compound time

199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
политех.addition compoundприсъединително съединение
изч.addition timeвреме за събиране
политех.alkyl compoundалкилно съединение
политех.aluminium compoundалуминиево съединение
политех.ammonium compoundамониево съединение
политех.antifreezing compoundсмеска с ниска температура на замръзване
политех.antifreezing compoundантифриз
политех.apparent timeистинско време
политех.arene-metal compoundарен-метално съединение
политех.argenic compoundсъединение на сребро
политех.aromatic compoundароматно съединение
политех.aromatic compoundсъединение от ароматния ред на въглеводородите
политех.arsenic compoundсъединение на петвалентен арсен
политех.arsenic compoundарсенисъединение
политех.aryl compoundарилно съединение
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
хим.azo compoundазосъединение
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.binary compoundбинерно съединение
политех.blasting compoundвзривно вещестбо
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.cable compoundкабелна маса
политех.cadmic compoundсъединение на двувалентен кадмий
политех.cage compoundклетъчно съединение
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carbonyl compoundкарбонилно съединение
политех.catenated compoundверижно съединение от един и същ вид атоми
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.ceri-compoundцериево съединение
политех.ceric compoundсъединение на четиривалентен церий
политех.ceric compoundцерисъединение
политех.cerium compoundсъединение на церия
политех.cero-compoundцеросъединение
политех.chain compoundверижно съединение
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
политех.charge-transfer compoundсъединение с пренос на заряда
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.chelate compoundхелатно съединение
хим.chelate compoundхелат
политех.chemical compoundхимично съединение
политех.chromic compoundсъединение на хром
политех.chromium compoundсъединение на хрома
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.cleaning compoundпрепарат за почистване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closed-chain compoundциклично съединение
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
политех.cluster compoundсъединение
мед.coagulation timeвреме на съсирване
политех.cobalt compoundсъединение на кобалта
политех.cobalt compoundкобалтово съединение
политех.cobaltic compoundсъединение на тривалентен кобалт
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
политех.complex compoundсъединение
compoundдвор около затвор/лагер
compoundсложен, съставен
compoundукривам (закононарушител)
compoundсмесвам, съставям, съединявам
тех.compoundкомпаунд
ел.compoundкомпаундирам
муз.compoundнеравноделен
compoundсмес, хим. съединение
compoundувеличавам, утежнявам (вина, трудности и пр.)
compoundдвор около къща/фабрика, търговски център (в Индия, Китай и пр.)
compoundспоразумявам се, уреждам (сметка и пр.), погасявам частично (дълг), юр. постигам компромисно решение с кредитор
политех.compound actionкомбинирано действие
политех.compound alternatorкомпаунд-генератор за променлив ток
политех.compound arcсложна дъга
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.compound boxпредавателна кутия
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.compound camсложна гърбица
политех.compound circuitсложна верига
политех.compound compressionмногостъпално сгъстяване
политех.compound compressorмногостъпален компресор
политех.compound dieкомбинирана щампа
политех.compound dyeingкомбинирано багрене
политех.compound etherсмес от етери
политех.compound excitationкомпаундно възбуждане
политех.compound exciterвъзбудител с компаундна намотка
политех.compound eyepieceсложен околяр
политех.compound frequencyсъставна честота
политех.compound gearзъбна предавка между вретеното и подавателната кутия
политех.compound gearподавателна кутия
политех.compound generatorгенератор със смесено възбуждане
политех.compound girderсъставна греда
политех.compound glassмногослойно стъкло
политех.compound indexingкомбинирано делене
фин.compound interestанатоцизъм
ик.compound interestсложна лихва
политех.compound interstitialпромеждутъчно съединение
политех.compound latexлатексна смес
политех.compound magnetмагнитен магазин
политех.compound magnetсложен магнит
политех.compound mastсъставна мачта
тех.compound metalбиметал
муз.compound meterнеравноделен размер, неравноделен такт
политех.compound motionсложно движение
политех.compound motionвъртеливопостъпателно движение
политех.compound nucleiсъставно ядро
политех.compound nucleusсъставно ядро
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compound pendulumсложно махало
политех.compound pierсъставна колона
политех.compound piercing dieкомбинирана пробивна щанца за едновременно пробиване от няколко страни
политех.compound probabilityсложна вероятност
тех.compound pulleyполиспаст
политех.compound pulleyсистема от макари
политех.compound rest slideшейна на кръстат супорт
политех.compound rest toolкръстат супорт
политех.compound rest top slideгорна шейна на кръстат супорт
политех.compound scatteringразсейване с образуване на съставно ядро
тлф.compound signalсложен сигнал
политех.compound slide restкръстат супорт
мат.compound statementсложно съждение
политех.compound stressсложно напрежение
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compound tableмаса с надлъжно и напречно движение
политех.compound termсложен термин
политех.compound turbineкомпаунд-турбина
политех.compound turbineмногоцилиндрова турбина
политех.compound wallмногослойна стена
политех.compound windingкомпаундна намотка
политех.compound wireбиметален проводник
политех.compound-gear trainсложна зъбна предавка
политех.compound-restгорна шейнаг на кръстат супорт
политех.compound-restкръстат супорт
политех.compound-restсглобяема опора
хидр.compound-settling basinдвуетажен утаител
политех.compound-wound exciterвъзбудител с компаундна намотка
политех.compound-wound motorелектродвигател със смесено възбуждане
политех.compound-wound relayреле с няколко намотки
политех.compounded compoundсмесен
политех.compounded compoundсъставен, сложен
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.coordination compoundкоординационно съединение
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cross-compound turbineдвувалова турбина
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
политех.cumulative compound motorелектродвигател с еднопосочно смесено възбуждане
политех.cupric compoundкуприсъединение
политех.cupric compoundсъединение на мед
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting compoundмажещо-охлаждаша течност
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.cyclic compoundциклично съединение
политех.cyclopentadienyl compoundциклопентадиенилово съедининие
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.demulsifying compoundантиемулгатор
политех.detrimental compoundвредно съединение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
добави значение или превод тук