gas storage holder

  • Нефтена промишленост
  • газголдер
  • газхолдер
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acoustic storageакустична памет
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
физ.actual gasреален газ
политех.addressed storageадресна памет
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air holderвъздушен резервоар
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
изч.allotement of storageразпределение на памет
политех.antimicrophonic holderдържач, отстраняващ микрофонния ефект
политех.arm-type holderлостов държач
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.associative storageасоциативна памет
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.auxiliary storageдопълнителна памет
политех.backing storageвторична памет
политех.ball holderсепаратор на сачмен лагер
политех.batten holderстенна или таванна фасунга
политех.bayonet holderбайонетна фасунга
политех.blade holderзатягащо гнездо за лента на ножовка
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
bottle holderбутилкодържач
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.box-type holderгилзов държач
политех.brake holder blockспирачна челюст
ел.brush holderчетков държач
ел.brush holderчеткодържател
ел.brush-holder studпалец на четкодържател
политех.buffer storageбуферна памет
политех.burnt gasотработен газ
политех.cantilever holderконзолен държач
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
банк.card holderкартодържател
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cartridge holderпатронен държач
воен.cartridge holderпълнител
политех.cathode-ray storageелектроннолъчева памет
политех.cement-storage binконтейнер за съхраняване на цимент
политех.charge-storage diodeдиод с натрупване на заряд
политех.chimney gasдимен газ
политех.circulating storageциклична памет
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal storageзапас от въглища, съхраняване на въглища
политех.coal storageсклад за въглища
политех.coal-storage yardсклад за въглища
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold storageсъхраняване на студено
политех.cold storageхладилник
политех.cold-storage roomхладилно помещение
политех.cold-storage truckизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleхладилен фургон
политех.cold-storage vehicleизотермичен фургон
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.computer storageпамет на компютър
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.conservation storageрезервно водохранилище
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.coordinate storageкоординатна памет
политех.cracking gasкрекинггаз
фин.credit holderкредитополучател
политех.crucible holderщипци за тигли
политех.crude storageнефтохранилище
авто.cup holderчашкодържач
авто.cup holderчашодържач
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cutter holderножодържач
политех.cyclic storageциклична памет
хидр.daily storageрезервоар за дневно регулиране
политех.dead storageрезервен склад
политех.dead storageмъртъв обем на водохранилище
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
фин.debenture holderоблигационер
политех.delay line storageпамет със задръжка
политех.dental gasрайски газ
политех.depth of flood-storageголемина на резервния обем на водохранилище
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.die holderвинтонарезна глава
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.drill holderспециален патронник за свредла
политех.drum storageбарабанна памет
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.dynamic allocation storageдинамично разпределение на памет
политех.dynamic storageдинамична памет
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.edison-screw holderфасунга с едисонова резба
тех.electrode holderелектрододържател
политех.electrode holderрамо на машина за точково електросъпротивително заваряване
политех.electrode holderелектродържател за дъгово заваряване
политех.electron gasелектронен газ
политех.electron-beam storageелектроннолъчева памет
политех.electrostatic storageелектростатична памет
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.energy storageнатрупване на енергия
политех.energy-storage capacityспособност за натрупване на енергия
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.external storageвъншна памет
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.flask storageсклад за леярски каси
политех.flood-control storageводохранилище за борба с наводненията
политех.flood-control storageрезервна вместимост на водохранилище
политех.floppy-disk drive storageпамет с гъвкав магнитен диск
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.fuel storageбункер за гориво
политех.fuel storageсклад за гориво, запас на гориво
политех.furnace gasпещен газ
ел.fuse holderизолационна вложка за предпазител със стопяем проводник
политех.fuse holderтабло със стопяеми предпазители
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasгазо-окислителен
тех.gasзагазявам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализаторен
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
добави значение или превод тук