line-time base

  • Телевизия
  • устройство за редова развивка
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
хим.acid-baseкиселинно-основен
политех.acid-base equilibriumкиселинно-основно равновесие
политех.acids-baseкиселина-основа
политех.acoustic delay lineакустична закъснителна линия
политех.acoustic lineакустична линия
политех.across-the-line motorелектродвигател за директно включване към мрежата
изч.active lineактивна линия
тлв.active lineактивен ред
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
политех.addendum lineвъншна окръжност
изч.addition timeвреме за събиране
физ.adiabatic lineадиабата
политех.admission lineподаващ тръбопровод
двиг.admission lineкрива на пълнене
политех.aerial lineвъздушна линия
ав.air lineавиолиния
тех.air lineвъздухопроводен
тех.air lineвъздуховод
тех.air lineвъздухопровод
тех.air lineвъздуховоден
политех.air lineвъздушна линия
политех.air-line distanceразстояние по въздушна линия
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
политех.alternate-line scanningразвивка с променлив брой редове
ел.anchoring of trilley lineанкериране на контактна линия
политех.antenna transmission lineантенен фидер
политех.apparent timeистинско време
астр.apse lineапсидна линия
политех.aqua baseаква-база
политех.assembly lineмонтажна линия
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly-line balancingосигуряване ритмична работа на монтажна линия
тлф.associated lineлиния за общо ползуване
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation lineзатихвателна линия
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.axe out of lineнесъвпадащи оси
политех.axial lineосова линия
политех.axle baseмеждуосово разстояние
политех.balarrced lineсиметрична линия
политех.balarrced lineуравновесена линия
baseосновен принцип
baseпростонароден (за език)
baseсредна част на транзистор
baseподправен, фалшифициран
baseнизък, долен, подъл, презрян, жалък, незначителен
baseоснова, база, долна част, подножие (на планина)
baseбазов
baseметал, неблагороден, окисляващ се
сп.baseотправна точка, стартова линия
арх.baseфундамент, пиедестал, цокъл
зоол.baseоснова
baseвоен. база
политех.base angleъгъл при основата
рад.base bandосновен обхват
политех.base bearingосновен лагер
политех.base bullionнерафиниран метал
политех.base catalysisосновна катализа
геол.base channelкорито на река, покрито с наноси
мин.base chargeзаряд в дъното на сондаж
политех.base chargeосновен заряд
политех.base circleосновна окръжност
политех.base circleделителна окръжност
политех.base colourосновен цвят
политех.base coneосновен конус
политех.base connectionсъединение с цокъл
политех.base connexionсъединение с цокъл
мин.base courseосновният венец при зидан крепеж
политех.base courseдолен ред на зидария
политех.base courseоснова на пътна настилка
политех.base currentбазов ток
политех.base cylinderосновен цилиндър
политех.base diagramсхема на свързване на цокъла
политех.base diameterдиаметър на основната окръжност
политех.base directionначално направление
политех.base electrodeбазов електрод
геод.base equationбазисно уравнение
политех.base explosionвъзпламеняване на горивна смес в картера
политех.base flangeоснова
политех.base flowотток на почвена вода
политех.base frequencyосновна честота
политех.base fuseдънен взривател
политех.base hydrolysisосновна хидролиза
фин.base interest rateосновен лихвен процент
политех.base ionizationйонизиране като основа
политех.base ironизходен чугун
политех.base leadизвод от основата
политех.base leakageизтичане в основата
геод.base lengthбазисна дължина
политех.base levellingмагистрална нивелация
политех.base lineосновна линия
ел.base loadосновен товар
политех.base mapкартографски източник
политех.base mapосновна карта
политех.base markосновна марка
политех.base materialосновно вещество
политех.base metalнеблагороден метал
политех.base metalосновен метал
политех.base mountingмонтиране върху плоча
политех.base networkосновна геодезична мрежа
политех.base of columnбаза на колона
политех.base of railпета на релса
политех.base of roadоснова на пътна настилка
геод.base of slopeзалагане
политех.base of slopeхоризонтална проекция
мед.base of the heartоснова на сърцето
изч.base pageбазова страница
политех.base payнадница
политех.base payтарифна ставка
ел.base pinкраче на цокъл
политех.base pitchосновна стъпка
политех.base plateопорна плоча
политех.base plateоснова
политех.base pressureналягане върху основа
политех.base regionбазова област
политех.base registerбазов регистър
политех.base resistanceсъпротивление за база
политех.base ringопорен пръстен
политех.base rockосновна скала
геод.base sheetполеви оригинал
политех.base shoeобувка на опора на греда
политех.base shoeплинт
геод.base stationопорен пункт
политех.base stationопорна точка
хим.base strengthсила на основа
политех.base thicknessдебелина в основа
политех.base tie rodразпънка между релси
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.base unitблоков монтажен възел
политех.base viceвъртящо се менгеме
политех.base viseвъртящо се менгеме
политех.base wallстена на мазе
политех.base-load stationбазисна електроцентрала
хим.base-solubleалкалноразтворим
политех.base-wage rateосновен размер на заплата
елн.base-width modulationмодулация на широчината на базата на транзистор
политех.basic timeосновно време
политех.bayonet baseбайонетен цокъл
политех.beacon base courseкурс по радиофар
политех.bearing baseстойка на лагер
мин.bearing base courseносещ слой
политех.bearing base courseпелена, курс по карта
мин.bearing lineлиния на простираме
муз.beat timeтактувам
политех.belief lineдоверително ниво
политех.bending lineлиния на сгъване
мат.binary internal number baseвътрешна двоична система за изчисление
политех.black base foundationоснова на пътна настилка от обработени с битум каменни фракции
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.blowing-line bratticeнадлъжна вентилационна преграда
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.branch lineразклонение, отклонение
мин.break lineлиния на обрушване
политех.break lineлиния на прекъсване
политех.break timeвреме на изключване
политех.broken lineпунктирана линия
политех.broken-line graphграфика във вид на начупена линия
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.building lineстроителна линия
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
by the lineпоредово
cable lineкабелна линия
политех.camber lineсредна линия на профила
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
политех.casting lineследа от спойка
мат.catenary lineверижна линия
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.centre lineосова линия
политех.chain lineпрекъсната с точки линия
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.check lineконтролна линия
танц.chorus lineкордебалет
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.city lineграница на град
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
политех.coast lineбрегова линия
ел.coaxial transmission lineкоаксиален фидер
добави значение или превод тук