gas-filled gap

  • Обща политехника
  • газонапълнен разрядник
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gapвъздушна междина
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-filled tyreпневматична гума
политех.air-gap fluxмагнитен поток във въздушна междина
политех.air-gap leakageдиференциално разсейване
ел.air-gap pullпритегателна сила във въздушен процеп
политех.air-gap transformerтрансформатор с въздушна междина
политех.air-gap trimmerтример с диелектрик въздух
политех.air-gap trimmerвъздушен тример
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
рад.anchor gapискрова междина в кръга на приемно-предавателна антена
политех.annular gapпръстеновиден процеп
политех.arc gapдъгова междина
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.back gapзаден процеп
политех.band-gap laser actionлазерен ефект при междузонни преходи
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
рад.chaffee spark gapискрище с електроди от мед и алуминий в атмосфера от влажен водород
политех.chimney gasдимен газ
мин.chute gapлюков затвор
ел.circuit-gap admittanceпълна проводимост на въздушна междина
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination gasприроден газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.contact gapконтактно разстояние
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.coordinating spark gapкоординираща искрова междина
политех.coordination gapкоординиращ отвод
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.differential gapнерегулируем интервал
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.discharge gapразрядна междина
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.effective gap capacitanceеквивалентен капацитет на пространство за взаимодействие
политех.effective gap lengthеквивалентна широчина на процепа
политех.electron gasелектронен газ
политех.electronic gap admittanceелектронна пълна проводимост на междина
хим.emission of gasгазоотделяне
физ.energy gapенергиен интервал
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.expansion gapтемпературна хлабина
стр.expansion gapтоплинна фуга
ел.fabric-filled molding materialтекстолит
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.ferrite-filled rod radiatorферитен пръчковиден излъчвател
изч.file gapмеждуфайлов интервал
filledс примес
filledпълен с
политех.filled bandзапълнена зона
политех.filled shellзапълнен слой
ядр.filled trapзаета уловка
политех.filled-up groundнасипен пласт
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.front gapпреден процеп
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gapпразнина, празнота, пропуск, пауза
gapбездна, пропаст, различие
gapпролука, зев, дупка, празно място/пространство
gapнесьответствие
gapпробойна
gapпролом, дефиле, клисура, дерe
ел.gapискрова междина
политех.gapразрядник, междуконтактно разстояние, липса на сигнал
политех.gapхлабина, отвор, процеп, пролука, фуга, разлика, интервал, прекъсване
политех.gap admittanceпълна проводимост на процеп
ел.gap arresterразрядник с искрова междина
ел.gap arrestorразрядник с искрова междина
политех.gap bedтяло с вдлъбнатина
политех.gap bedтяло с кухина
политех.gap blockмост на струг
политех.gap bridgeмост
политех.gap chokeдросел с желязна сърцевина
политех.gap clearanceхлабина в мястото на съединението
ак.gap effectвлияние на широчината на процеп
политех.gap effectефект на процепа
политех.gap latheструг с прорез в тялото
политех.gap lengthдействителна широчина на процепа
политех.gap lessплътно допрян
политех.gap reluctanceмагнитно съпротивление на въздушна междина
политех.gap rollковашки валец
политех.gap sectionнай-широко сечение на отвора между валци
политех.gap-mill forgingизработване чрез коване на ковашки валци с последователно разположени калибри
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasгазо-окислителен
тех.gasзагазявам
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализаторен
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазхолдер
нефт.gas receiverгазголдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
добави значение или превод тук