route map

  • Обща политехника
  • маршрутна карта
101 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
air-routeвъздушен път
политех.alternate routeвариантен маршрут
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
bus routeавтобусна линия
cadastral mapкадастрална карта
политех.canal routeтрасе на канал
политех.closed routeзатворен маршрут
жп.conflicting routeвраждебен маршрут
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
политех.detour routeобходен маршрут
политех.direct routeориентиран маршрут
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.duct routeмногоизходна канализация
политех.ecological mapекологична карта
политех.emergency routeзапасен път
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
политех.lined routeустановен маршрут
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
политех.main routeосновно направление
mapкартен
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.mixed en routeсмесен по време на транспортирането
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.open routeотворен маршрут
политех.optional routeвариантен маршрут
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.radio relay routeрадиорелейно трасе
re-routeпренасочвам
политех.regular routeустановен маршрут
политех.relief mapрелефна карта
политех.ridge routeтрасе на път по вододел
routeмаршрутен
routeтрасови
routeтракт
политех.routeтрасе, курс
политех.routeразработвам маршрут
воен.routeопределен маршрут за преход
routeмаршрут, курс, път (и прен.)
инф.routeмаршрутизирам
политех.route cardмаршрутна карта
политех.route interlockingмаршрутна централизация
политех.route lengthдължина на маршрут
жп.route leverмаршрутна ръчка
политех.route sheetмаршрутна технологична карта
политех.route signalмаршрутен сигнал
политех.route signallingмаршрутна сигнализация
геод.route surveyмаршрутна снимка
политех.route traverseмаршрутна снимка
политех.route traverseокомерна снимка, пътен полигон
карт.schematic mapкартосхема
политех.shortest-route problemзадача за търговския пътник
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.through routeтранзитен маршрут
политех.to cancel the routeотменям маршрут
политех.to plot a routeнанасям маршрут
политех.topographic mapтопографска карта
политех.train routeвлаков маршрут
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук