bulk-oil-volume breaker

  • Обща политехника
  • многомаслен прекъсвач
199 допълнителни резултата:
политех.activation volumeобем на активиране
политех.active volumeактивна зона
политех.active volumeактивен обем
политех.actual volumeфизически обем
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air breakerвъздушен прекъсвач
политех.air-blast breakerвъздушен преръсвач
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
тех.air-oilмасловъздушен
политех.air-volume meterразходомер за въздух
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
политех.apparent volumeобем на неуплътнен материал
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
физ.atomic volumeатомен обем
политех.atomic volumeобем на граматом
политех.autoreclose breakerпрекъсвач с автоматично повторно включване
политех.bale breakerбалоразтоварач
политех.ballistic breakerсвръхбързодействащ прекъсвач
политех.bank of oilнефтено находище
политех.batching by volumeподбор на състава според обема на съставките
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
разг.big-volumeедрогабаритен
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
breakerголяма пенеста вълна
breakerмънач
елн.breakerпрекъсвач
текст.breakerдарак
тех.breakerтрошачка, разбивач
ел.breakerизключвател
ел.breakerпрекъсвачен
мин.breakerвзривна дупка
хидр.breakerледорез
политех.breakerразединител
политех.breakerограничен
политех.breakerмеждинна опора
breakerчовек, който обучава/дресира (коне и пр.)
breakerразбивач (в съчет. със същ.)
двиг.breaker armчукче на прекъсвач
маш.breaker beaterхолендер за разбиване на макулатура
леяр.breaker coreсърце на лесноотделима мъртва глава
политех.breaker timberingпреграден крепеж
bulkобем, големина, размери
bulkграмадно човешко тяло, масивна фигура
bulkвисокообемен
bulkмаса, грамада, по-големият брой/по-голямата част от нещо
bulkобемистост
bulkнатрупвам/събирам в общ куп различни стоки за товарене
bulkобемна храна, плява
мор.bulkтърг. товар на кораб
политех.bulkосновна маса
политех.bulkматериал в насипно състояние
политех.bulkскладирам в насипно състояние
bulkправя (книга, прежда и пр.) да изглежда по-обемиста
bulkналагам се, изпъквам (с обема, големината, значението си) (обик. с large)
хард.bulkголямообемен
политех.bulk articleмасово произвеждани изделия
политех.bulk cargoнасипен товар
политех.bulk cavingмасово обрушване
мин.bulk caving systemсистема на разработване с масово обрушване
политех.bulk cementцимент в насипно състояние
обог.bulk concentrateобщ
политех.bulk concentrateконцентрат
политех.bulk cross-sectionпълно сечение
политех.bulk cuttingрязане в пакет
политех.bulk densityобемно тегло на насипен материал
политех.bulk distributorразпределител на сипещи се материали
политех.bulk eraserизтриващ електромагнит
политех.bulk factorкоефициент на пресоване
политех.bulk floatationколективна флотация
политех.bulk handlingманипулиране на насипни материали
политех.bulk magnetostrictionобемна магнитострикция
политех.bulk materialнасипен материал
политех.bulk memoryпамет с много голям обем
политех.bulk miningвалово изземване
политех.bulk modulusобемен модул на еластичност
политех.bulk motionпреносно движение
политех.bulk motionдвижение на координатна система, движение на система като цяло
политех.bulk of a buildingкубатура на сграда
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk plasticsпластмаси с масово приложение
политех.bulk polymerizationполимеризиране в маса
политех.bulk recombinationобемна рекомбинация
политех.bulk resistanceобемно съпротивление
политех.bulk resistivityобемно специфично съпротивление
политех.bulk semiconductorмасивен полупроводник
политех.bulk specific gravityобемно тегло на насипен материал
политех.bulk temperatureсредна температура на вещество
политех.bulk viscosityобемен вискозитет
политех.bulk volumeобем на материал в насипно състояние
политех.bulk weightнасипно тегло
политех.bulk yarnпухкава прежда
политех.bulk-cargo shipкораб за насипни товари
политех.bulk-carrier shipкораб за насипни товари
мин.bulk-caving methodсистема на разработване с масово обрушаване
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
елн.bus tie breakerсекционен превключвател
политех.by volume weightобемно тегло
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carbon breakerпрекъсвач с въгленови електроди
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
обр. мет.chip breakerстружкочупач
политех.chip-breaker plateстружкочупеща пластина
политех.churning of oilразпенване на масло
ел.circuit breakerпрекъсвач
елн.circuit-breakerпрекъсвател, прекъсвач
ел.circuit-breakerизключвател
ел.circuit-breakerключ
политех.clearance volumeобем на мъртво пространство
политех.clinker breakerшлакотрошачка
изч.closed volumeзатворен том
обог.coal breakerвъглетрошачка
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compression volumeобем на компресирано ространство
политех.concentration by volumeобемна концентрация
политех.concrete breakerбетоноразбивач
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
физ.constant-volumeизохорен
политех.contact breakerконтактен прекъсвач
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
геол.core breakerустройство за отчупване на ядка в сондаж
леяр.core breakerмашина за разбиване на леярски сърца
кул.cottonseed oilпамуково масло
ядр.counting volumeброен активен обем
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
хим.critical volumeкритичен обем
политех.cross-jet breakerпрекъсвач с напречно маслено издухване
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.cylinder volumeработен обем на цилиндър
политех.daily traffic volumeдневна интензивност на движение
политех.dead oilтежко масло
политех.delivered volumeподаван обем
политех.delivery volumeподаван обем
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.discriminating breakerавтоматичен прекъсвач на обратен ток
политех.displacement volumeработен ходов обем на цилиндър
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
добави значение или превод тук