fast-response time

  • Обща политехника
  • малка инерционност
  • кратковреме на задействуване
198 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.amplitude responseамплитудна характеристика
политех.amplitude-response curveамплитудно-честотна характеристека
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
психол.autonomous sensory meridian responseавтономна сензорна меридианна реакция
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
ак.axial responseосова чувствителност
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
breaking fastоблажване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
ак.close-talking responseпарафонична чувствителност
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.colour responseспектрална чувствителност
политех.colour-fastоцветен устойчиво
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control responseуправляващо въздействие
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-beat response conditionусловие за крайна продължителност
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.dynamic responseдинамична характеристика
политех.earlike-response amplifierусилвател с честотна характеристика от типа на човешкото ухо
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
fastпостя, говея
fastздраво закрепен/вързан, неподвижен, стабилен, твърд, крепък, здрав, як, траен
fastздраво, яко, силно, стегнато, плътно, трайно
fastбърз
fastбързо, силно
fastразпуснат, развратен, леконравен, екстравагантен
рел.fastговея
рел.fastговеене
фот.fastвисокочувствителен
политех.fastбързооборотен
мет.fast acting valveклапан
мет.fast acting valveбързодействащ изстрелващ клапан
политех.fast breederреактор-размножител с бързи неутрони
политех.fast colourсветлоустойчиво багрило
политех.fast couplingнеподвижен съединител
ядр.fast diffusion lengthдължина на дифузия на бързи неутрони
политех.fast dyeтрайно багрило
политех.fast dyeingустойчиво багрене
политех.fast firingскорострелност
политех.fast fissionделене на бързи неутрони
политех.fast fourier transformationбързо преобразуване на фурие
политех.fast greenмалахитово зелено
политех.fast grooveняма бразда с голяма стъпка
политех.fast headнеподвижно седло
политех.fast idlingбързоустановяващ се празен ход
политех.fast landingскоростно кацане
политех.fast neutronбърз неутрон
политех.fast neutron detectorиндикатор на бързи неутрони
политех.fast neutron reactorреактор с бързи неутрони
политех.fast pulleyработна шайба
политех.fast reactionбърза реакция
политех.fast reactorреактор с бързи неутрони
политех.fast redтрайно червено
рлк.fast scanбърза развивка
политех.fast settingбързо втвърдяване
политех.fast settingбързовтвърдяващ се
политех.fast shipбързоходен кораб
политех.fast spiralстръмна спирала
политех.fast spiralбразда с голяма стъпка без запис
политех.fast to lightсветлоустойчив
fast trackпряк и бърз път
fast trackсвързвам пряко
политех.fast trainбърз влак
политех.fast-actingбързодействуващ
политех.fast-bodyingбързосгъстяващ се
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fast-curingбързовтвърдяващ се
политех.fast-curing adhesiveбързовтвърдяващо се лепило
политех.fast-fission cross-sectionсечение на деление на бързи неутрони
ядр.fast-fission factorкоефициент на размножение на бързите неутрони
fast-growingбързорастящ
политех.fast-hardeningбързовтвърдяващ се
политех.fast-head stockпредно седло
политех.fast-head stockнеподвижно седло
политех.fast-neutron fissionделене на бързи неутрони
политех.fast-operatingбързодействуващ
fast-pacedскоростен, с бързи темпове
fast-pacedдинамичен, бързоразвиващ се
тех.fast-responseмалкоинерционен
тех.fast-responseмалоинерционен
политех.fast-responseбезинерционен
политех.fast-responseбързо реагиране
политех.fast-responseбързодействуващ
политех.fast-response amplifierбързодействуващ усилвател
политех.fast-response transducerнискоинерционен датчик
политех.fast-setting concreteбързовтбърдяващ се бетон
политех.fast-speedбързодействуващ
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
ак.flat responseравномерна честотна характеристика
авт.floating responseастатично въздействие
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдълготрайно
for a long timeдългосрочно
for the first timeсефте
политех.forced responseпринудена реакция
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.frequency responseчестотна характеристика
политех.frequency response curveчестотна характеристика
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
добави значение или превод тук