numberномер на устройство
политех.differential deviceдиференциал
политех.display deviceиндикаторно устройство
тех.dissolved oxygen deviceкислородомер
политех.division deviceделително устройство
политех.door-closing deviceустройство за заключване на врата
политех.drafting deviceчертожно устройство
воен.drill targetучебна мишена
политех.driving deviceзадвижващо устройство
ел.earthing deviceзаземител
политех.edging deviceприспособление за кантоване
тех.electric suction deviceелектроаспиратор
политех.emission-measuring deviceуред за измерване на електронна емисия
политех.emptying deviceразтоварващо устройство
политех.error-corrector deviceрегулатор
политех.executive deviceизпълнителен елемент
изч.external deviceвъншно устройство
рлк.false targetлъжлива цел
политех.fastening deviceустройство за закрепване
политех.feeding deviceзахранващ механизъм
политех.filtering deviceфилтриращо устройство
политех.final terminal-stopping deviceавтоматично устройство за аварийно спиране наасансьор
политех.fire alarm deviceпожарен сигнализатор
тех.fire detection deviceпожароизвестител
тех.fire warning deviceпожароизвестител
политех.fire-detection deviceустройство за пожарна сигнализация
рлк.fixed targetнеподвижна цел
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
тех.flaw-detecting deviceдефектоскоп
политех.focussing deviceфокусиращо приспособление
политех.follow-up deviceследящо устройство
политех.force-limiting deviceограничител на сила
политех.forced locking deviceприспособление за автоматично застопоряване
политех.fuse safety deviceпредпазително устройство на взривител
политех.gripping deviceзахващащо устройство
политех.gripping deviceчелюст, стяга
политех.ground-target-search radarрадиолокационен станция за откриване на наземен цели
ел.grounding deviceзаземител
политех.handling deviceприспособление за манипулиране
политех.heat-seeking guidanceнасочване по инфрачервено излъчване
ел.heat-sensing deviceтермодатчик
политех.hoisting deviceподемно устройство
политех.hold-off deviceустройство за задържане на механизъм в определено положение
политех.holding deviceзакрепващо приспособление
политех.homing deviceустройство за самонасочване
тех.hopper type supply deviceбункерно захранващо устройство
политех.illumination deviceосветително устройство
политех.impression deviceпечатащо устройство
indicating deviceиндикатор
политех.initiation-control deviceустройство за регулиране на начална фаза
interlocking deviceустройство, предпазващо от едновременно включване на две несъвместими движения
interlocking deviceблокиращя устройство
мед.intrauterine contraceptive deviceвътрематочно контрацептивно изделие
политех.jet-powered targetреактивен самолет-мишена
политех.launching deviceпусково устройство
политех.levelling deviceнивелир
политех.lifting deviceподемно устройство
политех.lifting-out deviceизбутвач
политех.limiting deviceограничител
ядр.liqujd targetтечна мишена
политех.load-limiting deviceограничител на товароподемността
политех.loading deviceтоварещо устройство
политех.locating deviceцентриращо приспособление
политех.locking deviceзастопоряващо устройство
политех.locking deviceаретит
изч.logical deviceлогическо устройство
изч.logical device numberномер на логическо устройство
политех.lubricating deviceустройство за мазане
политех.lunar landing deviceустройство за прилуняване
политех.magnetic-holding deviceмагнитно закрепващо приспособление
политех.marking deviceустройство за маркиране
политех.matching deviceсъгласуващо устройство
политех.measuring deviceизмервателно устройство
политех.metering deviceдозатор
политех.missile-target encounterсреща на ракета с целта
политех.monitoring deviceконтролно устройство
политех.monitoring deviceмонитор
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
политех.multi-pallet deviceмногопозиционна подпалетна станция
рлк.multiple targetгрупова цел
политех.multiplication division deviceмножително-делително устройство
политех.noise-suppressing deviceустройство за потискане на шумове
изч.optical reading deviceоптично четящо устройство
политех.output deviceизходно устройство
политех.oval-turning deviceприспособление за струговане на ротационни детайли
политех.overload-prevention deviceустройство за предпазване от претоварване
политех.overspeed deviceограничител на скоростта
изч.paging deviceстранично запомнящо устройство
стр.panic deviceпаникустройство
политех.parachute deployment deviceустройство за задействане на парашутната система
политех.peripheral device bufferбуфер на периферно устройство
политех.phase-splitting deviceприспособление за раздвояване на фаза
ядр.photoconductor targetфотопроводяща мишена
изч.physical deviceфизическо устройство
политех.pick-up deviceустройство за преобразуване на изображение в електрически сигнали
ядр.pile targetмишена, поместена в реактор
геод.pin-pointed targetточков ориентир
рлк.pin-pointed targetточкова цел
политех.plug-in deviceщепселно устройство
политех.plugging deviceблокиращо устройство
политех.polygon cutting deviceустройство за обработка на многостепенни детайли
политех.portioning deviceдозатор
политех.positioning deviceпозициониращо устройство
политех.profiling deviceкопир
кораб.propulsion deviceдвижител
политех.protecting deviceпредпазител
политех.protective deviceпредпазител
политех.pulling deviceтеглещо устройство
изч.punched-card reading deviceперфокартно четящо устройство
политех.radar targetрадиолокационна цел
физ.radiation-measuring deviceрадиометър
политех.radio-controlled targetрадиоуправляем самолет-мишена
политех.ramming deviceуплътнител
политех.ratchet deviceхрапов механизъм
политех.reading deviceчетящо устройство
политех.reading-off deviceотчитащо устройство
политех.recording deviceсамопишещо устройство
refraining from seekingнепоискване
политех.regulating deviceрегулатор
политех.relieving deviceприспособление за затиловане
политех.resetting deviceвъзвръщащо устройство
политех.retaining deviceзастопоряващо устройство
политех.retaining deviceограничител на ход
политех.reverse-thrust deviceмеханизъм за реверсиране на теглителна сила
политех.reversing deviceреверсиращ механизъм
политех.reversing deviceприспособление за нарязване на резба на пробивна машина
изч.rewriting deviceустройство за презапис
политех.safety alarm deviceпредпазен сигнален уред
политех.safety deviceпредпазител
политех.safety slipping deviceпредпазно триещо устройство
добави значение или превод тук