displacement-time curve

  • Обща политехника
  • крива на движенията
  • крива време-път
198 допълнителни резултата:
политех.abrupt curveстръмна крива
политех.abrupt curveкрива с малък радиус
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
физ.adiabatic curveадиабата
политех.adjustment curveпреходна крива
политех.adjustment curveсъединителна крива, крива на настройка
политех.amplitude-response curveамплитудно-честотна характеристека
мат.angular displacementнеуспоредност
политех.apparent timeистинско време
фарм.area under the curveплощ под кривата на лекарствената концентрацията
ел.arrival curveкрива на входния ток
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.b-h curveкрива на магнитване
хидр.backwater curveкрива на подпора
политех.ballistic curveбалистична крива
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.bell-shaped curveкамбановидна крива
политех.blank curveреперна крива
политех.blank curveкрива на фона
мед.bleeding timeвреме на кървене
политех.block curveплътна крива
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.boundary curveгранична линия
политех.boundary curveграничен контур
политех.braking timeспирачно време
политех.branch of curveточка на разклонение
политех.break timeвреме на изключване
политех.broken curveпунктирана крива
политех.brush displacementъгъл на изместване на четките
политех.build-up curveкрива на нарастване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.bulge of curveгърбица на крива
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.calibration curveкалибровъчна крива
политех.calibration curveградуировъчна крива
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
мех.catenary curveверижна линия
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тех.characteristic curveхарактеристика
политех.characteristic curveхарактеристична крива, графична характеристиска
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closed curveзатворена крива
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion curveхарактеристиска на горенето
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
политех.compression curveкрива на сгъстяването
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.confidence curveдоверителна граница
политех.connecting curveсъединителна крива
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.consumption curveкрива на разход
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.cosine curveкосинусоида
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current displacementизместване на тока
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
curveизвивам (се), изкривявам (се), образувам дъга
curveдиаграма, крива, график
curveкрива (линия), извивка, кривина, дъга, изкривяване, извивка
curveкривка
curveзавой
мат.curveкрива
политех.curveизвивявам
политех.curveизвявам се, закръглявам, закръглявам се
политех.curveдъга, завой, извивка, график
мат.curve analyiserанализатор на криви
жп.curve automaticallyизправяне на крива
политех.curve bracketобтегателен изолатор
политех.curve fittingпострояване на крива по отделни точки
политех.curve fittingподбор на формули
политех.curve followerуред, възпроизвеждащ функция по зададена крива
политех.curve gaugeшаблон за чертане на криви линии
политех.curve lineкрива линия
политех.curve of distributionкрива на разпределение
политех.curve of magnetizationкрива на намагнитване
политех.curve of pursuitкрива на проследяване
политех.curve pointначало на крива
политех.curve sheaveобръщателна ролка
тех.curve tracerграфопостроител
политех.curve-drawing instrumentинструмент за чертане на криви
политех.curve-forming restсупорт за струговане на профилни повърхнини
политех.curve-forming restкопирен супорт
политех.curve-milling machineкопирна фрезмашина за двукоординатно контурно копиране
стр.curve-pieceкръжило
политех.curve-plottingчертане на крива
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.cycloidal curveциклоида
политех.cylinder displacementработен обем на цилиндър
мед.Damoiseau curveлиния на Дамоазо
политех.damping curveкрива на затихване
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dashed curveпунктирана крива
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
политех.decay curveкрива на спадане на тока
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.decrement curveкрива на спадане на тока
политех.deflection curveлиния на огъване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.demagnetization curveкрива на размагнитване
кино.density curveкрива на оптична плътност
политех.depression curveкрива на депресия
политех.depth curveизобата
политех.derived curveдиференциална крива
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.die-away curveкрива на спадане
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharge curveкрива на разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
displacementпреместване, отместване, изместване
displacementводоизместимост
displacementотместване
тех.displacementнагнетателен
хим.displacementизместителен
политех.displacement angleъгъл на преместване
политех.displacement blowerбутален компресор
политех.displacement boxсъд с огънати стени за намаляване обема на електролита
политех.displacement chromatographyизместителна хроматография
политех.displacement compressorобемен компресор
политех.displacement currentток на разместване
политех.displacement fluxпоток на разместване
ядр.displacement lawзакон за отместването
политех.displacement lineлиния на изместване
политех.displacement modulationфазово-импулсна модулация
политех.displacement of trackнадлъжно повличане на релси
политех.displacement pick-upдатчик за изместване
политех.displacement pumpнагнетателна помпа
политех.displacement pumpобемна помпа
политех.displacement reactionреакция на заместване
политех.displacement resonanceамплитуден резонанс
политех.displacement vectorвектор на изместване
политех.displacement volumeработен ходов обем на цилиндър
политех.displacement workработа за преместване
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.distribution curveкрива на разпределение
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.dotted curveпунктирана линия
жп.double-curveдвойнодъгов
жп.double-curve switchдвойнодъгова стрелка
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
хидр.drawdown curveходова крива на изпразване
политех.drawing curveкривка
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.easy curveплавна крива
политех.easy curveкрива с голям радиус
политех.efficiency curveкрива на кпд
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
добави значение или превод тук