moving star cluster

  • Обща политехника
  • движещо се звездно струпване
176 допълнителни резултата:
all-starзнаменити актьори/играчи
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
астр.binary starдвойна звезда
политех.centre of clusterцентър на натрупване
муз.chalga starчалгазвезда
clusterкластер
clusterгрупирам (се), трупам (се), струпвам (се), тълпя се
clusterкластерен
мет.clusterгрозд
мет.clusterгрозд, блок от отливки
мет.clusterблок от отливки
ел.clusterосветително устройство с няколко източника на светлина
бот.clusterсъцветие
воен.clusterкасетъчен
clusterнасъбиране, натрупване, струпване, рой (пчели и пр.) -, куп, купчина, група
инф.clusterклъстер
инф.clusterклъстерен
политех.cluster analysisгрупов анализ
политех.cluster bombкасетна авиобомба
политех.cluster compoundсъединение
политех.cluster gearблок от зъбни колела
ядр.cluster latticeгрупова решетка
политех.cluster millмноговалцов агрегат
политех.cluster of flameсноп искри
политех.cluster of pointsгрупа точки
политех.cluster plateсменяема плоча с група вретена
политех.cluster springсъставна пружина
политех.cool starстудена звезда
политех.declination of starзвездно склонение
политех.dimming of starнамаляване на звездна величина
политех.double starдвойна звезда
политех.dwarf starзвезда-джудже
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.emulsion starзвезда във фотоемулсия
falling starметеор, падаща звезда
five-starпетзвезден
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fundamental starфундаментална звезда
политех.galactic star clusterгалактично звездно струпване
политех.geodetic starгеодезична звезда
политех.globular clusterкълбовидно звездно струпване
политех.inter starнамотка на схема 'зигзаг'
политех.layshaft gear clusterблок на зъбните колела на междинния вал
политех.magnitude of starзвездна величина
политех.main sequence starзвезда от главна редица
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
movingвълнуващ
movingдвижещ (се), подвижен
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
политех.movingпреместване
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
политех.nuclear starядрена 'звезда'
политех.nuclear starцентрална звезда
политех.open star clusterразсеяно звездно струпване
политех.peculiar starпекуларна звезда
стр.pile clusterпилотна група
политех.plug clusterщепселен разклонител
муз.popfolk starфолкзвезда
porn starпорнозвезда
политех.radio starрадиозвезда
политех.receding starотдалечаваща се звезда
политех.reference starопорна звезда
политех.self-movingсамоходен
seven-starседемзвезден
shooting starпадаща звезда
starотбелязвам/маркирам със звездичка
starбелег за качество/категория
starиграя главна (та) роля
starбяло петно (на челото на животно)
starзвезден
starзвезда
starсъдба, щастие, сполука
starукрасявам/осейвам със звезди
starзвезда (емблема, орден, значка)
starзвезда, светило, знаменитост
полигр.starзвездичка
starизтъквам/представям като звезда (артист, изпълнител и пр.)
политех.star antimonyрафиниран антимон
политех.star boxкутия с три резистора, съединени в звезда
политех.star catalogзвезден каталог
политех.star catalogueзвезден каталог
политех.star chainзвездообразна група
политех.star chartзвезден атлас
политех.star cloudзвезден облак
политех.star clusterзвезден куп
политех.star connectionзвездно съединение
политех.star connectionсвързване в звезда
политех.star connexionсвързване в звезда
политех.star connexionзвездно съединение
политех.star currentток в система със съединение в звезда
политех.star driftсобствено движение на звездите
етн.Star Festivalтанабата
политех.star followerследящ телескоп
астр.star formationзвездообразуване
политех.star gaugeзвездообразен калибър
астр.star generationраждане на звезда
политех.star generationобразуване на звезди
политех.star groundsedсъс заземена неутрална точка
политех.star handleръкохватка с четири дръжки
политех.star navigationастронавигация
политех.star pinionверижно зъбно колело
политех.star pinionзвезда
ел.star pointнулева точка на звезда
политех.star shakeрадиална пукнатина
политех.star shellосветителен снаряд
рад.star staticsкосмичен смущение
политех.star voltageфазово напрежение
политех.star wheelверижно зъбно колело
политех.star wheelръчно колело, маховик
ел.star-connectedсвързан в звезда
изч.star-connected multimachine systemмногомашинна система със структура 'звезда'
ел.star-delta connectionсвързване звезда-триъгълник
ел.star-delta connexionсвързване звезда-триъгълник
ел.star-delta starterстартер 'звезда-триъгълник'
ел.star-delta startingпускане с превключване от звезда в триъгълник
политех.star-delta switchпревключвател звезда-триъгълник
разг.star-gazerзвездоброец
разг.star-gazingзвездобройство
ел.star-groundedимащ заземена неутрална точка
политех.star-groundedсъс заземена неутрална точка
политех.star-orientation system packageапаратура на системата за астроориентация
аерон.star-pointing attitude controlастронавигационно устройство за управление на пространственото положение
ядр.star-producingобразуващ звезда
ел.star-quadзвездна четворка
политех.star-shapedзвездообразен
астр.supergiant starсвръхгигант
муз.turbofolk starтурбофолкзвезда
политех.twinkling starмъждукаща звезда
политех.variable starпроменлива звезда
добави значение или превод тук