line time

  • Телевизия
  • време на редовата развивка
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.acoustic delay lineакустична закъснителна линия
политех.acoustic lineакустична линия
политех.across-the-line motorелектродвигател за директно включване към мрежата
изч.active lineактивна линия
тлв.active lineактивен ред
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
политех.addendum lineвъншна окръжност
изч.addition timeвреме за събиране
физ.adiabatic lineадиабата
политех.admission lineподаващ тръбопровод
двиг.admission lineкрива на пълнене
политех.aerial lineвъздушна линия
ав.air lineавиолиния
тех.air lineвъздухопровод
тех.air lineвъздуховоден
тех.air lineвъздухопроводен
тех.air lineвъздуховод
политех.air lineвъздушна линия
политех.air-line distanceразстояние по въздушна линия
политех.alternate-line scanningразвивка с променлив брой редове
ел.anchoring of trilley lineанкериране на контактна линия
политех.antenna transmission lineантенен фидер
политех.apparent timeистинско време
астр.apse lineапсидна линия
политех.assembly lineмонтажна линия
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assembly-line balancingосигуряване ритмична работа на монтажна линия
тлф.associated lineлиния за общо ползуване
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation lineзатихвателна линия
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.axe out of lineнесъвпадащи оси
политех.axial lineосова линия
политех.balarrced lineуравновесена линия
политех.balarrced lineсиметрична линия
политех.base lineосновна линия
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
мин.bearing lineлиния на простираме
муз.beat timeтактувам
политех.belief lineдоверително ниво
политех.bending lineлиния на сгъване
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.blowing-line bratticeнадлъжна вентилационна преграда
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.branch lineразклонение, отклонение
мин.break lineлиния на обрушване
политех.break lineлиния на прекъсване
политех.break timeвреме на изключване
политех.broken lineпунктирана линия
политех.broken-line graphграфика във вид на начупена линия
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.building lineстроителна линия
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
by the lineпоредово
cable lineкабелна линия
политех.camber lineсредна линия на профила
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
политех.casting lineследа от спойка
мат.catenary lineверижна линия
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.centre lineосова линия
политех.chain lineпрекъсната с точки линия
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.check lineконтролна линия
танц.chorus lineкордебалет
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.city lineграница на град
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
политех.coast lineбрегова линия
ел.coaxial transmission lineкоаксиален фидер
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
двиг.combustion lineкрива на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
двиг.compression lineкрива на сгъстяване
изч.computing timeвреме на изчисляване
тех.condensate lineкондензопровод
тех.condensate lineкондензатопровод
политех.connecting lineсъединителна линия
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-temperature lineизотерма
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
ел.contact lineконтактна линия
политех.contact lineлиния на зацепване
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
изч.continuation lineред за продължение
contour lineизолиния
геод.contour lineхоризонтала
политех.contour lineконтурна линия
карт.contour lineизохипса
геод.contour line elevationнадморска височина на хо-
политех.control lineлиния за управление
политех.control timeвреме на управление
ядр.conversion lineконверсионна линия
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.cosine lineкосинусоида
ядр.counting timeвреме на броене
фин.credit lineкредитен лимит
политех.crest lineлиния на водораздел
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-hatching lineлиния от щриховка
политех.cross-line screenрастерна мрежа
политех.crystal line diffractionдифракция от кристал
политех.crystal line laserкристален лазер
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.curve lineкрива линия
политех.curved lineкрива линия
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dash lineпрекъсната линия
политех.dash-and-dot lineлиния от точки и тирета
политех.datum lineбазова линия
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.dedendum lineвътрешна окръжност
политех.deflection lineлиния на провисване
политех.delay lineзакъснителна линия
политех.delay line storageпамет със задръжка
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay-line memoryпамет със закъснителна линия
политех.delay-line registerдинамичен регистър
политех.delivery lineподаваща тръба
политех.depth lineлиния на еднакви дълбочини, изобата
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.die lineразделителна линия на кокцла
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit lineразряден проводник
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.dimension lineразмерна линия
тлф.direct lineиндивидуална абонатна телефонна линия
политех.direct line subscriberабонат с основен апарат
тлф.direct-exchange lineиндивидуална абонатна телефонна линия
политех.direction lineнаправляваща линия
политех.discharge lineпреливен тръбопровод
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement lineлиния на изместване
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
ел.distributed constant delay lineзакъснителна линия с разпределени параметри
елн.distribution lineелектропровод
политех.distribution trunk lineглавна захранваща линия в разпределителна мрежа
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.dott lineпунктирана линия
политех.dotted lineпунктирана линия
политех.double lineдвойна линия
тех.double-lineдвупътен
политех.double-line binaryдвойна звезда с разделени спектрални линии
политех.double-line trafficдвижение по двойна жп линия
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.drain lineотводнителен тръбопровод
политех.drainage lineотводнителен тръбопровод
политех.draw a lineизтеглям линия
ел.drive lineвъзбуждаща шина
политех.drying timeвреме на сушене
политех.dual-in-line packageкорпус с подредени в две редици изводи
политех.duplicated-level lineдвойно нивелирано разстояние
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.dye-line copyсветлинно копие
добави значение или превод тук