included-plan angle

  • Обща политехника
  • входов ъгъл
200 допълнителни резултата:
политех.acceptance angleпространствен ъгъл на пристиганегане на радиовълни
нар.according to planпланово
action planекшънплан
политех.actual angleфактически ъгъл
политех.acute angleостър ъгъл
политех.addendum angleъгъл на главата на зъб на конусно зъбно колело
политех.adjacent angleприлежащ ъгъл
политех.advance angleъгъл на изпреварване
angleслагам под ъгъл/косо, движа (се) косо, завивам под ъгъл
angleловя риба с въдица (for)
angleъгъл
angleмъча се да получа/да се сдобия (for something с нещо)
angleгледна точка
мин.angleдиагонална галерия
риб.angleвъдичен
политех.angle adendumъглова височина на глава на конусно зъбно колело
политех.angle at peripheryвписан ъгъл
политех.angle barпрът с ъглов профил
стр.angle beamдиагонален прът
политех.angle bearingрадиално-аксиален лагер
политех.angle beltклинов ремък
тех.angle braceподкос
мин.angle braceнаклонена стойка
политех.angle braceматкап със зъбна предавка
политех.angle braceдиагонална разпънка
политех.angle bracketъглова конзола
политех.angle branchтръбно коляно
политех.angle cockъглов кран
политех.angle craneтринога
политех.angle craneкран с ъглови подпори
политех.angle cutterъглова фреза
политех.angle cutterssъглова фреза
политех.angle diagramдиаграма в полярни координати
политех.angle diagramсекторна диаграма
политех.angle diameterсреден диаметър
политех.angle driftконусен дорник
политех.angle driveпредавка под ъгъл
политех.angle electrodeелектрод за точково електросъпротивително заваряване
мин.angle faceдиагонален забой
политех.angle fileтриъгълна пила
политех.angle flangeъглов фланец
политех.angle gaugeгониометър
политех.angle gaugeъгломер
тех.angle grinderъглошлайф
разг.angle grinderфлекс
политех.angle jaw tongsклещи с огънати челюсти
angle jointъглово съединение
политех.angle jointъглова муфа, ъглов шарнир
политех.angle light fittingосветително тяло с косо излъчване
политех.angle lighting fittingосветително тяло с косо излъчване
политех.angle meterъгломер
ав.angle of attackъгъл на атака
кораб.angle of bankъгъл на крен
политех.angle of beamъгъл на дивергенция на сноп
политех.angle of bevelъгъл на скосяване
политех.angle of boomъгъл на завъртане на стрелата
политех.angle of centreъгъл на центров отвор
политех.angle of chamferъгъл на факса
авто.angle of convergenceъгъл на сходимост на колелата
политех.angle of convergenceъгъл на съсредоточаване
политех.angle of countersinkingъгъл на фрезенковане
текст.angle of crease recoveryъгъл на възстановяване след смачкване
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
геод.angle of depressionотрицателен ъгъл
политех.angle of flareъгъл на разширение
политех.angle of gradientъгъл на подем
ак.angle of grooveъгъл на бразда
физ.angle of incidenceъгъл на падане
ав.angle of incidenceъгъл на атака
ав.angle of incidence below stallingподкритичен ъгъл на атака
ав.angle of incidence beyond stallingнадкритичен ъгъл на атака
ав.angle of sideslipъгъл на странично плъзгане
ав.angle of stallкритичен ъгъл на атака
ав.angle of sweepъгъл на стреловидност
тех.angle of taperконусност
политех.angle of taperъгъл на конус
политех.angle of taperъгъл на заостряне
политех.angle of threadъгъл на профил на резба
политех.angle of underlayъгъл спрямо вертикала
политех.angle of underlayъгъл на отклонение на нормала
политех.angle pipeтръбно коляно
политех.angle projectionамериканска проекция
политех.angle pulleyнаправляваща ролка
политех.angle shearsколянова ножица
политех.angle sheaveнаправляваща ролка
текст.angle stripperчистачен валяк
политех.angle toleranceдопуск на ъгъл
политех.angle toolкрив нож
политех.angle toolholderкрив ножодържач
политех.angle trackingследене по ъглови координати
политех.angle valveъглов вентил
политех.angle washerконусна шайба
политех.angle wrenchгаечен ключ със страничен отвор
политех.angle-bending machineмашина за огъване
офт.angle-closureзакритоъгълен
политех.angle-lever shearsколяно-лостова ножица
политех.angle-tieъглова връзка
политех.angle-tieъглов профил
опт.aperture angleапертурен ъгъл
политех.apex angleъгъл на върха на геометрична фигура
политех.apical angleъгъл на върха на геометрична фигура
ав.approach angleъгъл на наклона на траекторията при насочване за приземяване
политех.approach angleъгъл на сближаване
политех.arm of angleрамо на ъгъл
рлк.aspect angleъгъл на наблюдение
политех.at right angle pressureнормално налягане
политех.auxiliary angleспомагателен ъгъл
политех.axial angleъгъл на оптични оси
политех.azimuth angleазимутен ъгъл
политех.azimuthal angleазимутен ъгъл
геод.back angleобратен азимут
политех.back angleъгъл на основата на зъб на конусно зъбно колело
политех.back angleзаден ъгъл
маш.back-off angleзаден ъгъл на зъб на протяжката
политех.backscattering angleъгъл на разсейване назад
ав.bank angleъгъл на наклон
политех.base angleъгъл при основата
политех.beam angleъгъл на разтваряне
геод.bearing angleдирекционен ъгъл
рлк.bearing angleъгъл на засичане
геол.bedding angleъгъл на залягане на пластове
политех.bend angleъгъл на огъване
политех.bending angleъгъл на огъване
рлк.bevel angleдвупозиционен ъгъл
политех.bevel angleвинкел, главен установъчен ъгъл на райбер, ъгъл на наклона на входящ конус
политех.bit cutting angleъгъл на заточване
политех.bite angleбидентален лигант, хелатен ъгъл
хим.bite angleъгъл на захапване
политех.block planплан на участък
политех.blunt angleтъп ъгъл
арх.body-planнапречен разрез
хим.bond angleвалентен ъгъл
политех.boom angleъгъл на завъртане на стрелата
политех.bragg angleъгъл на брег
политех.break angleъгъл на пречупване
политех.bruch angleъгъл на наклона на четка
политех.bunching angleъгъл на групиране
аерон.burnout angleъгъл на наклона на вектора на скоростта в края на активния участък
ик.business planбизнесплан
политех.cam angleъгъл на гърбица
авто.camber angleъгъл на страничния наклон на колелата
опт.camera angleъгъл на полето на зрение на обектив
политех.central angleцентрален ъгъл
политех.chamfer angleъгъл на захващащия конус на метчик
политех.clearance angleзаден ъгъл
ав.climb angleъгъл на набиране на височина
политех.closed angleостър ъгъл
офт.closed-angleзакритоъгълен
политех.closing angleъгъл на включване
политех.complement of angleдопълнителен ъгъл
политех.complementary angleдопълващ ъгъл до 90°
политех.cone angleъгъл на делителен конус
политех.constant-angle arch damдъгова язовирна стена с постоянен централен ъгъл
обог.contact angleграничен ъгъл на намокряне
политех.contact angleъгъл на обхващане
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.conwergent angleъгъл на сходимост
политех.corresponding angleсъответстващ ъгъл
ав.course angleъгъл на курса
политех.crank angleъгъл между колената на колянов вал
политех.critical angleкритичен ъгъл
политех.crossing angleъгъл на пресичане
политех.crown angleъгъл на нишките на корда
политех.curvilinear angleкриволинеен ъгъл
политех.cut-off angleъгъл на прекия изход на светлина от източник
политех.cut-off angleъгъл на отсичане
политех.cutting angleъгъл на рязане
политех.dead angleмъртъв ъгъл
политех.dedendum angleъгъл на основата на зъб
политех.deflection angleъгъл на завъртане, ъгъл на завой
политех.deflection angleъгъл на наклон
политех.descent angleъгъл на снижаване
политех.deviation angleъгъл на отклонение
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.diffraction angleъгъл на отражение при дифракция
политех.dihedral angleдвустенен ъгъл
мин.dip angleъгъл на падане
политех.displacement angleъгъл на преместване
ав.dive angleъгъл на пикиране
тех.double-angle cutterсиметричен двуъгълен диск
тех.double-angle cutterпалцова ъглова фреза
мет.draft angleформовъчен наклон, леярски наклон
политех.draft angleъгъл на леярски наклон
политех.draft angleъгъл на щамповъчен наклон, ъгъл на сходимост
политех.draught angleъгъл на щамповъчен наклон, ъгъл на сходимост
политех.draught angleъгъл на леярски наклон
политех.drift angleъгъл на дрейф
политех.eccentric angleъгъл, образуван от радиус-вектора с голямата ос на елипса
политех.edge angleъгъл на клин
политех.effective bunching angleефективен ъгъл на групиране
ик.efficiency planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.electric angleелектричен ъгъл
рлк.elevation angleъгъл на издигане
политех.embankment angleъгъл на откоса
опт.entrance angleъгъл на осветление
политех.equal angleравностенен винкел
политех.equal-angle ironравностранна ъглова стомана
мин.etch angleъгъл на наклона на сонда, измерен чрез флуороводородна киселина
политех.exit angleизходен ъгъл
политех.expanded centre plan displayиндикатор с кръгов обзор
добави значение или превод тук