long-time test

  • Обща политехника
  • продължително изпитване
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.absorption testизпитване на поглъщане
политех.accelerated development testускорено изпитване в етап на разработка
политех.accelerated testускорено изпитване
политех.accelerated test programmeпрограма за ускорени изпитвания
политех.acceleration testизпитване на ускоряване
политех.acceleration testизпитване на ускорение
политех.acceptance testприемателно изпитване
политех.actual timeдействително време
политех.actual-use testизпитване при експлоатационни условия
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.ageing testизпитване на стареене
политех.air testизпитване на въздухонепропускливост
политех.air testизпитване със сгъстен въздух, въздушна проба
политех.air-pressure testизпитване със сгъстен въздух
политех.alkali testнатронова проба
мед.allergy skin testкожноалергична проба
политех.alternating-bending testизпитване на умора при огъване
политех.alternating-bending testизпитване на сгъване при знакопроменливо натоварване
политех.alternating-impact testизпитване на знакопроменлив удар
тех.altitude test chamberбарокамера
тех.altitude test facilityбарокамера
мед.Amsler grid testтест на Амслер
политех.angular testизпитване на прегъване
политех.apparent timeистинско време
политех.ash testопределяне золността на въглища
политех.ashing testизпитване до изпепеляване
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.attrition testизпитване на износване
политех.audible testизпитване със звуков сигнал
политех.automatic testавтоматичен контрол
политех.automatic testавтоматична проверка
политех.available timeпланов работен фонд
стат.average long-termсредномногогодишен
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.axial testизпитване на осово натоварване
политех.ball-indentation testопределяне на твърдостта чрез проникване на сачма
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
политех.bead testреакция на оцветяване на бисерка
политех.bead testизследване състава на бисерка
муз.beat timeтактувам
политех.beater testизпитване здравината чрез раздробяване
политех.bench testстендово изпитване
политех.bend testизпитване на огъване
политех.bend-over testизпитване на сгъване
политех.bending fatigue testизпитване на умора при огъване
политех.bending shear testизпитване на срязване при натоварване на огъване
политех.bending testизпитване на огъване
политех.blank testпразна проба
политех.blank testпразен опит, контролно изпитване
мед.bleeding timeвреме на кървене
политех.blind testпразна проба
политех.blind testпразен опит, контролно изпитване
политех.block testстендово изпитване
политех.blow testизпитване на удар
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.blow-bending testизпитване на огъване при удар
политех.boiling testопределяне на твърдостта на вода чрез преваряване
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.bond testизпитване на сцепление
политех.boost testизпитване на плътност с налягане
политех.boring testизпитване на обработваемост чрез разстъргване
политех.brake testизпитване на спирачки
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
политех.break-down testизпитване до разрушаване
политех.breaking testизпитване до разрушаване
ел.bridge testизпитване с помощта на мост от съпротивления
политех.bridge testекспериментално определяне на усилията в мостова конструкция
политех.buckling testизпитване на изкълчване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.bulging testизпитване на измятане
политех.bump testизпитване на удар
политех.burning testизпитване на горимост
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.bursting testизпитване на якост при действието на вътрешно налягане
calibration testградуиране
тех.calibration testтариране
политех.calibration testпроверяване точността на тариране
политех.calorimetric testкалориметрична проба
политех.capacity testизмерване капацитета
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carbon testопределяне съдържанието на въглерод
мат.Cauchy root testпризнак за сходимост на Коши
политех.cavitation testкавитационно изпитване
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.certification testсертификационно изпитване
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.charpy impact testизпитване на удар по шарпи
политех.check testконтролно изпитване
политех.chemical testхимическо изпитване
политех.chill testизпитване на избелване
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.cleavage testизпитване на разслояване
политех.closing timeвреме на включване
политех.closure testизпитване на пълно свиване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.coking testизпитване на коксуемост
политех.cold testизпитване при ниска температура
политех.cold testизпитване в студено състояние
политех.cold-and-hot testизпитване при ниски и високи температури
политех.cold-and-hot testизпитване в студено и горещо състояние
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
тех.commissioning testпусконаладка
политех.comparative testсравнително изпитване
compound timecompound meter
политех.comprehensive testвсестранно изпитване
политех.compression testизпитване на натиск
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.consumption testизпитване за определяне на разход
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.continuity testизпитване за намиране на прекъсване в електрическа верига
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
тлф.cord-test jackизпитвателно гнездо
политех.corrosion testкорозионно изпитване
ядр.counting timeвреме на броене
политех.crack testизпитване на склонност към образуване на пукнатини
политех.cranking testизпитване със силен ток
авто.crash testкраштест
политех.crash testизпитване на удар при сблъскване
текст.creasing testизпитване на мачкаемост
политех.creep testизпитване на пълзене
политех.creep-rupture testизпитване на дълготрайна якост
политех.crippling testизпитване на изкълчване
политех.crippling testизпитване на прегъване
политех.critical test areaобласт на критични режими при изпитвания
политех.crushing testизпитване на смачкване
политех.cup testорганолептична оценка
политех.cup testвзимане на проба чрез загребване
политех.cupping testопределяне пригодността на листов материал за дълбоко изтегляне
политех.cupping testизпитване на цзтегляемост
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
decades-longдесетилетен
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
пат.definitional testдефинитивна проверка
политех.deflection testизпитване на провисване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.departmental testведомствено изпитване
политех.destructive testизпитване с разрушаване
политех.determinative testопределително изпитване
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.developmental testизпитване за доусъвършенствуване
политех.diagnostic testдиагностичен тест
политех.dial testпроверяване на скала
политех.dielectric test voltageизпитвателно напрежение на изолация
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.dimethylglyoxime testопределяне на никел с диметилглиоксим
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.doctor testкачествена проба за меркаптани
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.double-over testизпитване на прегъване на 180°
политех.doubling testизпитване на прегъване на 180°
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.drawing testопределяне на пригодността за изтегляне
политех.drill testизпитване на обработваемост чрез пробиване със свредло
добави значение или превод тук