break time

  • Обща политехника
  • време на изключване
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
текст.actual cord breakякост на корд на скъсване
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
жп.air section breakвъздушно прекъсване
ел.air-breakвъздушен
политех.air-breakизтичане на въздух
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
breakразчиствам/проправям път
breakцепнатина, разместени пластове
breakпроменям хода си (за кон)
breakпонижавам, разжалвам
breakпрекъсвам, прекратявам
breakхукване, бягство
breakвнезапно/рязко спадам (за цени)
breakсрив
breakразразявам се (за буря)
breakпрелом
breakразвивам се, случвам се, ставам
breakпровалям (стачкa)
breakвъзможност, шанс
breakпробиване, пукване, разбиване, разкъсване
breakразорявам (се), докарвам до фалит
breakоткривам се, разкривам се (за гледка)
breakпукнатина, пролука, дупка, отвор
breakкрикет отклонявам се, криввам (за топка)
breakчупя (се), отчупвам (се), сцепвам (се), начупвам (се), троша (се), разбивам (се), къртя (се)
breakскъсване, раздяла
breakвлошавам се (за здравe)
ист.breakпромяна на регистър
сп.breakбрейк
сп.breakотклоняване на топка
геол.breakпластифицирам
полигр.breakабзац
текст.breakразчепквам
ел.breakизключвателен
ел.breakпрекъсване на верига
политех.breakтънак пласт
политех.breakнаслояване
breakнамалявам силата на, обуздавам (стихия, удар и пр.)
breakразкъсвам се. разпръсвам се (за облачност)
breakпрекъсване, спиране, пауза, почивка, уч. междучасие
breakначевам (хляб и пр.), развалям, разбивам на дребно (пари)
breakразбивам (нос), счупвам (врат, гръб и пр.)
breakопитомявам, укротявам, обучавам, тренирам (кон и пр.)
breakпресичам се, секвам от вълнение и пр., променям се, мутирам (за глас)
breakскъсвам (се) (за конец, въже и пр.)
breakпроменям се внезапно, развалям се (за време), намалявам, преминавам (за студ, горещина и пр.)
breakопровергавам, доказвам неверността/несъстоятелността на (алиби и пр.)
breakизбягвам (от затвор и пр.)
breakломя, сломявам (дух, воля, съпротивa и пр.)
breakпробивам се, пуквам се (за цирей и пр.)
breakунищожавам, разсипвам (и прен.)
breakнарушавам, развалям, накърнявам, прекъсвам (закон, споразумение и пр.)
политех.break angleъгъл на пречупване
политех.break awayоткъсвам
break breaаварирам
политех.break contactспокоен контакт
танц.break danceбрейк
с. с.break deepриголвам
break downаварирам
break downдефектирам
мин.break downобрушвам
мин.break downобрушавам
хим.break downразлагам
политех.break frequencyчестота на спрягане
тлф.break jackразединително гнездо
мин.break lineлиния на обрушване
политех.break lineлиния на прекъсване
политех.break squeakскърцане на спирачка
тех.break the structureдеструктирам
политех.break up of catalystгранулометричен състав на катализатор
политех.break up of catalystизносване на катализатор
break-downавариен
политех.break-down craneавариен кран
политех.break-down lorryавариен товарен автомобил
политех.break-down passпредварителен калибър
политех.break-down testизпитване до разрушаване
ик.break-evenобем на производството, при който приходите
политех.break-evenпресечна точка на две криви от една диаграма
ик.break-even chartбалансов график на рентабилността
маш.break-inсработване
маш.break-inзацепване
стр.break-inтрамбоване
рад.break-in keyключ за включване на приемник
политех.break-in keyingманипулация между паузите
политех.break-induced currentдопълнителен ток при прекъсване
тлф.break-make ratioимпулсно отношение
мин.break-offпросек
политех.break-offнарезна изработка
политех.break-offотчупвам
политех.break-offизронвам, разкъсвам
воен.break-throughпробив
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carbon-break switchпрекъсвач с въгленови контакти
политех.central european timeсредноевропейско време
century breakсенчъри снукър брейк
снукър.century breakсенчъри брейк
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.circuit loop breakпрекъсване на линия в двойношийков изолатор
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
coffee breakкафепауза
coffee-breakкафе-пауза
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.conditional break-pointспиране по зададен адрес
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.double-breakдвойно прекъсващ
политех.double-break switchпрекъсвач с двойно прекъсване
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.filament breakизгаряне на отоплителна нишка
мин.fire breakпротивопожарна преграда
добави значение или превод тук