efficiency plan

  • Икономика
  • система за прогресивно заплащане на час
157 допълнителни резултата:
политех.absolute efficiencyабсолютен коефициент на полезно действие
нар.according to planпланово
политех.acoustical efficiencyакустичен коефициент на полезно действие
action planекшънплан
политех.actual efficiencyефективна мощност
политех.ampere-hour efficiencyелектрохимичен коефициент на полезно действие
политех.ampere-hour efficiencyамперчасов коефициент на полезно действие
политех.antenna efficiencyкоефициент на полезно действие на антена
политех.apparent efficiencyприведен коефициент на полезно действие
политех.area efficiencyпроизводителност на единица площ
политех.average efficiencyсреден коефициент на полезно действие
политех.average efficiencyсредна производителност
политех.blade efficiencyкоефициент на полезно действие на работните лопатки
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
ик.business planбизнесплан
политех.capital efficiencyефективност на капиталовложения
политех.capital-investment efficiencyефективност на капиталовложения
политех.capture efficiencyефективност на улавяне
политех.cathode efficiencyефективност на катода
политех.chemical efficiencyдобив от химическа реакция
ел.circuit efficiencyефекгпивнрст на схема
политех.coefficient of efficiencyкпд
политех.coefficient of efficiencyкоефициент на полезно действие
политех.commercial efficiencyпромишлен коефициент на полезното действие
политех.commercial efficiencyикономически коефициент на полезното действие
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.conversion efficiencyкоефициент на полезното действие при преобразуване
политех.copper efficiencyкоефициент на използуване на медта
политех.cost efficiencyефективност на разход
политех.criteria of management efficiencyкритерий за ефективност на управление
политех.criterion of management efficiencyкритерий за ефективност на управление
политех.deposit efficiencyкоефициент на използуване на заваръчните електроди
политех.deposition efficiencyкоефициент на използуване на заваръчните електроди
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.dynamic efficiencyдинамичен коефициент на полезно действие
политех.ecological efficiencyекологическа ефективност
политех.economic efficiencyикономическа ефективност
политех.economical efficiencyикономическа ефективност
политех.effective efficiencyефективен коефициент на полезно действие
политех.effective efficiencyефектибна мощност
efficiencyспособност, изпълнителност, експедитивност
efficiencyкоефициент на полезно действие
политех.efficiencyрентабилност
ам.efficiency apartmentбоксониера
политех.efficiency curveкрива на кпд
политех.efficiency diodeгасящ диод, повишаващ кпд
политех.efficiency of controlефективност на система за управление
политех.efficiency of rectificationефективност на изправяне
политех.efficiency of subgrade soilносимоспособност на почвата
политех.efficiency ratioотносителен кпд
политех.efficiency testизпитване за определяне коефициента на полезно действие
политех.electrical efficiencyелектрически коефициент на полезно действие
политех.electrode efficiencyкоефициент на полезно действие на електрод
политех.electronic efficiencyелектронен коефициент на полезно действие
политех.energy efficiencyенергиен коефициент на полезно действие
ен.energy efficiencyенергоефективност
политех.energy-conversion efficiencyпълнота на превръщането на енергията
политех.evaporative efficiencyизпарителна способност
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.fluorescence efficiencyфлуоресцентен добив
политех.foundation planплан на основи
политех.fuel efficiencyкоефициент на използуване на гориво
политех.general planгенерален план
политех.heat efficiencyтоплинен коефициент на полезно действие
политех.high efficiencyвисокопроизводителен
политех.high efficiencyвисок коефициент на полезно действие
политех.high efficiencyвисока ефективност
high-efficiencyвисокоефективен
политех.highest efficiencyмаксимална производителност
политех.highest efficiencyмаксимална мощност
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.hourly efficiencyчасова производителност
политех.ideal efficiencyтеоретичен коефициент на полезно действие
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.indicated efficiencyиндикаторен коефициент на полезно действие
политех.integrated planкомплексен план
политех.key planпояснителен чертеж
обог.key-mesh efficiencyефективност на продукта, преминаващ през дадено сито
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.light efficiencyсветлоотдаване
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.low efficiencyнисък коефициент на полезно действие
политех.luminaire efficiencyкоефициент на полезно действие на осветително тяло
политех.luminiscence efficiencyлуминесцентен добив
политех.man efficiencyпроизводителност на работник
политех.master planгенерален план
политех.mechanical efficiencyмеханичен коефициент на полезно действие
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.net efficiencyобщ коефициент на полезно действие
политех.net efficiencyчиста производителност
тлф.occupation efficiencyкоефициент на заетост
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
политех.operating efficiencyефективност на експлоатация
политех.operational efficiencyефективност на експлоатация
политех.overall efficiencyобщ коефициент на полезно действие
политех.overall efficiencyчиста производителност
политех.percent efficiencyкоефициент на полезно действие, изразен в проценти
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
planплан, проект, намерение, замисъл
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
политех.plant efficiencyкоефициент на полезно действие на уредба
стр.plot planпарцеларен план
политех.poor efficiencyнисък коефициент на полезно действие
политех.poor efficiencyниска ефективност
политех.power efficiencyкоефициент на полезно действие
политех.propulsive efficiencyтягов коефициент на полезно действие
политех.quantum efficiencyквантов добив
политех.quantum efficiencyквантова ефективност
политех.radiant efficiencyкоефициент на полезно действие на
политех.radiation efficiencyкоефициент на полезно действие на антена
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.retardation efficiencyспирачен ефект
политех.riveting efficiencyефективност на нитова връзка
политех.roof planплан на покрив
политех.running efficiencyефективност на експлоатация
политех.section planхоризонтален разрез
политех.section planхоризонтално сечение
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
политех.stage efficiencyкоефициент на полезно действие на стъпало
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.thermal efficiencyтоплинен коефициент на полезно действие
маш.torque efficiencyкоефициент на полезно действие на момента
политех.total efficiencyобщ коефициент на полезно действие
политех.total efficiencyмаксимална производителност
политех.transmission efficiencyкоефициент на полезно действие на предавка
политех.transmitting efficiencyкоефициент на полезно действие на електроакустично преобразуване
политех.useful efficiencyизползуваема мощност
политех.useful efficiencyдействителна мощност
политех.vertical planвертикална проекция
политех.volume efficiencyкоефициент на запълване на обем
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
политех.watt-hour efficiencyватчасов коефициент на полезно действие
политех.window-efficiency ratioкоефициент на полезно действие на прозорец
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
политех.working efficiencyпроизводителност на труда
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук