first-piece time

  • Обща политехника
  • норма на време за детайл-образец
199 допълнителни резултата:
a piece of pampersпамперс
ез.a piece of realiaреалия
стр.above the first floorнадпартерен
стр.above the first storyнадпартерен
политех.absolute timeабсолютно време
политех.abutment pieceбрегова опора
политех.actual timeдействително време
политех.adapting pieceфитинг
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.adjusting pieceрегулираща обувка
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
ел.binding pieceклема
политех.binding pieceизвод
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
ел.bridging pieceшунтиращо мостче
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
хир.by first intentionпървично
политех.cap pieceпокриваща част
политех.cap pieceкапак, наставка
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.check pieceупор
политех.check pieceограничител на ход
chimney-pieceрамка на камина или огнище
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.connecting pieceтръбна наставка, щуцер
политех.connecting pieceсвъзваща част
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.coupling pieceсъединителна част
политех.critical pieceотговорен детайл
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
стр.curve-pieceкръжило
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
тех.distance pieceразпънка
политех.distance pieceдистанционен елемент
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
ел.earthing pieceзаземител
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elbow pieceтръбно коляно
политех.elbow pieceфитинг
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
политех.expansion pieceкомпенсатор
политех.expansion pieceкомпенсиращ елемент
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.extension pieceудължител
политех.extremity pieceнакрайник
политех.eye pieceокуляр
политех.eye pieceлупа за отчитане
политех.eye-piece micrometerокулярен микрометър
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fastening pieceзакрепващ детайл
политех.fault timeпрестой поради неизправност
filler pieceвставка
firstпреимуществен
firstпърви, най-ранни
firstпръв
firstнай-висока бележка, най-високо класиране
firstотначало, най-напред, за първи път
firstпърви
firstпърво
firstначало
firstномер едно, най-добър
firstпървокачествена стока
firstпреди това
израз.firstпърви, първо число (на месеца)
пол.firstнай-висока/водеща партия/глас
муз.firstнай-важен/водещ инструмент
политех.first aidпърва помощ
политех.first aidавариен ремонт
разг.first aiderпървопомощник
политех.first anodeпърви анод
политех.first applicationприоритетна заявка
политех.first approximationпърво приближение
first builderпървостроител
политех.first calibrationпървично градуиране
политех.first coatгрунд
политех.first costпокупна стойност
политех.first costпървоначална стойност
маш.first courseпърва насечка
политех.first cutпърва насечка
политех.first cutпръв преход
филат.first dayпърводневен
сп.first divisionпърводивизионен
first floorбелетаж
стр.first floorнадпартерен
политех.first gearпърва предавка
политех.first harmonicпърва хармонична функция
политех.first kindпърви род
политех.first latex crepeдоброкачествен креп
политех.first law of motionзакон за инерцията
фин.first level spending unitпървостепенен разпоредител с бюджетни средства
мат.first memberлява страна
политех.first momentстатичен момент
политех.first orderпърви клас
политех.first quantum numberглавно квантово число
first saleсефте
политех.first shapeпредварителна форма
политех.first sortingпърво качество
политех.first sortingпърво сортиране
политех.first speedпърва предавка
тех.first start-upпусконаладка
политех.first tapпърви метчик
прав.first title deedконстативен нотариален акт
политех.first vacuumначален вакуум
политех.first-aid roomпревързочна стая
разг.first-aiderпървопомощник
first-classпървокласен, първокачествен, превъзходен
филат.first-dayпърводневен
политех.first-generationкомпютър от първо поколение
политех.first-gradeпървокачествен
политех.first-in frrst-out memoryпамет от тип пръв влязъл-пръв излязъл
юр.first-instanceпървоинстанционен
политех.first-motion arrangementустройство с непосредствена бръзка
геод.first-order bench markосновен репер
политех.first-order levelвисокоточен нивелир
политех.first-order reactionреакция от първи порядък
политех.first-order spectrumспектър от първи порядък
добави значение или превод тук