cooling time

  • Обща политехника
  • време на охлаждане
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.active cooling surfaceефективна охлаждаща повърхнина
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.adiabatic coolingадиабатно охлаждане
политех.air coolingвъздушно охлаждане
тех.air-coolingвъздухоохладителен
политех.air-cooling fanвентилатор за въздушно охлаждане
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.atmospheric-cooling towerоткрита охладителна кула
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.blast coolingвъздушно охлаждане
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
ен.combined coolingтригенерация
ен.combined coolingтригенерационен
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
политех.convective coolingконвекционно охлаждане
изч.conversion timeвреме на преобразуване
coolingразхлаждане
ядр.coolingпониженив на радиоактивността
политех.coolingохлаждане
политех.coolingизстудяване
политех.coolingохлаждащ охладителна уредба
политех.cooling actionохлаждащо действие
политех.cooling airохлаждащ въздух
политех.cooling bedохладително устройство
политех.cooling blastвдухване на студен въздух
политех.cooling by radiationпонижение на радиоактивността
политех.cooling capacityохлаждаща способност
политех.cooling circuitохлаждащ кръг
политех.cooling circuitконтур
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.cooling crackстудена пукнатина
политех.cooling deviceохлаждащо устройство
cooling downразхлаждане
политех.cooling draughtохлаждащ поток
политех.cooling fanохладителен вентилатор
политех.cooling installationохладителна инсталация
политех.cooling jacketохладителна риза
политех.cooling liquidохлаждаща течност
политех.cooling mediumохлаждаща среда
политех.cooling mediumхладилен агент, баня за закаляване
политех.cooling mixerсмесител за получаване на охладени смеси
политех.cooling mixtureохлаждаща смес
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cooling pipeохладителна тръба
политех.cooling plantхладилна уредба
политех.cooling plateохладителна пластинка
политех.cooling pondохлаждащ басейн
политех.cooling powerохлаждаща способност
политех.cooling ribохладително ребро
политех.cooling sectionсекция на радиатор
политех.cooling sectionохлаждаща секция
политех.cooling sprayразпръскване на вода за охлаждане
политех.cooling stackохладителна кула
политех.cooling strainдеформация при охлаждане
политех.cooling stressнапрежение, възникнало при охлаждане
политех.cooling surfaceохлаждаща повърхнина
политех.cooling systemохладителна система
политех.cooling tankохладителен резервоар
политех.cooling temperatureтемпература на охлаждане
политех.cooling towerохладителна кула
политех.cooling trapуловител за пари
политех.cooling tubeтръба на охладител
политех.cooling tubeохлаждаща тръба
политех.cooling unitохладителен агрегат
политех.cooling waterохлаждаща вода
политех.cooling wingохлаждащо ребро
политех.cooling wormхладилна серпентина
мет.cooling zoneохладителен тунел
политех.cooling zoneзона на охаждане
политех.cooling-air jacketрадиатор
политех.cooling-air jacketкожух за въздушно охлаждане
политех.cooling-air turbineтурбина за въздушно охлаждане
политех.cooling-water jacketводна риза
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
леяр.directional coolingнасочено охлаждане
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.dripping cooling plantоросителен охладител
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.evaporative coolingизпарително охлаждане
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.flash coolingмигновено охлаждане
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдълготрайно
for a long timeдългосрочно
for the first timeсефте
политех.forced coolingпринудително охлаждане
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
тех.further cooling downдоохлаждане
политех.gill coolingохладане с помощта на ребрести тръби
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.gravity-system water coolingтермосифонно охлаждане
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
добави значение или превод тук