full-time job

  • Икономика
  • целодневна заетост
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.at full speedс пълна скорост
политех.at full speedна пълен ход
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
изч.background jobфоново задание
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
разг.boob jobслагане на силикон
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
мин.breather of jobзагуби на напора на въздуха в отработено пространство
brim-fullпълен догоре, препълнен
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.component jobотделна операция
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
газ.frac jobхидрофракинг
газ.frack jobхидрофракинг
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
fullзаподсилване цял
full) FULL blast/volume с всичка сила (за звук-при пускане на радио)
fullразширявам, набирам (дреха)
fullпълен, закръглен, едър, надут
fullточно, (на) право
fullобилен, (из) обилен, богат
fullиздут (за платно)
fullпогълнат, зает, говоря/мисля самоза новината
fullзвучен, плътен (за глас), наситен (за цвят), силен, ярък (за светлина)
fullстигам до/съм в пълна фаза (за луната)
fullширок, свободен
текст.fullстепвам
ост.fullмного, напълно
fullпълен, изпълнен, напълнен (of), цял, цялостен, прен. съвършен, истински
политех.full admissionпълно смукване
политех.full annealingпълно отгряване
политех.full brickплътна тухла
мин.full cementationпълно циментиране с рпоникване
политех.full crystalоловен кристал
политех.full crystalоловно кристално стъкло
политех.full diameterвъншен диаметър
геол.full dipгенерален ъгъл на падение
политех.full duplexдуплексна връзка
политех.full dutyработа с пълно натоварване
политех.full excitationпълно възбуждане
full faceцелолицев
политех.full functionпълна функция
политех.full gateнапълно отворен затвор
full houseфул покер
покер.full houseфул
политех.full leatherпродъбена с растителни дъбилни вещества
политех.full liftпълна височина на изкачване
политех.full lineнепрекъсната линия
политех.full loadпълно натоварване
политех.full loadмаксимално допустимо натоварване
политех.full loadс пълно натоварване
full memberредовен член
политех.full multipleсекциониране при ръчни телефонни централи
политех.full pageпълна страница
зав.full penetrationпълен провар
политех.full powerпълна мощност
политех.full powerс пълен товар
политех.full powerс пълна мощност
политех.full productionредовно производство
политех.full radiatorпълен излъчвател
политех.full radiatorизлъчвател на планк, абсолютен черен тяло
инф.full screenпълноекранен
политех.full sectionпълен разрез
политех.full serviceпълно обслужване
политех.full sizeестествена големина
политех.full sizeмащаб 1:1
политех.full speedпълен ход
тех.full strengthравноякост
тех.full strengthравноякостност
мед.full termдоносен
инф.full textпълнотекстов
политех.full threadпълна резба
политех.full titleпълно заглавие
политех.full trapзаета уловка
политех.full useизползуване в пълен обем
политех.full waveпълно трептене
политех.full waveпълен период
политех.full weightобщо тегло
политех.full weightобща маса
политех.full-automaticнапълно автоматизиран
тлф.full-availability groupравнодостъпен сноп
full-bredчистокръвен
политех.full-centre calotteполусферичен свод
full-cream milkпълномаслено мляко
тлф.full-duplexдуплексен
тех.full-featuredпълнофункционален
full-fledgedпълноправен
фин.full-fledged memberпълноправен член
политех.full-floatingнапълно разтоварен
политех.full-flow filterфилтър за цялата циркулираща течност
политех.full-form toolпрофилен нож за окончателно обработване
политех.full-gauge railwayнормален железопътен линия
политех.full-height toothзъб с нормална височина
политех.full-hotнапълно прогрят
политех.full-hotзагрят
политех.full-load characteristicхарактеристика при пълно натоварване
политех.full-load conditionsрежим при пълно натоварване
добави значение или превод тук