lead time

  • Обща политехника
  • подготвителен период
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.admission leadизпреварване при впускане
политех.antenna leadантеноотвод
политех.antenna lead-inантенен извод
политех.antimonial leadантимоново олово
политех.apparent timeистинско време
тех.application of red leadминизиране
тех.apply red leadминизирам
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base leadизвод от основата
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
black leadграфитов
политех.black-lead lubricantграфично мазилно вещество
политех.black-lead lubricationграфитно мазане
политех.black-lead sparцерузит
мед.bleeding timeвреме на кървене
геол.blind leadсляпа жила
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.blue leadметално олово
политех.boiling timeвреметраене на кипене
ядр.box lead chamberправоъгълна оловна камера
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
политех.brown lead oreпироморфит
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.bullion leadсурово олово
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
политех.clover-lead antennaчетириелементна антена тип детелинов лист
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-lead screwшнек с резба с постоянен ъгъл на наклона на винтовата линия
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
воен.decoppering lead wireразмеднител
геол.deep leadдълбочинен разсип
кораб.deep-sea leadехолот
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.earth leadпроводник за заземяване
ел.earthing leadзаземител
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.electrolytic leadелектролитно олово
политех.element with time delayелемент със закъснение
елн.emitter leadемитерен извод
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.equivalent leadоловен еквивалент
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
политех.exhaust leadизпреварване при изпускане
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.flat leadоловен лист
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.green lead oreпироморфит
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
политех.ground leadпроводник към заземяване
ел.grounding leadзаземител
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hard leadантимоново олово
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.horn leadфосгенит
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.ignition leadкабел за запалването
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
политех.instrument leadкалиброван проводник
ел.interrupting timeпълно време за изключване
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
политех.irradiation timeвреме на облъчване
хем.Kaolin cephalin clotting timeкефалин-каолиново време
политех.lag timeвреме на закъснение
политех.lap-and-lead leverлюлеещ се лост
политех.lapse of timeизтичане на срок
изч.latency timeвреме на очакване
политех.latency timeвреме на чакане
leadпрекарвам (въже)
leadскрепявам с олово (стъкла на прозорец)
leadубеждавам, увещавам, карам, предумвам, скланям
leadкарти излизано, започване, игра на карта (при излизане)
leadводя (за път)
leadоловен
leadповеждане
leadводене, ръководство, инициатива, пример
leadтежест (на рибарска мрежа, въдица)
leadграфитов
leadводя, ръководя, командувам, предвождам, дирижирам
leadизпълнител на главна роля
leadводя, довеждам (to до), имам за резултат (to)
leadпокривам с олово
leadуказание
leadслагам оловна глеч на грънчарски изделия
leadначело съм (в шествие), пръв съм (по успех)
leadлидерирам
leadотвеждам (вода, пара)
leadповоди (на кон), каишка (на куче)
leadкарти започвам, играя (карта, цвят)
leadпоставям тежести на (мрежа, въдица)
leadграфит, боя за печка
leadводя, карам
добави значение или превод тук