multiple time plan

  • Обща политехника
  • система за прогресивно заплащане на час
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
among multiple languagesмногоезиков
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
политех.block planплан на участък
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
арх.body-planнапречен разрез
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
ик.business planбизнесплан
политех.capacitance of multiple-conductor systemкапацитет на многопроводникова система
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.coefficient of multiple correlationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of multiple determinationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of multiple inductanceкоефициент на взаимоиндукция
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.common multipleобщо кратно
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.even multipleчетно кратно
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
политех.foundation planплан на основи
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.full multipleсекциониране при ръчни телефонни централи
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.general planгенерален план
политех.good timeполезно време на работа
тлф.graded multipleстъпално мултиплиране
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
политех.group with multiple operatorsмултиоператорна група
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
политех.integral multipleцяло кратно
политех.integrated planкомплексен план
тлв.intermediate multipleраздвоено изображение
ел.interrupting timeпълно време за изключване
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
политех.irradiation timeвреме на облъчване
политех.j multiple copyекземпляр от многократно размножаване
политех.j multiple copyкопие
хем.Kaolin cephalin clotting timeкефалин-каолиново време
политех.key planпояснителен чертеж
политех.lag timeвреме на закъснение
политех.lapse of timeизтичане на срок
изч.latency timeвреме на очакване
политех.latency timeвреме на чакане
хим.law of multiple proportionsзакон за кратните отношения
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.lead timeподготвителен период
политех.leading edge pulse timeвреме за установяване на импулс
политех.least common multipleнай-малко общо кратно
тлф.level multipleсноп многократни проводници в една декада
life timeресурс
тлв.line timeвреме на редовата развивка
тлв.line-time baseустройство за редова развивка
изч.load timeвреме за зареждане
политех.local timeместно време
политех.long-response timeдълго време на задействуване
политех.long-response timeголяма инерционност
политех.long-time strengthякост при продължително действие на натоварването
политех.long-time testпродължително изпитване
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.machine timeработно време на машина
политех.machining timeмашинно време при обработване чрез рязане
тех.maintenance timeвреме на обслужване
ел.make timeвреме за включване
политех.make-up timeорг
политех.make-up timeпреразход на време
политех.master planгенерален план
политех.mean timeсредна продължителност
политех.mean timeсредно време
политех.melting timeвреме за стопяване
рлк.miller time baseсхема за развивка на милер
добави значение или превод тук