drum storage

  • Обща политехника
  • барабанна памет
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic storageакустична памет
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.addressed storageадресна памет
политех.air drumвъздушен резервоар
тех.air-purge drumобезвъздушител
изч.allotement of storageразпределение на памет
политех.associative storageасоциативна памет
политех.auxiliary storageдопълнителна памет
политех.backing storageвторична памет
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.buffer storageбуферна памет
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cam drumгърбичен барабан
политех.capacitor storageкапацитивна памет
воен.cartridge drumдисков магазин
политех.cathode-ray storageелектроннолъчева памет
политех.cement-storage binконтейнер за съхраняване на цимент
политех.charge-storage diodeдиод с натрупване на заряд
политех.circulating storageциклична памет
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.coal storageсклад за въглища
политех.coal storageзапас от въглища, съхраняване на въглища
политех.coal-storage yardсклад за въглища
политех.coiling drumбобина
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.cold storageхладилник
политех.cold storageсъхраняване на студено
политех.cold-storage roomхладилно помещение
политех.cold-storage truckизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleхладилен фургон
политех.colouring drumбарабан за боядисване
политех.computer storageпамет на компютър
политех.conical drumконусен барабан
политех.conservation storageрезервно водохранилище
политех.coordinate storageкоординатна памет
политех.crude storageнефтохранилище
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.cyclic storageциклична памет
хидр.daily storageрезервоар за дневно регулиране
политех.dead storageрезервен склад
политех.dead storageмъртъв обем на водохранилище
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
политех.delay line storageпамет със задръжка
политех.depth of flood-storageголемина на резервния обем на водохранилище
изч.digital drumцифров барабан
арх.dome drumбарабан на купол
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumбидон
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
drumбръмча (за насекомо)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumбарабан, тъпан
drumтесен хълм/хребет
анат.drumтъпанче
геол.drumтесен ледников нанос
арх.drumбарабан (на купол), цилиндричен блок за колона
тех.drumобечайка
тех.drumбарабан, цилиндър
политех.drumобработвам в барабан
зоол.drumслухова ципа
ихт.drumминокоп
муз.drum and bassдръмендбейс
муз.drum and bassдръм енд бейс
политех.drum barkerбарабанна коробелачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.drum camгърбичен барабан
политех.drum clampклещи за барабани
политех.drum dialбарабанна скала
политех.drum drierсушилен барабан
политех.drum driveзадвижване с въже, намотано на барабан
политех.drum electrodeцилиндричен електрод
политех.drum feederбарабанен питател
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.drum headдъно на барабан
мет.drum ladleбарабанна кофа
леяр.drum ladleкофа-барабан
политех.drum magazineбарабанен магазин
ак.drum membraneтъпанче
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.drum mixerбарабанен смесител
арх.drum of columnкапител на колона без орнаменти
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.drum screenцилиндрично сито
политех.drum senderбарабанна шлифовъчна машина
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum stuffingпропиване на кожа чрез въртене в барабан
политех.drum tannageдъбене в барабан
политех.drum washerпромивен барабан
политех.drum winderбарабанна руднична подемна машина
политех.drum-stuffпропивам кожа чрез въртене в барабан
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.dyeing drumбарабан за боядисване
политех.dynamic allocation storageдинамично разпределение на памет
политех.dynamic storageдинамична памет
политех.electron-beam storageелектроннолъчева памет
политех.electrostatic storageелектростатична памет
политех.energy storageнатрупване на енергия
политех.energy-storage capacityспособност за натрупване на енергия
политех.external storageвъншна памет
политех.feed drumбарабан магазин
политех.feed drumдисков магазин
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.flask storageсклад за леярски каси
политех.flood-control storageводохранилище за борба с наводненията
политех.flood-control storageрезервна вместимост на водохранилище
политех.floppy-disk drive storageпамет с гъвкав магнитен диск
политех.friction drumфрикционен барабан
политех.fuel storageбункер за гориво
политех.fuel storageсклад за гориво, запас на гориво
нефт.gas storage holderгазхолдер
нефт.gas storage holderгазголдер
политех.gas-storage holderрезервоар за газ
политех.gasoline storageбензинов резервоар
с. с.grain storageзърнохранилище
политех.grooved drumбарабан с канали
политех.hauling drumбарабан на теглещо устройство
политех.heat storageакумулиране на топлина
политех.high-speed storageбързодействуваща памет
политех.hoisting drumподемен барабан
политех.holographic storageхолографна памет
политех.idle drumнаправляващ барабан
политех.indicator drumиндикаторен барабан
изч.interlayer storage transferпредаване на информация между различни нива на паметта
политех.iron storage batteryжелязно-никелов акумулатор
политех.lifting drumподемен барабан
политех.live storageсклад за текущ разход
политех.load drumтоварен барабан
политех.long-period storage reservoirводохранилище за многогодишно регулиране
политех.loose drumбарабан, въртящ се свободно около оста си
политех.low-water regulation storageводохранилище за частично регулиране
политех.magnetic drumмагнитен барабан
политех.magnetic storageмагнитен носител
политех.magnetic-disk drive storageпамет с магнитни дискове
политех.magnetic-drum memoryпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-drum storageпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-tape storageпамет с магнитна лента
политех.main storageосновна памет
политех.main storageглавен склад
политех.master drumконтролен барабан
политех.master drumцилиндричен шаблон за копиране
политех.microinstruction storageмикрооперативна памет
политех.mixing drumсмесителен барабан
политех.mud drumутайник
политех.multiple-drum winchмногобарабанна лебедка
политех.multiseasonal storageводохранилище за многогодишно регулиране
политех.off-line storageавтономна памет
политех.on-line storageон лайн памет
политех.operating storageполезен обем на водохранилище
политех.over-year storageводохранилище за многогодишно регулиране на оттока
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper drumруло хартия
политех.parallel search storageпамет с паралелно търсене
политех.parallel storageпаралелна памет
политех.permanent storageпостоянна памет
политех.pomped-storage plantпомпеноакумулираща електроцентрала
политех.pumped storage stationпомпено-акумулаторна водноелектрическа централа
политех.purification by storageпречистване чрез продължителен престой във водохранилище
политех.push-down storageмагазинна памет
политех.recording drumбарабан на самопишещ уред
политех.recording drumрегистриращ цилиндър
политех.recoverable underground water storageексплоатационни запаси на подпочвени води
политех.reservoir storageполезен обем на водохранилище
политех.rolling-drum gateцилиндричен затвор
политех.rope drumвъжен барабан
политех.rotary drum mixerвъртящ се барабанен смесител
политех.rotary-drum filterвъртящ се барабанен филтър
политех.scratch-pad storageсвръхоперативна памет
политех.scroll drumконусен барабан
политех.seasonal storage energyелектроенергия, произве-
политех.shared main-storage multiprocessingмултиобработка с обща памет
политех.single-drumеднобарабанен
политех.single-drum hoistеднобарабанна лебедка
политех.slave storageсвръхоперативна памет
политех.smooth drumгладък барабан
добави значение или превод тук