certainity index

  • Обща политехника
  • показател за достоверност
95 допълнителни резултата:
политех.absolute indexабсолютен индекс
политех.acidity indexкиселинен модул
инф.address indexадресен указател
обог.agglomerating indexкоефициент на агломерация
съобщ.articulation indexкоефициент на артикулация
политех.bank indexпоказател на крен
body mass indexиндекс на телесната маса
политех.cetane indexцетаново число
политех.chromaticity indexиндекс на цветност
геол.clayiness indexзаглиненост
политех.coking indexспекаемост на кокса
политех.confidence indexпоказател за достоверност
consumer price indexИндекс на потребителските цени
политех.correction indexпоправъчен коефициент
политех.corrosion indexмярка за корозия
политех.crystalline indexиндекс на кристалност
политех.cycle indexброй на изпълнени цикли
политех.defective indexпоказател за брака
ак.directivity indexпоказател на насоченост
политех.dispersion indexпараметър на разсейване
политех.double-bond indexпоказател за двойните връзки на ненаситени съединения
мат.dummy indexням индекс
политех.electroacoustic indexелектроакустичен коефициент на полезно действие на приемни системи
политех.fixed indexнеподвижен визьор
арх.floor space indexотношение между разгъната етажна площ и площта на терена в комплекс от сгради
мат.fractional indexдробен показател
мат.free indexсвободен индекс
политех.frequency-modulation indexиндекс на честотна модулация
политех.glare indexиндекс за блясък
обог.grindability indexпоказател за смилаемост
политех.heat indexтоплинен индекс
политех.height indexкота за определяне на височина над морското равнище
политех.hydraulic indexхидравличен модул
indexпоказател
indexпоказалец (пръст) (и INDEX finger)
indexснабдявам с индекс/показалец
indexсъставям указател
indexиндекс, показалец, (азбучен) списък
indexвключвам в индекс
indexмаркировка, фиксатор, коефициент, индекс
indexпоказател, показателно явление
indexСтрелка (на механизъм, уред)
полигр.indexизображение на ръка с насочен показалец
ик.indexиндексирам
кораб.indexсекстант
политех.index compoundиндексно съединение
политех.index contourосновен хоризонтал
политех.index correctionкорекция на грешката на уред
политех.index dialдиск с деления
политех.index dialциферблат
политех.index dieщампа с делително приспособление
политех.index diskделителен диск
политех.index driveделителна предавка
политех.index driveзадвижване на показалец
мат.index ellipsoidиндикатриса
кораб.index errorгрешка на секстант
политех.index fingerфиксатор
политех.index fingerпоказателен щифт
политех.index gearделително зъбно колело
политех.index headделителна глава
политех.index millingфрезоване с използуване на делителна глава
политех.index numberчислов индекс
политех.index numberсредна температура на кипене
политех.index of basicityстепен на основност
политех.index of diminutionстепен на понижение
мат.index of dispersionиндекс на разсейване
политех.index of polishingстепен на полиране
мат.index of radicalкоренен показател
политех.index of refractionкоефициент на пречупване
политех.index pinфиксатор за застопоряване на делителен механизъм
политех.index plateделителен диск, циферблат
политех.index plateградуирана пластина
политех.index registerиндексен регистър
политех.index ringградуиран пръстен
политех.index wheelделително зъбно колело
политех.index-driving shaftзадвижващ вал на делителен механизъм
политех.index-lineскала
тлв.index-signal amplifierусилвател на индекс сигнали
политех.melt flow indexиндекс на стопилка
политех.modulation indexмодулационен индекс
мед.parenchyma-pyelon indexпиелон-паренхим индекс
политех.performance indexкачествен показател
тех.processability indexтехнологичност
политех.quality indexпоказател за качество
политех.refractive indexкоефициент на пречупване
мат.repeated indexням индекс
политех.rotary index tableвъртяща се позиционираща маса
политех.selectivity indexпоказател за селективността
политех.sound-reduction indexкоефициент на понижаване нивото на звука
политех.speed index plateтабелка ттд на машина
политех.throttling indexпоказател на дроселиране
пулм.Tiffeneau indexТифно
пулм.Tiffeneau-Pinelli indexТифно
изч.track indexиндекс на пътечка
мат.umbral indexням индекс
добави значение или превод тук