cutting time

  • Обща политехника
  • машинно време при обработване чрез рязане
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cuttingотрязване с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
зав.arc cuttingелектродово рязане
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.bit cutting angleъгъл на заточване
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
тех.briquette-cuttingбрикетнорезачен
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.bulb-cutting machineмашина за обрязване на колби
политех.bulk cuttingрязане в пакет
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carbide cutting insertтвърдосплавна режеща пластинка
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.circle-cutting attachmentприспособление за изрязване
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
маш.climb-cuttingеднопосочно фрезоване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
мин.coal-cutting machineподкопна машина
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.curved cuttingобработване на криволейни повърхности
cuttingязвителен, остър, рязък
cuttingрязане, разрязване, сечене, разсичане, дялане
cuttingсрязване
cuttingпрорез, изкоп, просека
cuttingразрезен
cuttingкроене, кройка
cuttingизрезки, стружки
геол.cuttingврез
полигр.cuttingгравиране
ел.cuttingизключване
с. с.cuttingрезница
с. с.cuttingрезник
политех.cuttingрежеш
политех.cuttingсрязване, разрязване, прерязване, фрезоване, изкопаване, прокопаване
бот.cuttingрезник, калем
мед.cuttingпрорезен
cuttingпронизващ, остър (за вятър и пр.)
cuttingизрезка (от вестник и пр.), отрязък, парче
cuttingредактиране, изрязване на излишни части (на филм, запис и пр.)
кино.cuttingмонтаж
политех.cutting abilityрежеща способност
политех.cutting actionрежещо действие
геол.cutting agentизносващ материал
политех.cutting alloyсплав за металорежещи инструменти
политех.cutting angleъгъл на рязане
мин.cutting bitзъб на режеща верига
политех.cutting bladeрежещ нож
политех.cutting blockнаковалня за насичане на пили
зав.cutting blowpipeгорелка за рязане
политех.cutting camработна гърбица
политех.cutting camработна част на гърбица
маш.cutting capacityрежеща способност
политех.cutting clearanceзаден ъгъл
политех.cutting compoundмажещо-охлаждаша течност
политех.cutting current valueрежеща способност
политех.cutting depthдълбочина на рязане
политех.cutting dieщанца за изрязване
политех.cutting diskотрезен абразивен диск
тех.cutting edgeрежещ ръб
прен.cutting edgeнай-нов, иновативен
политех.cutting effortрежеща сила
политех.cutting electrodeелектрод за рязане
политех.cutting emulsionохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cutting endрежещ край
политех.cutting faceпредна повърхнина
политех.cutting feedскорост на работното подаване
политех.cutting feedработно подаване
политех.cutting flameрежещ пламък
политех.cutting flameподгряващ пламък
политех.cutting fluidохлаждащо-мажеща течност
политех.cutting fly tool'летяща' фреза
политех.cutting forceсила на рязане
политех.cutting heightвисочина на копаене
зав.cutting jetрежеща струя
политех.cutting lipрежещ ръб
политех.cutting lubricantохлаждащо-мажеща течност
текст.cutting machineкроячна машина
политех.cutting machineметалорежеща машина
политех.cutting metalметал за изработване на режещи инструменти
политех.cutting metalтвърда сплав за обработка на метали чрез рязане
политех.cutting motionработно движение на металорежеща машина
ак.cutting needleрезец на рекордер
политех.cutting nippersклещи за рязане на тел
политех.cutting nozzleдюза за газокислороден резач
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
текст.cutting outразкрой
текст.cutting outразкрояване
текст.cutting outразкройка
политех.cutting performanceпараметри на процеса на рязане
политех.cutting planeравнина на сечение
политех.cutting pliersклещи за рязане
политех.cutting powerсила на рязане
политех.cutting powerтрайност на режещ инструмент
политех.cutting pressureсила на рязане
политех.cutting propertyобработваемост чрез рязане
политех.cutting propertyрежеща способност
политех.cutting punchпоансон за отрязване
политех.cutting qualityрежеща способност
политех.cutting resistanceсъпротивление при рязане
политех.cutting ringизсичащ пръстен
политех.cutting slideподвижен супорт на щанца за изрязване
политех.cutting speedскорост на рязане
политех.cutting strokeработен ход на стъргателна машина
политех.cutting tableсекционна маса за газокислородно рязане
мет.cutting the gatesръчно оформяне на питателите
политех.cutting tipрежеща част на инструмент
политех.cutting tipнакрайник на оксижен
политех.cutting toolрежещ инструмент
политех.cutting torchгорелка за газокислородно рязане
политех.cutting trayкорито за събиране на стружки
маш.cutting upразкройка
маш.cutting upразкрой
маш.cutting upразкрояване
политех.cutting wasteобрезки
политех.cutting wasteостатъци, отпадъци при щанцоване
политех.cutting widthширочина на стружка
cutting-downподсечка
политех.cutting-downснижаване
политех.cutting-downнамаляване
политех.cutting-edge side rakeпреден ъгъл
геол.cutting-inврез
политех.cutting-jet orificeвътрешна дюза на резач
политех.cutting-offотсичане, изключване, прекратяване
политех.cutting-offотрязване
маш.cutting-off bushingпръстеновидна изрязваща матрица
политех.cutting-off latheотрезен струг
политех.cutting-off machineмашина за отрязване
политех.cutting-off toolот резен нож, нож за отрязване
политех.cutting-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.cutting-outизключване, разединяване
политех.cutting-outизрязване
политех.cutting-upразкрояване
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.die cuttingизрязване с щанца
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
добави значение или превод тук