long-time strength

  • Обща политехника
  • якост при продължително действие на натоварването
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.absorption strengthинтензивност на поглъщане
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.adhesive strengthадхезия
политех.adhesive strengthадхезионна сила
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
стат.average long-termсредномногогодишен
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
хим.base strengthсила на основа
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
политех.bearing strengthносеща способност, товароподемност
политех.bearing strengthякост на смачкване
муз.beat timeтактувам
мет.bending strengthякост на огъване
политех.bending strengthсъпротивление на огъване
мед.bleeding timeвреме на кървене
политех.blow strengthударна якост
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.bond strengthздравина якост на връзка
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
ел.breakdown strengthпробивна якост
политех.breaking strengthякост на скъсване
политех.buckling strengthякост на надлъжно огъване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.bursting strengthякост на пробиване
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.cleavage strengthсъпротивление срещу разцепване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.cohesive strengthкохезионна сила
обог.collecting strengthстепен на събирателното действие
политех.colour strengthнаситеност на цвят
политех.combined strengthякост при сложно напрегнато състояние
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
политех.compressing strengthякост на натиск
мет.compression strengthякост на натиск
мет.compressive strengthякост на натиск
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.creep strengthустойчивост срещу пълзене
политех.crushing strengthякост на смачкване
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
ел.current strengthсила на тока
политех.current strengthинтензивност на тока
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
decades-longдесетилетен
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
мех.deformation-strengthдеформационно-якостен
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.dielectric strengthдиелектрична якост
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.disruptive strengthпробивна якост
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
мет.dry strengthякост на изсушена формовъчна смес
политех.dry strengthякост в сухо състояние
мет.dry strength -якост
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.dynamic strengthдинамична якост
политех.early-strength cementбързовтвърдяващ се цимент
политех.early-strength concreteбързовтвърдяващ се бетон
политех.eastern european timeизточноевропейско време
рлк.echo strengthсила на ехо-сигнал
политех.echo-strength indicatorиндикатор за интензивност на отразени вълнови импулси
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.electric-field strengthнапрегнатост на електрическо поле
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.end-long movementдвижение в осово направление
политех.endurance bending strengthсъпротивление при променливо натоварване на огъване
политех.endurance strengthсъпротивление при променливо натоварване
политех.engineering strengthконструкционна якост
изч.engineering timeвреме на обслужване
тех.equal in strengthравноякостен
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.falling-weight impact strengthударна якост, определена с падащо тяло
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fatigue strengthякост на умора
политех.fault timeпрестой поради неизправност
ел.field strengthнапрегнатост на поле
политех.field-strength meterуред за измерване интензивността на поле
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.flexural strengthякост на огъване
политех.floor-to-floor timeоперативно време
политех.flow strengthенергия на поток
политех.folding strengthсъпротивление на пречупване
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
политех.fracture strengthякост на разрушение
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
тех.full strengthравноякост
тех.full strengthравноякостност
тех.full-strengthравноякостен
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
мет.green strengthякост на неизсушена формовъчна смес
политех.green strengthякост преди изпичане
мет.green strength -якост
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
тех.heat strengthтоплоякост
политех.heating-up timeвреме за загряване
тех.high strengthвисокоякостен
мет.high-strength cast ironсферографитен сив чугун
политех.high-strength concreteвисокоякостен бетон
политех.holding strengthякост на сцепление
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.hot strengthякост при нагряване
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.impact strengthударна якост
in a long-drawn styleпротяжно
тех.in terms of strengthякостно
in the long termдългосрочно
in the long-termперспективно
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
injection timeвреме на впръскване
добави значение или превод тук