control time

  • Обща политехника
  • време на управление
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
политех.adaptive controlадаптивно управление
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.advance controlрегулиране на изпреварването на запалването
политех.air controlпневматично регулиране
политех.air pollution controlборба със замърсяването на атмосферата
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
ав.air-traffic controlуправление на полетите
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
политех.amplification controlрегулиране на усилване
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.anticipating controlпредупредително регулиране, изпреварващо регулиране по производна
политех.apparent timeистинско време
ав.approach controlуправление на движението на самолети в зоната на летище
политех.area controlуправление движението на самолети по трасе
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.assisted controlуправление с хидравлични усилватели
политех.astigmatism controlрегулиране на астигматизма в електроннолъчева тръба
политех.astronomical timeастрономично време
политех.asynchronic controlасинхронен токопрекъсвач
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.attitude controlуправление на пространственото положение апарат
политех.attitude control deviceмеханизъм за ориентиране
политех.audio control engineerзвукооператор
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
рлк.azimuth controlуправление на азимута
политех.background controlрегулиране на фона
политех.bandwidth controlрегулиране на пропусканата лента
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
политех.beam controlуправление с лъч
муз.beat timeтактувам
политех.biased gain controlзадържано регулиране на усилването
политех.bin-level controlрегулиране на нивото на бункер
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.bowden controlзадействане чрез жило
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
политех.brush-shifting controlрегулиране чрез изместване на четките
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
политех.button-type controlуправление чрез бутони
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
двиг.carburrettor control linkageлостов механизъм на карбуратор
политех.card controlуправление с перфокарти
политех.cascade controlстъпално управление
рлк.centering controlорган за центриране
политех.centering controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.central control boardцентрален пулт за управление
политех.central control deskцентрално табло за управление
политех.central european timeсредноевропейско време
centralisation of controlдиспечеризация
политех.centralization of controlцентрализация на управлението
ам.centralization of controlдиспечеризация
политех.centralized controlцентрализирано управление
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
рлк.centring controlорган за центриране
политех.centring controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.change-over timeвреме за превключване
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
авто.charge-control lampконтролна лампичка за зареждане
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.close controlпрецизен контрол
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
авт.closed-loop controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
политех.clutch controlмеханизъм за задействуване на съединител
политех.clutch controlмеханизъм за управление на съединител
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
мед.coagulation timeвреме на съсирване
политех.coarse controlгрубо регулиране
политех.code control systemкодова система за управление
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combustion controlрегулиране процеса на горенето
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
политех.common controlединна мрежа от геодезични точки
compound timecompound meter
политех.computer controlкомпютърно управление
политех.computerized numerical controlкомпютъризирано цифрово програмно управление
политех.computerized numerical controlмашина с система за цифрово програмно управление
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.configuration controlконфигурационно управление
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.continuous-path controlконтурно цифрово управление
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.contouring controlконтурно цифрово управление
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
тлв.contrast controlрегулиране на контраста
controlвъзпирам, сдържам, обуздавам, владея, овладявам (чувства)
controlвласт, управление, ръководство, ръководене, регулиране
controlконтролен, проверочен
controlконтрол (а), проверка, контролен опит, контролно животно (при опит), контролен/проверочен пункт, контролна служба
controlпредохрана
controlвладея, господар съм на, държа във властта си, ръководя, напътвам, контролирам, служа си с, управлявам
controlпроконтролирам
controlконтролирам, надзиравам, регулирам, проверявам
controlдух, който се проявява чрез медиум при спиритически сеанс
тех.controlлост/механизъм за управление, арматурно/контролно табло
геод.controlгеодезическа основа мрежа от опорни точки
политех.controlрегулирам, контролирам, обуздавам
политех.controlсвързване на геодезическа мрежа
политех.controlрегулиране, контрол
политех.control accuracyточност на регулиране
политех.control actionуправляващо въздействие
политех.control action coefficientкоефициент на регулиращо въздействие
политех.control algorithmалгоритъм на управление
политех.control areaобласт на управление
политех.control armлост за управление
политех.control assemblyвъзел на управление
политех.control automatonуправляващ автомат
политех.control batteryбатерия за управление
политех.control benchконтролен стенд
политех.control blockрегулиращ блок
политех.control boardкоманден пулт
политех.control boxпулт за управление
политех.control buttonбутон за управление
политех.control cabinкабина за управление
политех.control cableкабел за управление
политех.control camгърбица за управление
политех.control centreцентър за управление
политех.control chainверига на механизъм за управление
политех.control characterуправляващ знак
политех.control characteristicхарактеристика на управление
политех.control characteristicпускова характеристика
control chartциклограма
политех.control chartконтролна карта
политех.control circuitверига за управление, схема на управляващо устройство
политех.control circuitуправляваща схема
политех.control cockрегулиращ кран
политех.control codeуправляващ код
политех.control coefficientкоефициент на регулиране
политех.control commandуправляваща команда
политех.control compartmentкабина за управление
авт.control computerкомпютър за управление на технологични процеси или съоръжения
политех.control consoleпулт за управление
политех.control crankръчка за управление
политех.control damводомерен бент
геод.control densityгъстота на мрежа от опорни точки
политех.control deskпулт за управление
политех.control deviceустройство за управление
политех.control diagramсхема за управление
политех.control dialдиск за управление
политех.control domainобласт на регулиране
политех.control driveрегулиращо задвижване
политех.control eccentricразпределителен ексцентрик
политех.control electrodeуправляващ електрод
политех.control electrodeмодулиращ електрод
политех.control electronicsелектронна апаратура за управление
политех.control elementуправляващ елемент
политех.control engineerинженер по системи за управление
политех.control equipmentконтролно-измервателни уреди
политех.control errorгрешка на регулиране
политех.control factorкоефициент на регулиране
изч.control fieldконтролно поле
политех.control fieldобласт на регулиране
политех.control figureконтролно число
политех.control gateрегулиращ затвор
политех.control gaugeконтролен калибър
политех.control gearмеханизъм за управление
политех.control generatorуправляващ генератор
политех.control gridуправляваща решетка
политех.control informationуправляваща информация
политех.control input commandуправляващ входен сигнал
политех.control instrumentуред за управление
политех.control intervalинтервал на регулиране
политех.control jetструйно кормило
политех.control keyконтролен превключвател
политех.control keyклавиш за управление
добави значение или превод тук