design life

  • Обща политехника
  • проектиран срок на използуване
199 допълнителни резултата:
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
прен.average lifeпосредствен живот
политех.bearing lifeдълготрайност на лагер
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.biological half-lifeпериод на полуизвеждане от организма
политех.charge lifeвреме на пребиваване на ядрено гориво в реактор
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.core lifeпродължителност на кампания на активна зона
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.cycle lifeброй на циклите до разрушаване
политех.dependable designнадеждна конструкция
designумисъл
designдизайнерство
designпредназначавам, определям (for)
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designканава
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designпроектен
designзамисъл, намерение, идея, проект
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designконструкция, устройство
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.endurance lifeсрок на използуване до разрушаване вследствие умора на материала
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.fatigue lifeсрок на използуване до разрушаване вследствие умора на материала
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
fixed way of lifeотседналост
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
нар.for lifeпожизнено
политех.full-load lifeдълготрайност при максимално натоварване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
физ.half lifeполуразпад
физ.half lifeполуразпадане
политех.half lifeполупериод
политех.half lifeпериод на полуразпадане
физ.half-lifeпериод на полуразпадане
физ.half-lifeпериод на полуразпад
мед.half-lifeполупериод
ядр.half-life periodпериод на полуразпадане
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.length of lifeсрок на служба, дълготрайност
политех.length-of-life testнаблюдение върху работата през целия срок на експлоатация
lifeжизненост, бодрост, живот
lifeчовек, застрахован за живот
lifeживот
lifeресурс
lifeобщество
lifeпожизнен, доживотен
lifeживи същества, живот
lifeбиография, животоописание
изк.lifeнатура
тех.lifeнаработка
политех.lifeсрок на използуване
lifeживот, дълготрайност (на машина и пр.)
застр.life assuranceживотозастрахователен
застр.life assuranceживотозастраховане
кораб.life beltспасителен пояс
политех.life boatспасителна лодка
политех.life buoyспасителен буй
политех.life cycleсрок на служба до първия генерален ремонт
политех.life exponentпоказател на зависимостта между натоварването на едно изделие и неговия живот
застр.life insuranceживотозастрахователен
застр.life insuranceживотозастраховане
политех.life of patentсрок на действие на патент
политех.life of specimenвреме до разрушаване на образец
политех.life of stockсрок за съхраняване на запаси
политех.life testизпитване на дълготрайност
политех.life testизпитване за определяне срока на годност
life timeресурс
life-and-deathжизненоважен
политех.life-expectancy analysisанализ на очаквания или вероятен срок на служба
политех.life-savingспасителен
мин.life-saving apparatusреспиратор
мед.life-supportingживотоподдържащ
мед.life-threateningживотозастрашаващ
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.limited-life articleизделие с ограничен срок на употреба
изч.logical designлогическо проектиране
ядр.long half-lifeс голям период на полуразпадане
политех.long half-lifeголям период на полуразпадане
политех.long half-life isotopeдългоживеещ изотоп
политех.long-life greaseхимичноустойчива грес
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
политех.mean lifeсредна трайност
политех.mileage lifeексплоатационен живот
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.operating lifeсрок на експлоатация
политех.operation lifeсрок на експлоатация
политех.overhaul lifeмеждуремонтен срок на експлоатация
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.pot lifeтрайност след смесване на компонентите
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.product life cycleизнен цикъл на стока
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.radioactive half-lifeпериод на полуразпадане на радиоизотоп
политех.rated lifeноминална дълготрайност
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.reconditioned lifeдълготрайност след ремонт
добави значение или превод тук