non-fluid oil

  • Обща политехника
  • грес
200 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
мед.air-fluidхидроаеричен
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
биол.amniotic fluidоколоплодна течност, амниотична течност
биол.amniotic fluidоколоплодна течност
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.asymmetrical non-linearityасиметрична нелинейност
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.braking fluidспирачна течност
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
мед.cerebrospinal fluidгръбначномозъчна течност
мед.cerebrospinal fluidликвор
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.combined non-linearityкомбинирана нелинейност
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compressible fluidсвиваема течност
политех.condensed fluidкондензат
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.criteria of non-interactionкритерий за автономност
политех.criterion of non-interactionкритерий за автономност
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting fluidохлаждащо-мажеща течност
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.deicing fluidантифриз
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.drilling fluidпромивна течност за сондиране
политех.driving fluidработна течност
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrode fluidелектроден разтвор
политех.electron fluidелектронен газ
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
политех.ethyl fluidантидетонационна добавка към бензин
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
fluidтечност, течна среда, газ
fluidтечен, газообразен
fluidплавен (за движение), гладък, който се лее (за стил)
физ.fluidфлуид
физ.fluidфлуиден
мед.fluid
fluidнепостоянен, променлив, неустановен, неизяснен (за мнение и пр.)
политех.fluid bedслой от флуидизиран материал
политех.fluid bedкипящ слой
политех.fluid bodyтечност
мет.fluid bowlбаня от метална стопилка
политех.fluid brakeхидравлична спирачка
политех.fluid catalystфлуидизиран катализатор
политех.fluid compression processпресоване в течно състояние
политех.fluid contractionсвиване в течно състояние
политех.fluid contractionсвиване на стопилка
политех.fluid converterхидротрансформатор
политех.fluid converterхидравличен преобразувател
политех.fluid convertorхидротрансформатор
политех.fluid convertorхидравличен преобразувател
политех.fluid couplingхидравличен съединител
политех.fluid dieхидравлична щампа
тех.fluid driveхидрозадвижване
политех.fluid dynamicsхидродинамика
ен.fluid energyхидроенергиен
ен.fluid energyхидроенергия
политех.fluid fluxпоток от течащ флуид
политех.fluid frictionхидродинамично триене
политех.fluid gateструен логически елемент
политех.fluid headнапор на течност
политех.fluid hydroformingхидроформинг в кипящ слой
политех.fluid kineticsаерохидродинамика
геол.fluid lossводоотдаване
политех.fluid mechanicsмеханика на флуидите
политех.fluid metersуред за измерване обема на течности
политех.fluid motionдвижение на течност
политех.fluid network analyiserанализатор за изследване на течението в тръбопроводна мрежа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.fluid pathпът на протичане на течност
политех.fluid powerхидравлична мощност
ен.fluid powerхидроенергиен
ен.fluid powerхидроенергия
политех.fluid pressureхидростатично налягане
политех.fluid processкрекингпроцес в кипящ слой
политех.fluid resistanceхидродинамично съпротивление
политех.fluid slagтънколивна шлака
политех.fluid stateтечно състояние
политех.fluid streamструя на течност
тех.fluid valveпневмоклапан
хидр.fluid valveхидроклапан
политех.fluid-drive motorелектродвигател с кафезен
тех.fluid-driven driveхидрозадвижване
тех.fluid-mechanicalхидромеханичен
политех.fluid-tightфлуидонепропусклив
политех.fluid-velocity profileдиаграма на скоростта на течение
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
мед.free fluidсвободно подвижна течност
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
добави значение или превод тук