computer-aided design

  • Обща политехника
  • конструиране с използване на компютър
199 допълнителни резултата:
aidedполуавтоматически
политех.aidedполуавтоматичен
политех.aided trackingполуавтоматично следене
изч.algorithmic computer structureалгоритмична структура на компютър
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.analog computerаналогова изчислителна машина
политех.analogue-digital computerаналогово-цифров компютър
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.bearing-distance computerнавигационно изчислително устройство
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.binary computerдвоична изчислителна машина
политех.buffered computerбуфериран компютър
авт.cell computerкомпютър за управление на производствен модул
елн.circuit designсхемотехника
computerизчислителна машина, компютър
computerкомпютър
computerкомпютърен
разг.computerкомп
политех.computer analysisдиагностичен анализ помощта на компютър
политех.computer architectureархитектура на изчислителна машина
политех.computer calculationизчисляване с компютър
политех.computer codeкомпютърен код
политех.computer codingпрограмиране на машинен език
политех.computer compatibilityсъвместимост на компютри
изч.computer configurationконфигурация на компютър
политех.computer controlкомпютърно управление
политех.computer data communication systemсистема за обмен на данни
политех.computer data hierarchy systemкомпютър, работещ с йерархия на данни
изч.computer data mediumмашинен носител на данни
политех.computer engineeringкомпютърна техника
политех.computer graphicsкомпютърна графика
политех.computer information reliabilityинформационна надеждност на компютър
политех.computer intelligenceмашинен интелект
политех.computer memoryпамет на изчислителна машина
политех.computer networkизчислителен комплекс
политех.computer operationкомпютърна операция
политех.computer operatorоператор на компютър
политех.computer programmeпрограма на изчислителна машина
политех.computer programmerспециалист по подготовка на програми за компютър
политех.computer programmingпрограмиране с изчислителна машина
политех.computer semeiologyизчислителна семиотика
политех.computer simulationкомпютърно симулиране
политех.computer simulatorустройство за моделиране на изчислителни машини
изч.computer sortingкомпютърно сортиране
политех.computer storageпамет на компютър
политех.computer synchronizationкомпютърна синхронизация
политех.computer systemизчислителна система
комп.computer systems technologyкомпютърни системи и технологии
мед.Computer Tomographyкомпютърна томография
политех.computer-aided computerизвършен с помощта на компютър
политех.computer-aided engineeringкомпютризирано проектиране и управление на производството
политех.computer-aided instructionобучение с компютър
политех.computer-aided manufacturingкомпютризирано производство
политех.computer-aided planningкомтотризирано планиране
политех.computer-aided productionкомпютризирано производство
политех.computer-aided productionпроизводство с компютърно управление
политех.computer-aided programmingпрограмиране с изчислителна машина
политех.computer-aided tomographyкомпютърна томография
политех.computer-aided translationпревод с помощта на компютър
политех.computer-assisted translationпревод с помощта на компютър
политех.computer-independent languageмашинно-независим език
политех.computer-integrated manufacturingпроизводство с комплексно компютърно управление
политех.computer-oriented languageмашинно-ориентиран език
политех.computer-oriented production managementуправление на производството с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
авт.control computerкомпютър за управление на технологични процеси или съоръжения
нав.course computerизчислител на курса
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designзамисъл, намерение, идея, проект
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designконструкция, устройство
designдизайнерство
designумисъл
designпредназначавам, определям (for)
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.digital computerцифрова изчислителна машина
политех.digital computerцим
политех.ecological designекологично планиране
политех.electronic computerелектроноизчислителна машина
политех.electronic computerеим
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.fifth-generation computerкомпютър от пето поколение
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
нав.flight-path computerуред за контролиране на зададена траектория на полет
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.fourth-generation computerкомпютър от четвърто поколение
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
политех.general-purpose computerкомпютър с общо предназначение универсален компютър
glass designстъклодизайн
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
in terms of designконструктивно
политех.incremental computerцифров диференциален анализатор
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
политех.main computerглавен компютър
комп.main frame computerцентрален компютьр
комп.mainframe computerсървър от висок клас
комп.mainframe computerмейнфрейм компютър
политех.manufacturing computerкомпютър за управление на производствени процеси
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.navigation computerнавигационно изчислително устройство за координати
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
добави значение или превод тук