change-over time

  • Обща политехника
  • време за превключване
199 допълнителни резултата:
политех.abrupt changeрязко изменение
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
тех.air changeвъздухообмен
хим.allotropic changeалотропно превръщане
политех.apparent timeистинско време
политех.arc-overдъгов разряд
политех.arc-overелектрически пробив
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.bend-over testизпитване на сгъване
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.blowing-overпроветряване на забой със сгъстен въздух
политех.blowing-overпиксирал заряд
политех.boil overизкипявам
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
тех.build overнадграждам
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
мин.car changeобмен на вагонетки
политех.car changeманеврени работи
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carry-overпренос
политех.central european timeсредноевропейско време
changeизменение, промяна
changeменя (се), изменям (се), променям (се)
changeпроменям се от прилив към отлив и обратно
changeсменям, променям
changeостатък, ресто, дребни пари
changeсмяна, промяна, замяна
changeсменям, прекачвам се на друг влак/параход/самолет и пр
changeборса (и 'Change)
changeпроменям се, мутирам (за глас)
changeсменяне на дрехи/бельо (и на легло), дрехи за преобличане
changeменя, сменям, разменям
changeразличии начини на биене на камбани
changeсмяна на фазите на луната, особ. новолуние
changeразменям, развалям (обик. банкноти на по-дребни пари), to CHANGE a cheque/a postal order изплащам/получавам стойността на чек/пощенски запис
changeпреминавам от една фаза в друга (за луна и пр.)
политех.change gearсменно зъбно колело
политех.change gear caseкутия за сменни зъбни колела
политех.change of gradientсмяна на наклона на път
политех.change of sizeизменение на геометрични размери
политех.change of speedпромяна на скоростта
политех.change of stateизменение на състоянието
политех.change of stateфазов преход
политех.change of strokeпромяна на хода на бутало
политех.change of variableсмяна на променлива
политех.change of variableсубституция
политех.change overпренастройване
политех.change overпревключвам
политех.change overпренастройвам
политех.change pulleyсменяема шайба
политех.change pulleyсменяемо колело
политех.change wheelсменяемо зъбно колело
политех.change-gear bracketлира на струг
политех.change-gear leverлост за превключване на скорости
политех.change-gear quadrantлира на металорежеща машина
политех.change-gear quadrantконзола за сменни зъбни колела
политех.change-gear trainлира със сменяеми зъбни колела
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.change-over gearпредавателна кутия
политех.change-over leverлост за превключване
политех.change-over mechanismпревключващ механизъм
политех.change-over speed gearпредавателна кутия
политех.change-over switchдвупътен превключвател
политех.change-over switch controllerконтролер, състоящ се преключвател с няколко контакта
политех.change-over valveпревключващ вентил
политех.change-speed gearboxпредавателна кутия
политех.change-speed leverлост за превключване на скорости
рад.change-tune switchпревключвател на вълнов обхват
политех.change-wheel driveзадвижване със сменни зъбни колела
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.chemical changeхимично изменение
политех.chemical changeхимична реакция
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.conjugate phase-change constantфазова константа на свързани импеданси
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cross-overпресичане
жп.cross-over bendкрива за преминаване от един релсов път на друг
ел.cross-over blockизолационен блок
ак.cross-over frequencyразделителна честота
политех.cross-over roadпресечка на жп линия
политех.cross-over roadпресечка над жп линия
политех.cross-over trackсвръзка между два успоредни коловоза
политех.cross-over valveпревключващ вентил
политех.cross-over windingцилиндрична намотка
биол.crossing-overкросинговър
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dashboard gear changeпревключване на предавките чрез лост
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.dimensional changeизменение на размери
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.distil overдестилирам над
политех.diurnal changeденонощно изменение
политех.diurnal changeденонощен ход
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.double-over testизпитване на прегъване на 180°
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.drag-over millвалцовъчна машина с обратно подаване над горния валец
политех.dry flash-over voltageсухоразрядно напрежение
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.emergency throw-over equipmentсъоръжение за аварийно превключване към друг захранващ източник
политех.engineering change approvalутвърждаване на изменение на конструкция
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
тлв.fade-overплавно изчезване на изображение
политех.fade-overсмесване на сигналите на две изображения, плавно преминаване от един кадър
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.feed changeпромяна на скоростта на подаване
политех.feed change gearсменно зъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed-change leverлост за превключване на подаване
тех.field changeдоработка
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
мин.flash-overподкопаване на един заряд от друг
политех.flash-overпредаване на
политех.floor-to-floor timeоперативно време
добави значение или превод тук