longitudinal plan

  • Обща политехника
  • хоризонтална проекция по дължината на предмет
104 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
ик.business planбизнесплан
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
политех.general planгенерален план
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.included-plan angleвходов ъгъл
политех.integrated planкомплексен план
политех.key planпояснителен чертеж
политех.layout planзастроителен чертеж
мед.longitudinalнадлъжен
мед.longitudinalлонгитудинален, надлъжен
мед.longitudinalлонгитудинален
соц.longitudinalлонгитюден
политех.longitudinal beamнадлъжна греда от профилно желязо
политех.longitudinal cuttingнадлъжно нарязване
политех.longitudinal deviationнадлъжно отклонение
политех.longitudinal dikeнадлъжна дига
политех.longitudinal displacementнадлъжно изместване
политех.longitudinal dykeнадлъжна дига
жп.longitudinal equalizerнадлъжна кобилица
политех.longitudinal expansionнадлъжно разширение
политех.longitudinal feedнадлъжно подаване
политех.longitudinal feed gearмеханизъм на надлъжен самоход
политех.longitudinal fieldнадлъжно поле
политех.longitudinal fillet weldнадлъжен заваръчен шев
политех.longitudinal girderнадлъжна греда
политех.longitudinal grindingшлифоване с надлъжно подаване
политех.longitudinal instabilityнадлъжна нестабилност
политех.longitudinal lineлиния, която определя географската дължина
политех.longitudinal magnetizationнадлъжно намагнитване
тлв.longitudinal magnificationнадлъжно увеличение
политех.longitudinal memberнадлъжен елемент
политех.longitudinal millingнадлъжно фрезоване
политех.longitudinal motionнадлъжно движение
политех.longitudinal oscillationsнадлъжни трептение
политех.longitudinal pitchнадлъжна стъпка
политех.longitudinal profileнадлъжен профил
политех.longitudinal recordingнадлъжен звукозапис
политех.longitudinal reinforcementнадлъжна арматура
политех.longitudinal relaxationнадлъжна релаксация
политех.longitudinal rigidityнадлъжна коравина
политех.longitudinal seamнадлъжен шев
политех.longitudinal sectionнадлъжно сечение
политех.longitudinal sectionнадлъжен разрез
политех.longitudinal shearнадлъжно срязване
политех.longitudinal slideнадлъжен супорт
политех.longitudinal slopeнадлъжен наклон
политех.longitudinal spacingстъпка по дължина
политех.longitudinal stabilityнадлъжна устойчивост
политех.longitudinal stopограничител на надлъжно подаване
политех.longitudinal strengthнадлъжна якост
политех.longitudinal stressнадлъжно напрежение
политех.longitudinal strutразпънка
политех.longitudinal traverseнадлъжно преместване
политех.longitudinal traverseнадлъжно подаване
политех.longitudinal turningнадлъжно струговане
политех.longitudinal turningструговане на цилиндрични повърхности
политех.longitudinal vibrationнадлъжно трептене
политех.longitudinal viewнадлъжен изглед
политех.longitudinal waveнадлъжна вълна
политех.master planгенерален план
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
мин.planред за подготовка
политех.planсъставям план
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтален разрез
политех.section planхоризонтално сечение
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук