body-plan

  • Архитектура
  • напречен разрез
177 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.all-metal bodyметален корпус
политех.bearing bodyтяло на лагер
политех.block planплан на участък
bodyвойскова част
bodyсимволизирам, типизирам
bodyкаросерия
bodyголямо количество, маса
bodyглавна/съществена част от нещо
bodyгрупа, част, колектив
bodyоформявам, въплътявам
ав.bodyфюзелаж
ав.bodyфюзелажен
ик.bodyкорпорация
мин.bodyмасив
политех.bodyконсистентност
политех.bodyполимеризирам
мед.bodyтяло
мед.bodyсома, тяло
мед.bodyсома
хим.bodyвискозитет
bodyплътност (на тон, глас), консистенция (на вино и пр.)
bodyкорпус, скелет (на ограда, корт и пр.)
хим.body acidглавна порция от киселина
политех.body axeсвързани координатни оси
политех.body brickдобре изпечена тухла
политех.body capacitanceкапацитет на тялото
политех.body ceilingтаван на каросерия
рад.body effectефект на капацитета на ръката
сп.body flightбоди флайт
сп.body flightбоди флайт
политех.body forceмасова сила
политех.body frameскелет на каросерия
тех.body internalвътрешнокорпусен
ел.body leakageутечка на кожуха
body mass indexиндекс на телесната маса
полигр.body matterгладък набор
политех.body of axleсредна част на ос
политех.body of connecting rodтяло на мотовилка
политех.body of crankрамо на коляно
политех.body of damтяло на язовирна стена
политех.body of masonryмасив на зидария
политех.body of railroadкловоз
политех.body of railroadжелезопътен насип
политех.body of screwтяло на винт
авто.body shopавтотенекеджийница
полигр.body sizeразмер на кегел
политех.body size holeпроходен отвор
политех.body spaceвместимост на автомобилна каросерия
политех.body stockхартиена основа
политех.body typeосновен шрифт
политех.body upсгъстявам се
козм.body wrapбодирепинг
политех.body-centredобемноцентриран
политех.body-centredкрист
политех.body-centred cubic modificationмодификация с обемноцентрирана кубична структура
политех.body-centred cubic structureобемноцентрирана кубична структура
политех.body-centred latticeобемноцентрирана решетка
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
ик.business planбизнесплан
политех.capacity of bodyтовароносимост на автомобилна каросерия
жп.car bodyкош на вагон
авто.car body finisherавтобояджия
авто.car body finisherавтобояджийски
авто.car body finishingавтобояджийство
двиг.carburetor main bodyкорпус на карбуратор
двиг.carburettor main bodyкорпус на карбуратор
астр.celestial bodyнебесно тяло
политех.coloured bodyцветно тяло
политех.conductive bodyпроводник
политех.conductive bodyпроводимо тяло
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.corporate bodyкорпорация
политех.corporate bodyюридическо лице
политех.cosmic bodyкосмично тяло
мет.cupola bodyшахта на вагрянка
зав.cutter bodyръкохватка на горелка
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.dump bodyкаросерия на самосвал
политех.dumping bodyкаросерия на самосвал
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.electrode bodyтяло на електрод
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
зоол.flat-bodyплоскотел
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.fluid bodyтечност
геол.foreign bodyвключение
политех.foreign bodyчуждо тяло
политех.foreign bodyпримес
политех.foundation planплан на основи
политех.gear bodyтяло на зъбно колело
политех.general planгенерален план
биол.Golgi bodyапарат на Голджи, диктиозома
политех.grey bodyсиво тяло
астр.heavenly bodyнебесно тяло
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.hot bodyнагрято тяло
политех.hot bodyтяло отдаващо топлина
политех.ideal black bodyабсолютно черно тяло
политех.included-plan angleвходов ъгъл
геол.injected bodyинтрузивно тяло
политех.integrated planкомплексен план
политех.isotropic bodyизотропно тяло
биох.ketone bodyкетотяло
политех.key planпояснителен чертеж
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
main bodyядро
политех.master planгенерален план
политех.meteoric bodyметеорно тяло
политех.minimum-drag bodyтяло с минимално съпротибление
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
политех.ogival-shaped bodyтяло със стреловидна форма
политех.one-bodyеднокорпусен
политех.opaque bodyнепрозрачно тяло
геол.ore bodyрудно тяло
геол.ores-bodyрудно тяло
политех.pedestal bodyкорпус на петов лагер
политех.perfectly black bodyабсолютно черно тяло
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
политех.piston bodyнаправляваща част на бутало
политех.piston-bottom bodyнаправляваща част на бутало
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
мин.plough bodyкорпус на въглищемнм струг
политех.pontoon-type bodyкаросерия понтонен тип
астр.prestellar bodyдозвездно тяло
политех.reaction on bodyсъпротивление при движение на тяло
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
физ.rigid bodyтвърдо тяло
политех.roof planплан на покрив
политех.rotary bodyротационно тяло
политех.round-body motorелектродвигател с цилиндричен корпус
мин.scraper bodyкорпус на скрепер
политех.section planхоризонтално сечение
политех.section planхоризонтален разрез
политех.self-discharging bodyсаморазтоварваща се каросерия
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
геол.soil bodyпочвен масив
политех.solid bodyтвърдо тяло
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.translucent bodyполупрозрачно тяло
политех.transparent bodyпрозрачно тяло
политех.travelling-body shaperшепинг машина с подаване чрез преместване на тялото по направляващи
обог.tumbling bodyсмилащо тяло
политех.union bodyщуцер
хидр.valve bodyкорпус на савак
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
жп.waggon bodyкаросерия на вагон
мин.waggon bodyкош на вагонетка
политех.water bodyводоем
ав.wide-bodyширокофюзелажен
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук