displacement-time diagram

  • Обща политехника
  • диаграма път-време
199 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.acceleration diagramграфик за ускорение
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.angle diagramдиаграма в полярни координати
политех.angle diagramсекторна диаграма
мат.angular displacementнеуспоредност
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base diagramсхема на свързване на цокъла
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
елн.basic circuit diagramпринципна схема на свързване
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.bending-moment diagramдиаграма на огъващ момент
мед.bleeding timeвреме на кървене
политех.block diagramблоксхема
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
политех.brush displacementъгъл на изместване на четките
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на работа
политех.burning timeвреме на горене
политех.cabling diagramсхема на кабелни съединения
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.cardioid diagramкардиоидна диаграма на насочено действие
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.chromaticity diagramцветова диаграма
политех.circle diagramкръгова диаграма
политех.circuit diagramсхема на свързване
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearance diagramгабаритен контур
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clock diagramвекторна диаграма
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
мат.column diagramхистограма
мат.column diagramхистограмен
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.condition diagramдиаграма на състоянието
политех.conditional diagramдиаграма на състоянието
политех.connection diagramсхема на свързване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control diagramсхема за управление
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.correlation diagramкорелационна диаграма
политех.cosecant directional diagramкосекантна диаграма на насочено действие
ядр.counting timeвреме на броене
политех.course diagramдиаграма на пътя
политех.coverage diagramконтури на зоната на облъчване
политех.crank diagramвекторна диаграма в правоъгълни координати
политех.crank-effort diagramдиаграма на тангенциалните сили
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current displacementизместване на тока
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.cylinder displacementработен обем на цилиндър
политех.damping timeпериод на затихване
изч.data flow diagramблоксхема на преминаване на данни
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
diagramдиаграма, план, скица
diagramсхемен
геом.diagramчертеж, графика на функция
политех.diagramчертая диаграма
карт.diagramкартосхема
мех.diagram of component forcesсилов многоъгълник
политех.diagram of equilibriumравновесна диаграма
политех.diagram of gearsкинематична схема
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.directional diagramхарактеристика на насочено действие
политех.directive diagramхарактеристика на насочено действие
политех.directivity diagramхарактеристика на насочено действие
политех.discharging timeвреме на разреждане
displacementпреместване, отместване, изместване
displacementводоизместимост
displacementотместване
тех.displacementнагнетателен
хим.displacementизместителен
политех.displacement angleъгъл на преместване
политех.displacement blowerбутален компресор
политех.displacement boxсъд с огънати стени за намаляване обема на електролита
политех.displacement chromatographyизместителна хроматография
политех.displacement compressorобемен компресор
политех.displacement currentток на разместване
политех.displacement fluxпоток на разместване
ядр.displacement lawзакон за отместването
политех.displacement lineлиния на изместване
политех.displacement modulationфазово-импулсна модулация
политех.displacement of trackнадлъжно повличане на релси
политех.displacement pick-upдатчик за изместване
политех.displacement pumpобемна помпа
политех.displacement pumpнагнетателна помпа
политех.displacement reactionреакция на заместване
политех.displacement resonanceамплитуден резонанс
политех.displacement vectorвектор на изместване
политех.displacement volumeработен ходов обем на цилиндър
политех.displacement workработа за преместване
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.distribution diagramкръгова диаграма на газоразпределение
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.dot diagramточкова диаграма
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.electric displacementелектрическо разместване
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.engine displacementработен обем на бутален двигател
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
геол.fissure displacementразсед
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
изч.flow diagramблоксхема на програма
политех.flow diagramсхема на технологичен процес
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
геол.fracture with displacementразсед
политех.fracture with displacementсъбаряне, свличане
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.free-space diagramдиаграма на насоченост
политех.free-space diagramпространствена диаграма
мат.frequency diagramхистограма
мат.frequency diagramхистограмен
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.functional diagramфункционална схема
политех.gear-train diagramкинематична схема на зъбна предавка
политех.gearing diagramкинематична схема
политех.generalized displacementобобщено изместване
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeвреме за транспортиране
добави значение или превод тук