constant-time starter

  • Обща политехника
  • релейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
199 допълнителни резултата:
политех.absolute constantабсолютна постоянна
политех.absolute timeабсолютно време
политех.acidity constantконстанта на киселинна дисоциация
политех.acoustical attenuation constantакустична константа на затихване
политех.acoustical constantакустична константа
политех.acoustical propagation constantакустична константа на разпространение
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.air starterпневматичен стартер
политех.air-injection starterпневматичен стартер
политех.ampere constantчувствителност по ток
политех.amplification constantкоефициент на усилване
политех.apparent timeистинско време
мат.arbitrary constantпроизволна постоянна
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation constantконстанта на затихване
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.automatic starterавтоматичен стартер
политех.autotransformer starterавтотрансформаторен стартер
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling constantебулиоскопска константа
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.cascade starterкаскаден стартер
политех.central european timeсредноевропейско време
ел.centrifugal starterцентробежен стартер
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combination starterкомбиниран пускател
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.compensator starterавтотрансформаторен пускател
compound timecompound meter
политех.compressed-air starterпневматичен стартер
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.conjugate attenuation constantспрегната константа на затихване
политех.conjugate attenuation constantспрегната константа на затихванеотслабване
политех.conjugate phase-change constantфазова константа на свързани импеданси
constantнепрестанен, непрекъснат, постоянен, вечен
constantнепроменлив, константен
constantпостоянен
политех.constantконстанта
политех.constantпостоянен, неизменен, константен
constantверен (за приятел, любов и пр.), постоянен, упорит
constantтвърд (в нещастие и пр.)
изч.constant areaобласт на константи
политех.constant biasпостоянно систематично отклонение
политех.constant coefficientпостоянен коефициент
ел.constant currentпостоянен ток
политех.constant currentток с постоянна стойност
ел.constant current sourceизточник на неизменен ток
политех.constant delayпостоянно закъснение
политех.constant dutyпостоянен режим на работа
политех.constant elevationпостоянно възвишение
политех.constant errorпостоянна грешка
мат.constant factorпостоянен множител
политех.constant fieldстационарно поле
политех.constant flowпостоянна течение
политех.constant forceпостоянна сила
политех.constant gradientпостоянен наклон
политех.constant loadпостоянно натоварване
политех.constant magnetпостоянен магнит
политех.constant networkсистема с неизменна константа на предаване
политех.constant of frictionкоефициент на триене
политех.constant of integrationпостоянна на интегриране
политех.constant of measuring instrumentконстанта на измервателен уред
изч.constant sectionсекция на константите
ел.constant sourceстабилизиран източник
политех.constant sum gameигра с постоянна сума
изч.constant termабсолютен член
политех.constant thread-decreasing-pitch screwшнек с постоянна дълбочина на резбата и намаляваща стъпка
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.constant-amplitude recordingзвукозапис с постоянна амплитуда
политех.constant-angle arch damдъгова язовирна стена с постоянен централен ъгъл
аерон.constant-bearing closest approachпаралелно сближаване
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.constant-current alternatorсинхронен генератор с постоянна стойност на тока
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-current regulationрегулиране по постоянна величина на тока
ел.constant-current regulatorстабилизатор на ток
политех.constant-current transformerтрансформатор с постоянна стойност на тока
политех.constant-deviation spectrometerспектрометър с постоянно отклонение
политех.constant-duty engineдвигател, работещ с постоянно натоварване
политех.constant-error systemстатична система
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.constant-lead screwшнек с резба с постоянен ъгъл на наклона на винтовата линия
политех.constant-mesh gearпостоянно зацепени зъбни колела
политех.constant-potential generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.constant-power generatorгенератор с постоянна мощност
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-pressure surfaceповърхност с постоянно налягане
политех.constant-pressure turbineгазова турбина с постоянно налягане на горене
политех.constant-ratio codeкод с постоянно отношение
политех.constant-resistance networkсхема с честотно независимо съпротивление
политех.constant-speed motorдвигател с постоянна скорост на въртене
политех.constant-speed scanningразвиване с постоянна скорост
политех.constant-speed unitтахостат
политех.constant-taper screwшнек с постоянна стъпка и намаляваща дълбочина на резбата
физ.constant-temperatureизотермен
политех.constant-temperature lineизотерма
политех.constant-velocity recordingзаписване с постоянна скорост
политех.constant-velocity servomotorсерводвигател с постоянна скорост
политех.constant-voltage generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.constant-voltage motorелектродвигател за постоянно напрежение
ел.constant-voltage regulatorстабилизатор на напрежение
политех.constant-voltage transformerтрансформатор-стабилизатор на напрежение
физ.constant-volumeизохорен
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.contactor starterконтакторен пускател
политех.control timeвреме на управление
политех.conversion constantмеханичен еквивалент на топлината
политех.conversion constantкоефициент на превръщане
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.correction constantконстантна на корекция
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cryoscopic constantконстантна
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-element starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от тока
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping constantконстанта на затихване
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay constantконстанта на разпадане
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
хим.dielectric constantдиелектрична константа
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.diffusion constantконстантна на разсейване
политех.diffusion constantдифузионна константа
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.direct-on starterпускател за директно пускане от мрежата
политех.discharging timeвреме на разреждане
ядр.disintegration constantконстантна на разпадане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.dissociation constantдисоииационна константа
ел.distributed constant delay lineзакъснителна линия с разпределени параметри
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.ebulioscopic constantебулиоскопска константа
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elastic constantконстанта на еластичност
политех.electric starterелектрически стартер
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
добави значение или превод тук