general plan

  • Обща политехника
  • генерален план
129 допълнителни резултата:
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.block planплан на участък
арх.body-planнапречен разрез
ик.business planбизнесплан
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
политех.financial-incentive planсистема за насърчително доплащане
арх.floor planетажно разпределение
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.foundation planплан на основи
generalвсеобщ
generalобщ, неконкретен
generalгенерален, основен
generalглавен, ръководещ, генерален (в постпозиция)
generalръководител на религиозен орден
generalобичаен
политех.generalгенерален, основен, капитален
воен.generalгенерал, пълководец
политех.general acousticsобща акустика
политех.general arrangementобщ вид
политех.general arrangement drawingмонтажен чертеж
политех.general arrangement drawingобщ изглед
политех.general averageобща авария
мин.general collapsвнезапно пропадане на голям
general constructionобщостроителен
политех.general drawingобщ изглед
политех.general drawingмонтажен чертеж
политех.general driveзадвижване от общ двигател
мед.general dropsyаназарка, водянка
general economicобщоикономически
политех.general effectivenessобща ефективност
политех.general engineeringобщо машиностроене
мат.general enunciationобща формулировка
политех.general foremanглавен майстор
политех.general foremanначалник на цех
политех.general foremenглавен майстор
политех.general foremenначалник на цех
политех.general illuminationобща осветеност
мед.general inhalation anaesthesiaобща инхалационна анестезия
застр.general insuranceобщозастрахователен
политех.general labourerобщ работник
политех.general layoutобщо разположвние
политех.general lightingобщо осветление
политех.general managerдиректор
политех.general overhaulпълен преглед
политех.general overhaulревизия
мед.general practitionerобщопрактикуващ лекар
политех.general probabilityобща вероятност
политех.general registerобщ регистър
политех.general relativity theoryобща теория на относителността
политех.general resetобщо нулиране
политех.general routineобща програма
general scientificобщонаучен
general siteобщоплощадков
general sociologicalобщосоциологически
мат.general solutionобщо решение
general stylisticобщостилистичен
мед.general surgicalобщохирургически
политех.general surveyобщ обзор
general systemобщосистемен
политех.general system theoryобща теория на системите
general technicalобщотехнически
политех.general termобщ член
геогр.General ToshevoГенерал Тошево
геол.general trendобщо направление на простиране
general universityобщоуниверситетски
политех.general use programmeпрограма за общо ползуване
политех.general-diffuse lightingосветление с равномерно разсеяна светлина
политех.general-diffused lightingосветление с равномерно разсеяна светлина
политех.general-dutyс широко приложение
политех.general-purposeс широко приложение
политех.general-purpose aircraftсамолет с общо предназначение
политех.general-purpose balanceуниверсална везна
политех.general-purpose computerкомпютър с общо предназначение универсален компютър
политех.general-purpose diodeуниверсален диод
политех.general-purpose machineуниверсална машина
политех.general-purpose manipulatorуниверсален манипулатор
политех.general-purpose radarуниверсален радиолокационен станция
политех.general-purpose tractorуниверсален трактор
политех.general-purpose vehicleавтомобил с общо предназначение
политех.general-serviceс широко приложение
политех.general-utilityс широко приложение
политех.general-utility toolуниверсален инструмент
политех.general-utility wrenchдвоен гаечен ключ-лула
политех.general-utility wrenchдвоен огънат гаечен ключ
политех.horizontal planплан на приземен етаж
политех.horizontal planхоризонтална проекция
политех.included-plan angleвходов ъгъл
мед.inhalation general anestheticобща инхалационна анестезия
политех.integrated planкомплексен план
политех.key planпояснителен чертеж
политех.layout planзастроителен чертеж
политех.longitudinal planхоризонтална проекция по дължината на предмет
политех.master planгенерален план
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
политех.multiple time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.off-centre plan displayиндикатор с кръгов обзор с изместен център
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piping planтръбна схема
planплан, проект, намерение, замисъл
planпредвиждам, проектирам, замислям, имам намерение
planсистема
planплан
planпланирам, проектирам, правяплан
planсхема, скица, чертеж, диаграма
planскицирам, чертая
мин.planред за подготовка
политех.planпроект, замисъл, изглед отгоре, схема, чертеж, диаграма
политех.planсъставям план
политех.plan areaплощ на хоризонтално сечение
политех.plan figureпланов показател
политех.plan sectionхоризонтален разрез
рлк.plan-position indicatorиндикатор за кръгов обзор
стр.plot planпарцеларен план
фин.repayment planпогасителен план
Restored Property Planкарта на възстановената собственост
политех.roof planплан на покрив
политех.section planхоризонтален разрез
политех.section planхоризонтално сечение
политех.site-planплан на местност
политех.site-planплан на общо разположение
ик.standard-hour planсистема за заплащане на труда по нормени часове
политех.vertical planвертикална проекция
ик.wage-incentive planпоощрителна система за заплащане на труда
политех.wiring planсхема на полагане на проводници
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук